Pēdējā pārbaude: 14/03/2023

Profesionālā kvalifikācija: kādi dokumenti vajadzīgi tās atzīšanai

Pilsonības/ identitātes apliecinājums

Pases vai personas apliecības kopija UN:

 • ja jums mainījies vārds vai uzvārds un augšupielādētajos dokumentos parādās cits vārds vai uzvārds – jūsu laulības apliecības kopija vai cits maiņu apliecinošs dokuments;
 • ja jūsu pasē vai personas apliecībā nav norādīta dzimšanas vieta, vajadzīga dzimšanas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina dzimšanas vietu;
 • ja neesat nevienas ES valsts pilsonis – dokuments, kas apliecina, ka esat ES pilsoņa ģimenes loceklis vai ka jums kādā ES valstī ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja, bēgļa statuss vai esat ieguvis Eiropas Savienības zilo karti, vai cits būtisks pierādījums, ka uz jums varētu attiekties ES garantētās tiesības. Noskaidrojiet to attiecīgās valsts iestādēs .

Personas apliecībām un pasēm tulkojums nav vajadzīgs, taču iestādes var pieprasīt citu iesniegto dokumentu tulkojumu.

Likumīgā statusa apliecinājums

Kompetentās iestādes izziņa, profesionālās organizācijas izziņa, profesionālās licences kopija, izraksts no komercreģistra vai cits dokuments, kas pierāda, ka jūs atbilstat visiem nosacījumiem, lai strādātu savā profesijā izcelsmes valstī, un ka jums nav aizliegts praktizēt (proti, jums izcelsmes valstī ir likumīgs statuss).

Ja dokumentu ir izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, tulkojumu var pieprasīt tikai pamatotu šaubu gadījumā. Ja to nav izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, iestādes var prasīt tulkojumu.

Kvalifikācijas vai profesionālās kompetences apliecinājums

Jūsu diploma vai cita kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija.

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Uzmanību

Māsām un farmaceitiem: ja jūsu diploms ir iekļauts šajā sarakstā (V pielikums) un apmācība sākās pēc minētā datuma, varat izmantot automātisko atzīšanu, turklāt jums nav jāiesniedz tulkojums, ja kvalifikāciju ir piešķīrusi jūsu pašreizējā mītnes valsts.

Māsas un farmaceiti var izmantot automātisko atzīšanu arī tad, ja viņiem ir kāds no šiem dokumentiem:

 • atbilstības sertifikāts – sertifikāts, kas apliecina, ka jūsu kvalifikācija atbilst ES saskaņotajām minimālajām apmācības prasībām;
 • kvalifikācijas nosaukuma maiņas apliecinājums – dokuments, kas apliecina nosaukuma maiņu, ja kvalifikācija atbilst ES saskaņotajām minimālajām apmācības prasībām, bet nosaukums neatbilst sarakstā minētajam;
 • iegūto tiesību apliecinājums – izziņa, kas apliecina, ka pēdējos 5 gados pirms izziņas izdošanas vismaz 3 gadus pēc kārtas esat faktiski un likumīgi strādājis savā profesijā, pat ja jūsu kvalifikācija neatbilst ES minimālajām apmācības prasībām.

Ja šos dokumentus ir izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, tulkojumu var pieprasīt tikai pamatotu šaubu gadījumā. Ja to nav izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, iestādes var prasīt tulkojumu.

Laba raksturojuma, reputācijas, maksātnespējas neesamības apliecinājums

Izcelsmes valsts kompetentās iestādes izdota izziņa, kas pozitīvi raksturo jūs vai jūsu reputāciju, un/vai izziņa, kas apliecina, ka neesat atzīts par maksātnespējīgu.

Ja jūsu izcelsmes valsts iestādes šādus dokumentus neizdod, var gadīties, ka jums būs jādodas uz attiecīgo iestādi vai pie notāra, lai sniegtu ar zvērestu apliecinātu paziņojumu.

Ja dokumentu ir izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, tulkojumu var pieprasīt tikai pamatotu šaubu gadījumā. Ja to nav izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, iestādes var prasīt tulkojumu.

Apliecinājums, ka personai nav apturētas tiesības vai aizliegts strādāt profesijā

Apliecinājums, ka jums nav uz laiku vai pavisam aizliegts strādāt jūsu profesijā un ka jums nav sodāmības.

Ja dokumentu ir izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, tulkojumu var pieprasīt tikai pamatotu šaubu gadījumā. Ja to nav izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, iestādes var prasīt tulkojumu.

