Întreprinderi
Ultima verificare: 20/05/2022

Documente necesare pentru recunoașterea calificărilor profesionale

Dovada cetățeniei/identității

O copie după pașaport sau cartea de identitate, PLUS:

 • Dacă v-ați schimbat numele, iar pe documentele pe care le încărcați apar nume diferite: copie după certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant.
 • Dacă pe pașaport sau pe cartea de identitate nu figurează locul nașterii: certificatul de naștere sau alt document care să indice unde v-ați născut.
 • Dacă nu sunteți cetățean al unei țări din UE: un document care să ateste faptul că sunteți membru de familie al unui cetățean din UE sau că aveți statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE ori, în cazul în care dețineți o Carte albastră a UE, orice alte dovezi relevante care să demonstreze că ați putea beneficia de drepturile conferite de UE. Vă rugăm să consultați autoritățile naționale en .

Nu este nevoie de traduceri în cazul cărților de identitate și al pașapoartelor; autoritățile pot solicita o traducere a altor documente pe care le transmiteți.

Dovada stabilirii legale

Un certificat eliberat de o autoritate competentă/ un certificat eliberat de un organism profesional/ o copie a licenței profesionale/ un extras din registrul comerțului sau orice alte documente justificative care să confirme că îndepliniți toate condițiile pentru a practica profesia dumneavoastră în țara de origine și că nu sunteți supus niciunei interdicții de a practica profesia respectivă („sunteți stabilit în mod legal" în țara de origine).

Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

Dovada calificărilor formale sau a competențelor profesionale

O copie după diploma de calificare sau după alte documente relevante.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Avertisment

Pentru asistenți medicali sau farmaciști: Dacă diploma dumneavoastră apare pe această listă (Anexa V) iar formarea a început după data de referință menționată, puteți beneficia de recunoaștere automată. Nu este nevoie de traducere dacă diploma a fost eliberată în țara în care aveți reședința actuală.

Ca asistent medical sau farmacist, puteți beneficia de recunoaștere automată și dacă aveți dreptul la unul din următoarele documente:

 • Certificat de conformitate: document care atestă că respectiva calificare corespunde cerințelor minime de formare armonizate la nivelul UE.
 • Certificat de schimbare a titlului de calificare: document care atestă o schimbare de denumire, în cazul în care calificarea dumneavoastră îndeplinește cerințele minime de formare armonizate la nivelul UE, dar titlul său exact nu este în listă.
 • Certificat privind drepturile dobândite: document care atestă că ați practicat profesia respectivă timp de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care au precedat data eliberării certificatului, chiar dacă cerințele minime de formare stabilite la nivelul UE nu sunt îndeplinite de calificarea dumneavoastră formală.

Dacă aceste documente au fost emise de către un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentele nu au fost emise de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

Dovada onorabilității/ bunei reputații/ inexistenței unui faliment

Un certificat care atestă onorabilitatea sau buna reputație și/sau un certificat care atestă inexistența unui faliment, eliberat de o autoritate competentă din țara de origine.

Dacă autoritățile din țara dumneavoastră nu eliberează aceste documente, ați putea fi nevoit să furnizați o declarație pe proprie răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar.

Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

Dovada absenței unei suspendări/interdicții de exercitare a profesiei

Dovada absenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a inexistenței unor condamnări penale.

Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.

Dovada stării bune de sănătate

Un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din țara de origine.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Dovada situației financiare

Certificat de capacitate financiară emis de o bancă sau o altă dovadă relevantă (de exemplu, extrase de cont).

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Dovada de plată a asigurării

O copie a poliței de asigurare, a contractelor de asigurare, alte dovezi de asigurare sau altă dovadă de protecție colectivă în ceea ce privește răspunderea profesională.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Informații suplimentare despre durata și conținutul formării

Programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte surse de informații privind durata totală a studiilor și materiile studiate, inclusiv proporția de timp alocată fiecărei materii și, după caz, repartizarea între lecțiile teoretice și cele practice.

Avertisment

Dacă sunteți asistent medical sau farmacist și beneficiați de recunoaștere automată, nu trebuie să furnizați aceste informații.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Alte cursuri de formare relevante

Dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare și alte cursuri de formare și învățare pe tot parcursul vieții.

Avertisment

Nu sunteți obligat să atașați aceste informații la cererea dumneavoastră. Totuși, ele pot contribui la reducerea riscului ca autoritățile din țara gazdă să vă ceară să treceți un test de aptitudini sau să urmați un stagiu de adaptare înainte de a vă recunoaște calificările.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Experiența profesională

 • Dacă proveniți dintr-o țară în care profesia sau formarea dumneavoastră nu este reglementată, un document care să ateste faptul că, în ultimii 10 ani, v-ați exercitat profesia cu normă întreagă timp de 1 an (sau pe o perioadă echivalentă, în cazul în care lucrați cu normă parțială) și care să menționeze clar activitățile profesionale respective. Aceste acte doveditoare pot include un certificat eliberat de o autoritate competentă, o adeverință de salariat, fișe de salariu sau alte documente relevante, cu condiția ca acestea să identifice în mod clar activitățile în cauză.

  Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.
 • Dacă ați obținut calificarea într-o țară din afara UE, un document care să ateste faptul că aveți experiență profesională de cel puțin 3 ani și să identifice clar activitatea profesională. Acest document ar trebui să fie eliberat de autoritatea competentă relevantă din țara UE/SEE care a recunoscut prima calificarea obținută în afara UE; dacă această autoritate nu este în măsură să certifice experiența dumneavoastră profesională, vă rugăm să furnizați altă dovadă.

  Dacă documentul a fost emis de un organism național din țara dumneavoastră de origine, traducerea vă poate fi solicitată numai în caz de îndoieli justificate. Dacă documentul nu a fost emis de un organism din țara dumneavoastră de origine, probabil autoritățile vă vor solicita o traducere.
 • În toate celelalte cazuri, dovada experienței profesionale nu este obligatorie pentru depunerea unei cereri. Totuși, certificatele, fișele de salariu, atestările de la angajatori sau alte probe relevante pot contribui la reducerea riscului ca autoritățile din țara gazdă să vă ceară să treceți un test de aptitudini sau să urmați un stagiu de adaptare înainte de a vă permite să vă practicați profesia.

  Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Informații privind egalitatea de tratament în materie de calificări

Un document emis de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme că aveți dreptul de a vă exercita profesia în țara de origine, în conformitate cu legislația națională, deși calificarea dumneavoastră nu mai îndeplinește cerințele naționale aplicabile.

Traducere: autoritățile pot solicita traducerea acestui document.

Alte documente (opțional)

De asemenea, puteți încărca dovada cunoștințelor dumneavoastră lingvistice, un curriculum vitae etc. Cererea dumneavoastră nu va fi evaluată pe baza acestor documente.

Nu sunt necesare traduceri, dar le puteți oferi, dacă doriți.

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: