Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 08/08/2017

Stručne kvalifikacije: dokumenti uz vaš zahtjev za priznavanje kvalifikacija

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Dokaz o državljanstvu / identifikacijski dokument

Preslika putovnice ili osobne iskaznice TE:

 • ako ste promijenili ime i ono je upisano u raznim dokumentima koje učitavate: preslika vjenčanog lista ili drugog relevantnog dokumenta.
 • Ako vaše mjesto rođenja nije upisano u putovnicu ili osobnu iskaznicu, potreban vam je rodni list ili drugi dokument kao dokaz o mjestu rođenja.
 • Ako niste državljanin neke od država članica EU-a: dokument kojim dokazujete da ste član obitelji građanina EU-a ili da imate status dugotrajnog boravka ili status izbjeglice u državi članici, da ste nositelj plave karte EU-a ili drugi dokazi o korištenju prava EU-a. Obratite se nacionalnim nadležnim tijelimaEnglish.

Prijevod nije potreban za osobne iskaznice i putovnice; nadležna tijela mogu zatražiti prijevod drugih dokumenata koje podnosite.

Dokaz o zakonitom poslovnom nastanu

Potvrda nadležnog tijela / potvrda strukovnog tijela / preslika dozvole za obavljanje djelatnosti / izvadak iz trgovačkog registra ili drugi dokaz o tome da ispunjavate sve uvjete za obavljanje djelatnosti u matičnoj zemlji te da vam nije zabranjeno bavljenje njome (imate „zakonski nastan" u matičnoj zemlji).

Ako je dokument izdalo nacionalno tijelo u matičnoj državi, prijevod se može zatražiti samo u slučaju opravdane sumnje. Ako dokument nije izdalo nacionalno tijelo u matičnoj državi, nadležna tijela mogu zatražiti prijevod.

Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili stručnosti

Preslika diplome ili druge relevantne kvalifikacije.

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Za medicinske sestre i ljekarnike: ako je vaša diploma navedena ovdje (Prilog V.), a vaše strukovno osposobljavanje odnosno studij započelo je nakon navedenog referentnog datuma, imate pravo na automatsko priznavanje diplome i ne trebaju vam prijevodi ako je ona izdana u državi u kojoj trenutačno prebivate.

Kao medicinska sestra ili ljekarnik, imate pravo na automatsko priznavanje ako imate pravo na jedno od sljedećeg:

 • potvrdu o sukladnosti: potvrda o tome da vaše kvalifikacije odgovaraju usklađenim minimalnim uvjetima osposobljavanja za struke EU-a.
 • potvrdu o promjeni stručnog naziva formalne osposobljenosti: dokument kojim se potvrđuje promjena naziva ako vaše kvalifikacije odgovaraju usklađenim minimalnim uvjetima osposobljavanja za struke EU-a, ali točan stručni naziv nije na popisu.
 • potvrdu o stečenim pravima: potvrda o tome da ste obavljali svoju djelatnost najmanje tri godine zaredom tijekom petogodišnjeg razdoblja koje prethodi datumu izdavanja potvrde – čak i ako vaše formalne kvalifikacije ne odgovaraju usklađenim minimalnim uvjetima osposobljavanja za struke EU-a.

Ako je dokumente izdalo nadležno tijelo u matičnoj državi, prijevod se može zatražiti samo u slučaju opravdane sumnje. Ako dokumente nije izdalo tijelo u matičnoj državi, nadležna tijela mogu zatražiti prijevod.

Dokaz o dobrom ugledu / nepostojanju stečaja

Potvrda o dobrom ugledu i/ili potvrda da nadležno tijelo u matičnoj zemlji nije proglasilo stečaj nad vama.

Ako nadležna tijela u vašoj matičnoj zemlji ne izdaju te dokumente, možda ćete trebati dostaviti izjavu pod prisegom ovjerenu od nadležnog tijela ili javnog bilježnika.

Ako je dokument izdalo nadležno tijelo u matičnoj državi, prijevod se može zatražiti samo u slučaju opravdane sumnje. Ako dokument nije izdalo nadležno u matičnoj državi, nadležna tijela mogu zatražiti prijevod.

Dokaz o nepostojanju privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti

Dokaz o nepostojanju privremene ili trajne zabrane obavljanja vaše djelatnosti ili dokaz o nekažnjavanju.

Ako je dokument izdalo nadležno tijelo u matičnoj državi, prijevod se može zatražiti samo u slučaju opravdane sumnje. Ako dokument nije izdalo nadležno u matičnoj državi, nadležna tijela mogu zatražiti prijevod.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

Liječnička potvrda o fizičkom ili psihičkom zdravlju koju izdaje liječnik ili potvrda o fizičkom ili psihičkom zdravlju koju izdaje nadležno tijelo u vašoj matičnoj zemlji.

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Dokaz o financijskom stanju

Dokaz o financijskom stanju koji izdaje banka ili drugi relevantni dokaz (npr. bankovni izvadak).

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Dokaz o osiguranju

Preslika police osiguranja, ugovora o osiguranju, drugi dokaz pokrivenosti osiguranjem ili drugi dokaz kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost.

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Dodatne informacije o trajanju i sadržaju osposobljavanja

Nastavni plan, prijepis ocjena, dopunski dokument diplome ili drugi izvor informacija o ukupnom trajanju vašeg studija, predmetima koje ste studirali, uključujući njihov udio u ukupnom trajanju studija te po potrebi podjelu između teorijske i praktične nastave.

Medicinske sestre i ljekarnici koji imaju pravo na automatsko priznavanje ne moraju dostaviti navedene informacije.

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Drugo relevantno osposobljavanje

Dokaz o kontinuiranom stručnom usavršavanju, sudjelovanju u seminarima te drugim programima osposobljavanja i cjeloživotnog učenja.

Te informacije ne moraju se obvezno dostaviti uz prijavu. Međutim, time biste mogli smanjiti mogućnost da zemlja domaćin od vas zatraži da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe kao uvjet za priznavanje vaših kvalifikacija.

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Stručno iskustvo

 • Ako dolazite iz zemlje u kojoj vaša profesija ili osposobljavanje nisu regulirani, potreban je dokument kojim dokazujete da ste obavljali svoju djelatnost u punom radnom vremenu tijekom jedne godine (ili tijekom odgovarajućeg razdoblja u nepunom radnom vremenu) u proteklih 10 godina te u kojem se jasno navode odgovarajuće profesionalne djelatnosti. Takav dokaz može uključivati potvrdu koju dostavljaju nadležna tijela, platne liste, potvrde poslodavca ili druge relevantne dokumente kojima se jasno utvrđuju odgovarajuće djelatnosti.

  Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.
 • Ako kvalifikacije niste stekli u državi članici EU-a, potreban je dokument kojim se potvrđuje da imate najmanje tri godine profesionalnog iskustva te jasno navode vaše profesionalne djelatnosti. Njega izdaje nadležno tijelo u državi EU-a / EGP-a koja je prva priznala vaše kvalifikacije iz treće zemlje; ako to tijelo nije u mogućnosti potvrditi vaše profesionalno iskustvo, dostavite drugi dokaz profesionalnog iskustva.

  Ako je dokument izdalo nadležno tijelo u matičnoj državi, prijevod se može zatražiti samo u slučaju opravdane sumnje. Ako dokument nije izdalo nadležno u matičnoj državi, nadležna tijela mogu zatražiti prijevod.
 • U svim drugim slučajevima, dokaz o profesionalnom iskustvu ne mora se dostaviti uz zahtjev. Međutim, dostavljanjem potvrda, platnih lista, potvrda poslodavaca i drugih relevantnih dokaza smanjit ćete mogućnost da nadležna tijela zemlje domaćina od vas zatraže da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe prije nego vam odobre da se bavite određenom djelatnošću.

  Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Informacije o jednakom tretmanu kvalifikacija

Dokument koji izdaje nadležno tijelo u matičnoj zemlji kojim se potvrđuje da imate pravo na obavljanje svoje profesije u matičnoj zemlji u skladu s nacionalnim propisima, iako vaše kvalifikacije više ne ispunjavaju primjenjive nacionalne uvjete.

Prijevodi: nadležna tijela mogu zatražiti prijevod tog dokumenta.

Ostali dokumenti (nije obvezno)

Možete učitati i dokaz znanja jezika, životopis itd. O vašem se zahtjevu neće odlučivati na temelju tih dokumenata.

Prijevod nije obvezan, ali može se dostaviti.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje