Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Nekalé zmluvné podmienky

V právnych predpisoch EÚ sa ustanovujú určité požiadavky na spravodlivosť a transparentnosť, pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi.

O ktoré zmluvné podmienky ide?

Uvedené informácie sa týkajú iba predaja spotrebiteľom, ktorí nenakupujú na profesionálne účely. Neuplatňujú sa v prípade predaja iným podnikom.

Požiadavky podľa právnych predpisov EÚ sa týkajú všetkých zmluvných podmienok, ktoré nie sú individuálne dohodnuté so spotrebiteľom, ako napríklad všeobecné zmluvné podmienkyvypracované vopred. Osobitne sú vylúčené hlavný predmet zmluvy a aspekty týkajúce sa pomeru kvality a ceny.

Upozorňujeme, že ak chcete uplatniť skutočnosť, že zmluva nebola individuálne dohodnutá, budete ju musieť preukázať.

Zmluvy musia byť spravodlivé

Všeobecné zmluvné podmienky používané pri podnikaní, či už sú nazvané obchodné podmienky alebo sú súčasťou podrobnej zmluvy, musia byť spravodlivé.

Podľa právnych predpisov EÚ všeobecné zmluvné podmienky nesmú:

  • byť v rozpore s požiadavkou dobrej viery,
  • znevýhodňovať spotrebiteľov (v zmysle práv a povinností) vo vzťahu k predajcom/dodávateľom.

Musíte konať v dobrej viere a zohľadňovať oprávnené záujmy spotrebiteľov tým, že budete voči nim postupovať spravodlivo a rovnocenne.

Nekalé zmluvné podmienky nie sú záväzné

Ak sú osobitné podmienky v zmluve nekalé, sú pre spotrebiteľov nezáväzné a nemôžete ich uplatniť, hoci spotrebiteľ podpísal zmluvu.

Za predpokladu, že nekalá podmienka nie je podstatný prvok zmluvy, zvyšok zmluvy (okrem nekalej podmienky) bude pre vás a spotrebiteľa naďalej záväzný.

Zmluvy musia byť transparentné

Zmluvné podmienky musia byť vyhotovené jasne a zrozumiteľne. Zmluvné podmienky musia byť nielen gramaticky jasné, ale spotrebiteľ musí byť schopný pochopiť ich hospodárske dôsledky.

Majte na pamäti, že akékoľvek nejasnosti sa budú vykladať v prospech spotrebiteľa.

Príklady potenciálne nekalých podmienok

Okrem všeobecných požiadaviek dobrej viery a rovnováhy, pravidlá EÚ obsahujú zoznam osobitných zmluvných podmienok, ktoré možno považovať za nekalé.

V týchto príkladoch možno zmluvné podmienky považovať za nekalé v zmysle pravidiel EÚ:
 

1. Zodpovednosť v prípade úmrtia alebo zranenia spotrebiteľa

Podmienky, ktoré vylučujú/obmedzujú vašu zodpovednosť v prípade smrti alebo zranenia spotrebiteľa v dôsledku konania alebo opomenutia z vašej strany.

2. Náhrada v prípade neplnenia

Podmienky, ktoré neprimerane vylučujú/obmedzujú práva spotrebiteľov na náhradu, ak nesplníte svoje zmluvné povinnosti.

3. Doložka vo váš prospech o možnosti neplnenia

Podmienky, ktoré vám umožňujú vymaniť sa z povinnosti poskytnúť službu len z toho dôvodu, že vám to nevyhovuje, avšak ktoré naďalej zaväzujú spotrebiteľa.

4. Jednostranná náhrada v prípade výpovede zmluvy

Podmienky, ktoré vám umožňujú ponechať si zálohové platby, ak spotrebiteľ vypovie zmluvu bez toho, aby mal tento nárok na rovnocennú náhradu, ak ste zmluvu vypovedali vy (ako obchodník).

5. Nadmerná náhrada

Podmienky zaväzujúce spotrebiteľa, ktorý nesplnil povinnosť platiť, na neprimerane vysokú náhradu.

6. Jednostranné odstúpenie

Podmienky, ktoré vám umožňujú zrušiť zmluvu jednostranne, ale spotrebiteľ takéto právo nemá.

7. Krátka výpovedná lehota

Podmienky, ktoré umožňujú vypovedať zmluvu na dobu neurčitú v krátkej výpovednej lehote, s výnimkou prípadov, keď je to opodstatnené.

8. Automatické predĺženie zmlúv na dobu určitú

Podmienky, podľa ktorých musí spotrebiteľ oznámiť úmysel ukončiť zmluvu v lehote, ktorá je neprimerane skorá.

9. Skryté podmienky

Podmienky, ktoré zaväzujú spotrebiteľov, hoci títo sa o nich mohli dozvedieť pred podpísaním zmluvy len ťažko.

10. Jednostranné zmeny zmluvy

Podmienky, ktoré vám umožňujú jednostranne meniť zmluvu, okrem prípadu, ak sa v zmluve uvádza na to oprávnený dôvod.

11. Jednostranné zmeny výrobku alebo služby

Podmienky, ktoré vám umožňujú jednostranne a bez oprávneného dôvodu meniť výrobok alebo službu.

12. Zmeny cien

Podmienky, podľa ktorých môžete pevne stanoviť alebo zvýšiť konečnú cenu pri plnení – bez toho, aby mohol spotrebiteľ zmluvu vypovedať, a to ak je suma oveľa vyššia, ako sa pôvodne dohodlo.

13. Jednostranný výklad zmluvy

Podmienky, podľa ktorých máte iba vy právo vykladať akéhokoľvek ustanovenia zmluvy a rozhodnúť, či výrobok alebo služba je v súlade so zmluvou.

14. Nedodržanie vyhlásení vašich zamestnancov

Podmienky, podľa ktorých máte možnosť nedodržať záväzky vašich zamestnancov alebo takéto záväzky podmieniť inou situáciou.

15. Jednostranné plnenie povinností

Podmienky, podľa ktorých musia spotrebitelia plniť všetky svoje povinnosti, pričom vy nemusíte plniť vaše.

16. Prevody zmlúv na iných obchodníkov za menej výhodných podmienok

Podmienky, ktoré vám umožňujú prevod zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa a ktoré môžu zhoršiť jeho postavenie.

17. Obmedzenie práva na podanie návrhu na začatie súdneho konania

Podmienky, ktoré obmedzujú, ako a kde môžu spotrebitelia podniknúť právne kroky, a ktoré ich zaväzujú poskytnúť dôkaz, ak je to povinnosťou druhej zmluvnej strany.

Podrobné informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch

Pravidlá EÚ o nekalých zmluvných podmienkach stanovujú minimálne normy, ktoré môžu byť ďalej sprísnené a rozšírené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Podrobné informácie o uplatniteľných pravidlách vám poskytne sieť Enterprise Europe Network vo vašej krajine.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.