Navigačný riadok

Aktualizované 05/2016

Aktualizované 05/2016

Chemické látky (REACH)

Registrácia v databáze REACH je povinná, ak vyrábate alebo dovážate ročne minimálne jednu tonu určitej chemickej látky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (Európska únia, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). REACH znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok.

Nariadenie REACH sa vzťahuje na všetky chemické látky, ktoré sa používajú pre priemyselné procesy a s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote – vo farbách, čistiacich prípravkoch, oblečení, nábytku alebo elektrických spotrebičoch. Nariadenie má preto dosah na väčšinu spoločností v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Neregistrované látky sa nesmú uvádzať na trh ani používať.

REACH sa vás týka, ak je vaša spoločnosť

  • výrobcom – vyrábate chemické látky, ktoré priamo predávate alebo dodávate ďalším spoločnostiam.
  • dovozcom – nakupujete z krajín mimo EÚ jednotlivé chemické látky, ich zmesi alebo výrobky, ako napr. oblečenie, nábytok alebo výrobky z plastu.
  • distribútorom – skladujete a uvádzate na trh chemické látky alebo zmesi.
  • následným užívateľom – používate chemické látky alebo ich zmesi vo svojej výrobe alebo povolaní.

V súlade s nariadením musíte identifikovať a riadiť riziká súvisiace s látkami, ktoré vyrábate a predávate v EÚ/EHP.

Ako výrobca alebo dovozca takýchto látok musíte preukázať Európskej chemickej agentúre (ECHA), akým spôsobom sa s nimi bezpečne nakladá a prostredníctvom karty bezpečnostných údajov informovať možných používateľov v rámci dodávateľského reťazca o všetkých opatreniach manažmentu rizík, ktoré by mali prijať.

Ak je vaša spoločnosť následným užívateľom, musíte splniť viacero požiadaviek. Hlavnou z nich je prijať opatrenia manažmentu rizík opísané v kartách bezpečnostných údajov. Skontrolujte, či je vaše použitie v súlade s dokumentáciou k registrácii a spojte sa s vašimi dodávateľmi a užívateľmi v dodávateľskom reťazci.

Použite nástroj Navigátor ECHA na identifikáciu vašej úlohy a povinností podľa nariadenia REACH alebo prípadných výnimiek, ktoré sa môžu týkať vašej spoločnosti.

Publikácia Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní vám poskytne užitočné zhrnutie z hľadiska malých podnikov.

Ako funguje REACH

Nariadením REACH sa zavádzajú nové pravidlá uvádzania na trh, ktoré sa vzťahujú na izolované chemické látky, zmesi a látky používané v tovaroch. Nariadenie má zabezpečiť, že podniky prevezmú zodpovednosť za:

  • riadenie všetkých rizík, ktoré môžu chemické látky predstavovať pre zdravie a životné prostredie,
  • poskytovanie vhodných bezpečnostných informácií užívateľom v dodávateľskom reťazci.

Nariadenie takisto umožňuje Európskej únii prijať dodatočné opatrenia, ktoré dopĺňajú opatrenia na úrovni EÚ, ak je to potrebné. Európska chemická agentúra (ECHA) vo fínskych Helsinkách pomáha koordinovať a vykonávať všetky potrebné kroky:

Poplatky

Úkony podľa nariadenia REACH sú spoplatnené. Výška a lehoty závisia od druhu uskutočneného predloženia. Malé a stredné podniky (MSP) platia znížené poplatky. Vaša spoločnosť by však mala vziať do úvahy aj ostatné náklady súvisiace s nariadením REACH, ako napríklad

  • zdieľanie údajov,
  • hodnotenie chemickej bezpečnosti,
  • výskum náhrad pre určité látky.

Prostredníctvom úzkej spolupráce s ostatnými zainteresovanými stranami (vrátane prípravy v dostatočnom predstihu) môžete výrazne znížiť svoje náklady.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.