Laba veselības stāvokļa apliecinājums

Ārsta vai jūsu izcelsmes valsts kompetentās iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina jūsu fiziskās vai garīgās veselības stāvokli.

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Finansiālā stāvokļa apliecinājums

Bankas izdota izziņa par finansiālo stāvokli vai līdzvērtīgs apliecinājums (piemēram, konta izraksts).

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Apdrošināšanas apliecinājums

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai līguma kopija, cita atbilstīga apdrošināšanas seguma vai kopapdrošināšanas apliecinājums.

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Papildu informācija par apmācības ilgumu un saturu

Mācību programma, sekmju izraksts, diploma pielikums vai cits informācijas avots par mācību ilgumu, apgūtajiem priekšmetiem, arī katra priekšmeta apgūšanai atvēlēto laiku, un vajadzības gadījumā attiecība starp teorētisko un praktisko mācību daļu.

Uzmanību

Šī informācija nav jāsniedz, ja esat māsa vai farmaceits un varat izmantot automātisko atzīšanu.

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Cita atbilstoša apmācība

Pastāvīgas profesionālās izaugsmes apliecinājums, dalība semināros, citi mācību veidi un mūžizglītība.

Uzmanību

Jums nav visādā ziņā jāiesniedz šāda informācija kopā ar pieteikumu. Tomēr tās iekļaušana var samazināt risku, ka uzņēmējas valsts iestādes jums liks izturēt zināšanu pārbaudi vai pabeigt adaptācijas periodu, iekams atzīs kvalifikāciju.

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Profesionālā pieredze

 • Ja esat no valsts, kurā jūsu profesija vai apmācība nav reglamentēta, būs vajadzīgs dokuments, kurš apliecina, ka pēdējo 10 gadu laikā esat 1 gadu strādājis savā profesijā uz pilnu slodzi (vai līdzvērtīgu kopēja ilguma laiku uz nepilnu slodzi), un kurā skaidri norādīta attiecīgā profesionālā darbība. Šāds pierādījums var būt kompetentās iestādes izdota izziņa, algas izraksti, darba devēja izziņa vai citi attiecīgi dokumenti, ja vien tajos skaidri minēta konkrētā darbība.

  Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.
 • Ja kvalifikāciju esat ieguvis trešajā valstī, būs vajadzīgs dokuments, kurš apliecina, ka jums ir vismaz 3 gadus ilga profesionālā pieredze, un kurā skaidri minēta jūsu profesionālā darbība. Vajadzētu, lai šo dokumentu izdod tās ES vai EEZ valsts kompetentā iestāde, kas vispirms atzinusi jūsu trešajā valstī iegūto kvalifikāciju; ja šī iestāde nevar apliecināt jūsu profesionālo pieredzi, lūdzam pievienot citu profesionālās pieredzes apliecinājumu.

  Ja dokumentu ir izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, tulkojumu var pieprasīt tikai pamatotu šaubu gadījumā. Ja to nav izdevusi jūsu izcelsmes valsts institūcija, iestādes var prasīt tulkojumu.
 • Visos pārējos gadījumos pieteikuma iesniegšanai nav obligāti nepieciešams profesionālās pieredzes apliecinājums. Tomēr izziņu, algas izrakstu, darba devēja izziņu vai citu apliecinošu dokumentu iesniegšana var samazināt risku, ka uzņēmējas valsts iestādes jums liks izturēt zināšanu pārbaudi vai pabeigt adaptācijas periodu, iekams atzīs jūsu kvalifikāciju.

  Tulkojumi: iestādes var prasīt šo dokumentu tulkojumu.

Informācija par kvalifikāciju vienlīdzību

Izcelsmes valsts kompetentās iestādes izdots dokuments, kurā apstiprināts, ka jums ir tiesības strādāt savā profesijā izcelsmes valstī saskaņā ar tās likumiem, lai gan jūsu kvalifikācija vairs neatbilst spēkā esošajām valsts prasībām.

Tulkojumi: iestādes var prasīt šī dokumenta tulkojumu.

Citi dokumenti (fakultatīvi)

Varat arī augšupielādēt jūsu valodu zināšanas apliecinošus dokumentus, biogrāfiju utt. Pieteikuma izvērtēšanā gan šie dokumenti netiks ņemti vērā.

Tulkojums nav vajadzīgs, bet, ja vēlaties, varat tādu sniegt.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: