Göra affärer
Senast kontrollerat: 20/05/2022

Yrkeskvalifikationer – handlingar för din ansökan om erkännande

Bevis på nationalitet/identitet

En kopia av ditt pass eller id-kort OCH följande:

 • Om ditt namn har ändrats och ett annat namn står på de handlingar som du laddar upp, måste du bifoga en kopia av vigselbeviset eller annan relevant handling.
 • Om din födelseort inte finns angiven i passet eller id-kortet måste du bifoga ett födelsebevis eller någon annan handling som visar var du är född.
 • Om du är medborgare i ett land utanför EU: en handling som visar att du är anhörig till en EU-medborgare, är varaktigt bosatt eller har flyktingstatus i ett EU-land eller har ett EU-blåkort eller något annat intyg på EU-rättigheter. Hör med de nationella myndigheterna en .

Översättning av id-kort eller pass behövs inte, men myndigheterna kan begära översättningar av andra handlingar som du lämnar in.

Intyg på laglig etablering

Intyg från behörig myndighet/intyg från yrkesorganisation/kopia av yrkeslicens/utdrag från bolagsregister eller annan handling som visar att du uppfyller alla villkor för att utöva ditt yrke i hemlandet och att du inte har stängts av från din verksamhet (att du är "lagligt etablerad" i ditt hemland).

Om handlingen har utfärdats av ett nationellt organ i ditt hemland får översättning bara begäras i berättigade fall av tvivel. I andra fall kan myndigheterna begära en översättning.

Bevis på formella kvalifikationer/yrkeskompetens

Kopia av ditt examensbevis eller andra relevanta kvalifikationer.

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Varning

Sjuksköterskor och apotekare: om ditt examensbevis finns med i listan i bilaga V och din utbildning började efter referensdatumet kan du få ett automatiskt erkännande. Ingen översättning behövs om examensbeviset har utfärdats i ditt nuvarande hemland.

Som sjuksköterska eller apotekare kan du också få ett automatiskt erkännande om du har rätt till något av följande:

 • Intyg på överensstämmelse – intygar att dina kvalifikationer uppfyller EU:s harmoniserade minimikrav på utbildning.
 • Intyg på ändrad benämning – intygar att benämningen på en formell kvalifikation har ändrats om kvalifikationen uppfyller EU:s harmoniserade minimikrav på utbildning, men den exakta titeln inte finns i listan.
 • Intyg på förvärvade rättigheter – intygar att du har utövat ditt yrke i minst tre år i följd under de fem år som föregår intygets utfärdande, även om din formella kvalifikation inte uppfyller EU:s minimikrav på utbildning.

Om handlingarna har utfärdats av ett nationellt organ i ditt hemland får översättning bara begäras i berättigade fall av tvivel. I andra fall kan myndigheterna begära en översättning.

Bevis på gott namn och rykte/inte försatt i konkurs

Intyg på gott namn och rykte och/eller intyg på att du inte är försatt i konkurs från en behörig myndighet i ditt hemland.

Om myndigheterna i ditt hemland inte utfärdar de här handlingarna kan du behöva lämna in en edsförsäkran som intygats av en behörig myndighet eller notarie.

Om handlingen har utfärdats av ett nationellt organ i ditt hemland får översättning bara begäras i berättigade fall av tvivel. I andra fall kan myndigheterna begära en översättning.

Bevis för att yrkesutövningen inte förbjudits/upphävts temporärt

Bevis för att du inte har förbjudits att utöva ditt yrke tillfälligt eller definitivt eller att du inte har dömts för något brott.

Om handlingen har utfärdats av ett nationellt organ i ditt hemland får översättning bara begäras i berättigade fall av tvivel. I andra fall kan myndigheterna begära en översättning.

Friskhetsintyg

Läkarintyg på att du är fysiskt och psykiskt frisk eller ett intyg på fysisk och psykisk hälsa som utfärdats av en behörig myndighet i ditt hemland.

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Intyg om ekonomisk ställning

Intyg om ekonomisk ställning som har utfärdats av en bank eller annat relevant bevis (t.ex. kontoutdrag).

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Intyg om försäkringsskydd

Kopia av försäkringsbrev, försäkringsavtal eller annat bevis på att du omfattas av en försäkring eller har ett kollektivt skydd rörande yrkesansvar.

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Kompletterande information om yrkesutbildningens längd och omfattning

Kursplan, utdrag från betygsregister, tillägg till examensbevis eller annan information om studiernas sammanlagda längd, ämnen och deras omfattning. Ibland ska du också ange fördelningen mellan teori och praktik.

Varning

Du behöver inte lämna de här uppgifterna om du är sjuksköterska eller apotekare och dina kvalifikationer erkänns automatiskt.

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Andra relevanta utbildningar

Bevis på löpande yrkesfortbildning, deltagande i seminarier samt annan utbildning, t.ex. vidareutbildning.

Varning

Du behöver inte lämna de här uppgifterna tillsammans med din ansökan, men det kan minska risken för att myndigheterna i värdlandet kräver ett lämplighetstest eller en anpassningsperiod innan de erkänner dina kvalifikationer.

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Yrkeserfarenhet

 • Om du kommer från ett land där ditt yrke eller din utbildning inte är reglerad krävs en handling som visar att du har utövat yrket på heltid i minst ett år (eller på deltid under motsvarande tid) under de senaste tio åren. Av handlingen ska det klart framgå vilket yrke det rör sig om. Som bevis gäller intyg från en behörig myndighet, lönebesked, arbetsgivarintyg eller liknande som tydligt anger vilken verksamhet det gäller.

  Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.
 • Om dina kvalifikationer inte kommer från ett EU-land krävs en handling som intygar att du har minst tre års yrkeserfarenhet och tydligt anger vilken verksamhet det gäller. Handlingen ska utfärdas av den behöriga myndighet i det EU- eller EES-land som först erkände din kvalifikation från ett land utanför EU. Om myndigheten inte kan intyga din yrkeserfarenhet ska du lämna in andra bevis på erfarenheten.

  Om handlingen har utfärdats av ett nationellt organ i ditt hemland får översättning bara begäras i berättigade fall av tvivel. I andra fall kan myndigheterna begära en översättning.
 • I alla andra fall är du inte skyldig att lämna in bevis på yrkeserfarenhet tillsammans med din ansökan. Om du lämnar in intyg, lönebesked, arbetsgivarintyg eller andra bevis kan du dock minska risken för att myndigheterna i värdlandet kräver ett lämplighetstest eller en anpassningsperiod innan du får utöva ditt yrke.

  Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Information om likvärdig kvalifikation

En handling från den behöriga myndigheten i hemlandet som intygar att du har rätt att utöva ditt yrke i ditt hemland enligt nationell lagstiftning, trots att din utbildning inte längre uppfyller gällande nationella krav.

Myndigheterna kan begära en översättning av handlingen.

Andra handlingar (frivilligt)

Du kan också ladda upp t.ex. bevis på språkkunskaper eller din meritförteckning. Din ansökan kommer inte att bedömas på grundval av de handlingarna.

Översättning behövs inte, men kan lämnas in frivilligt.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: