Posledná kontrola : 02/04/2022

Pracovníci – právo na pobyt

Máte právo bývať v ktorejkoľvek krajine EÚ, kde ste zamestnancom, pôsobíte ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako vyslaný pracovník.

Ak prídete o prácu

Ak prídete o prácu v zahraničí, kde žijete, môžete tam naďalej zostať, ak:

Povinnosť prihlásiť sa u príslušných orgánov a registrácia pobytu

Niektoré štáty EÚ vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode ohlásili svoju prítomnosť príslušným orgánom. Ak to neurobíte, môžu vás sankcionovať, napríklad udelením pokuty.

Ako zamestnanec v hostiteľskej krajine by ste mali po prvých 3 mesiacoch nahlásiť svoj pobyt príslušným orgánom (často obecná alebo miestna policajná stanica). Po zaregistrovaní dostanete registračné potvrdenie. Toto potvrdenie osvedčuje vaše právo zdržiavať sa v novej hostiteľskej krajine.

Budete potrebovať:

Iné dokumenty predkladať nemusíte.

Trvalý pobyt

Ak sa v inej krajine EÚ legálne zdržiavate a spĺňate podmienky na pobyt v tejto krajine nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky tam získavate právo na trvalý pobyt. Znamená to, že v tejto krajine môžete zostať tak dlho, ako chcete.

Na nepretržitosť pobytu nemá vplyv:

Právo na trvalý pobyt môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Trvalý pobyt pred uplynutím piatich rokov

Na trvalý pobyt môžete mať nárok pred uplynutím piatich rokov v niektorej z týchto situácií:

Môžu vám úrady nariadiť opustiť krajinu alebo vás deportovať?

V inom štáte EÚ sa môžete zdržiavať, kým spĺňate podmienky na pobyt. Ak tieto požiadavky prestanete spĺňať, vnútroštátne orgány vás môžu požiadať, aby ste krajinu opustili.

Hostiteľský štát vás vo výnimočných prípadoch môže vyhostiť z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, avšak len v prípade, ak preukáže, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia vám musia doručiť v písomnej forme. Musí obsahovať všetky dôvody vyhostenia a konkretizovať, ako a dokedy sa môžete odvolať.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: