Navigačný riadok

Aktualizované 11/2015

Aktualizované 11/2015

Chemické látky (REACH)

REACH znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok. Nariadením REACH sa zavádzajú nové pravidlá uvádzania na trh, ktoré sa vzťahujú na látky, zmesi a výrobky. Týmto nariadením sa zároveň zveruje podnikom zodpovednosť za riadenie rizík, ktoré môžu chemické látky predstavovať pre zdravie a životné prostredie.

V rámci EÚ nemôžete vyrábať, predávať, dovážať alebo používať chemickú látku, ktorá nie je registrovaná v databáze REACH.

REACH v zásade platí nielen pre látky používané v priemyselných procesoch, ale aj látky vyskytujúce sa v našom každodennom živote (napríklad v čistiacich prostriedkoch, farbách, ale aj v oblečení, nábytku a elektrických spotrebičoch). Preto sa nariadenie týka väčšiny podnikov v celej EÚ.

REACH sa vás týka, ak je vaša spoločnosť

  • Výrobcom: vyrábate chemické látky, ktoré priamo predávate alebo dodávate ďalším spoločnostiam
  • Dovozcom: nakupujete z krajín mimo EÚ jednotlivé chemické látky alebo zmesi na účely ďalšieho predaja alebo zhotovenia výrobkov, ako napr. oblečenie, nábytok alebo výrobky z plastu
  • Distribútorom/maloobchodníkom: skladujete a uvádzate na trh chemické látky alebo výrobky obsahujúce nebezpečné chemické látky, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie alebo na priamy predaj spotrebiteľom
  • Následným užívateľom: používate chemickú látku vo vašich priemyselných alebo profesionálnych činnostiach

Použite nástroj Navigator ECHA na identifikáciu vašej úlohy a povinností podľa nariadenia REACH alebo prípadných výnimiek, ktoré sa môžu týkať vašej spoločnosti.

Ako funguje REACH?

Nariadenie REACH prenáša zodpovednosť za manažment rizík, ktoré predstavujú chemické látky, a za poskytnutie primeraných bezpečnostných informácií používateľom v dodávateľskom reťazci, na priemysel. Zároveň predpokladá možné prijatie dodatočných opatrení Európskou úniou v prípade, ak je potrebné doplniť postup na úrovni EÚ.

Nariadením REACH sa tiež zriadila Európska chemická agentúra (ECHA), ktorá má ústrednú koordinačnú a implementačnú úlohu.

Registrácia English je povinná pre všetky látky vyrábané alebo dovážané v množstve najmenej 1 tony ročne na podnik. Pre látky, ktoré sú už dlho na trhu a boli predbežne registrované včas, sa registrácia uskutočňuje v troch fázach s termínmi 1. decembra 2010, 31. mája 2013 a 31. mája 2018.

V rámci hodnotenia agentúra ECHA skúma kvalitu informácií v dokumentácii k registrácii a všetky návrhy testov, aby sa predišlo nepotrebnému testovaniu, predovšetkým na zvieratách. Členské štáty hodnotia látky vyvolávajúce osobitné obavy, pokiaľ ide o ľudské zdravie a životné prostredie.

Autorizácia sa vyžaduje pre určité látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, aby sa zabezpečilo, že vyplývajúce riziká sú primerane kontrolované a že sa tieto látky postupne nahradia bezpečnejšími alternatívami, ktoré sú ekonomicky a technicky uskutočniteľné.

Ustanovenia o obmedzeniach môžu zaviesť čiastočný alebo úplný zákaz pri výrobe, uvádzaní na trh alebo používaní určitých látok v prípade, že predstavujú neprijateľné riziko pre zdravie alebo životné prostredie.

Ako mám dosiahnuť súlad s nariadením REACH?

Závisí to najmä od úlohy vašej spoločnosti, či už je to výrobca, dovozca, dodávateľ alebo užívateľ chemických látok alebo výrobkov obsahujúcich určité chemické látky. V súlade s nariadením musíte identifikovať a riadiť riziká súvisiace s látkami, ktoré vyrábate a predávate v EÚ/EHP.

Pri registrácii látok ako výrobca alebo dovozca musíte preukázať agentúre ECHA, akým spôsobom sa s látkou bezpečne nakladá, a oznámiť v rámci dodávateľského reťazca opatrenia na manažment rizík. Ak je vaša spoločnosť následný užívateľ, registráciu nemusíte uskutočniť, máte však iné povinnosti.

Najdôležitejšie je, aby ste implementovali opatrenia na manažment rizík z karty bezpečnostných údajov, zabezpečili, že každé vaše použitie je v súlade s dokumentáciou k registrácii a komunikovali s vašimi dodávateľmi a užívateľmi v dodávateľskom reťazci.

Aké sú náklady?

Úkony podľa nariadenia REACH sú spoplatnené. Výška a lehoty závisia od druhu uskutočneného predloženia. Malé a stredné podniky majú znížené poplatky. Vaša spoločnosť by však mala vziať do úvahy aj ostatné priame či nepriame náklady súvisiace s nariadením REACH, ako napríklad zdieľanie údajov, socio-ekonomické analýzy, posudzovanie chemickej bezpečnosti a výskum náhrad látok. Dobrá spolupráca s ďalšími aktérmi môže výrazne znížiť vaše náklady. Vyžaduje si to čas a dobrú prípravu.

 

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Poradenské centrum ECHA

Poradenské centrum ECHA