Navigačný riadok

Aktualizované : 04/05/2015

vehicles

Registrácia auta a príslušné dane

Dočasný pobyt

Ak máte trvalé bydlisko vo vašom členskom štáte a bývate v inom štáte EÚ kratšie ako 6 mesiacov, nemusíte si tam zaregistrovať svoje auto ani zaň platiť dane, pretože auto zostáva zaregistrované v krajine trvalého pobytu.

Ak váš pobyt v inej krajine EÚ nepresahuje 6 mesiacov a nezaregistrovali ste si v nej auto, podľa zákona nemôžete požičiavať alebo prenajímať svoje auto osobám s bydliskom v tejto krajine. Takéto osoby môžu jazdiť na vašom aute len vo vašom sprievode.

Svoje auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že nemajú bydlisko vo vašej novej krajine.

Ak váš pobyt v cudzej krajine presiahne 6 mesiacov, mali by ste si zmeniť aj trvalý pobyt a musíte si prihlásiť svoje auto tam.

Pobyt dlhší ako 6 mesiacov

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ aj so svojím autom, budete ho v nej musieť zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane.

Svoje auto musíte prihlásiť do 6 mesiacov. Najprv by ste si mali na úradoch novej krajiny overiť, kedy začína plynúť lehota - či je to odo dňa, kedy opustíte svoju krajinu alebo odo dňa príchodu do novej krajiny. Mali by ste sa takisto informovať, ktoré doklady budete musieť predložiť.

Niektoré členské štáty vyžadujú registráciu do 6 mesiacov od príchodu do krajiny. Skôr než sa presťahujete do cudzej krajiny, overte si to na tamojších úradoch.

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

V niektorých krajinách vám môžu priznať pri sťahovaní z jednej krajiny do druhej výnimku z plateniaregistračnej dane v prípade, že spĺňate nevyhnutné podmienky a lehoty. Skôr ako sa presťahujete do novej krajiny, kontaktujte tamojšie vnútroštátne úrady.

Príbeh

Ak vopred poznáte pravidlá, ušetríte peniaze!

Španielka Cristina si našla prácu v Portugalsku a presťahovala sa tam. Nevedela, že na prihlásenie vozidla má 6 mesiacov a svoje auto zaregistrovala v Portugalsku po 8 mesiacoch. 

Vtedy ju informovali o tom, že keby bola auto zaregistrovala skôr, nebola by musela zaplatiť registračnú daň. Ako doplnkovú informáciu uvádzame, že v Portugalsku sa 6-mesačná lehota počíta odo dňa, kedy opustíte svoju krajinu, a nie od príchodu do Portugalska.

Výnimky z povinnej registrácie po 6 mesiacoch

Študenti

Ak ste v cudzej krajine len kvôli štúdiu, nemusíte si tam auto registrovať alebo platiť daň počas celej dĺžky vášho študijného pobytu.

Táto výnimka pre študentov sa neuplatňuje v Dánsku.

Príbeh

Mathieu je Francúz žijúci v Belgicku, kde je na dvojročnom postgraduálnom štúdiu. Na svojom aute mal nehodu, preto išiel na políciu, aby mal správu pre poisťovaciu spoločnosť. Keď polícia zistila, že Mathieu žil v Belgicku vyše roka bez registrácie svojho auta, oznámili mu, že porušil zákon a dostane pokutu.

Mathieu však vedel doložiť, že bol zaregistrovaný ako študent univerzity v Antverpách z inej krajiny EÚ, preto v Belgicku nemusel zaplatiť žiadne dane.

Cezhraniční pracovníci

Cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte, ale žije v inom a vracia sa domov minimálne raz za týždeň.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a zaplatiť za neho daň v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Ak používate firemné auto (zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete), môžete ho používať na súkromné účely v krajine trvalého bydliska bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. V takom prípade by ste jazdili vo vašej krajine na zahraničných poznávacích značkách. To môže spôsobiť problémy miestnej polícii, ktorá musí overiť, či obyvatelia spadajúci do jej pôsobnosti zaplatili vnútroštátnu registračnú daň.

V prípade problémov môžete kontaktovať našu asistenčnú službu.

Príbeh

Kiril žije v Bulharsku a v Grécku pracuje pre grécku spoločnosť. Jazdí na firemnom aute zaregistrovanom v Grécku, pričom ho využíva aj na súkromné účely v Bulharsku. 

Raz ho v Bulharsku zastavila polícia a uložila mu pokutu za to, že auto nebolo zaregistrované v Bulharsku. Kiril polícii vysvetlil, že cezhraniční pracovníci majú nárok na používanie firemného auta na súkromné účely v krajine svojho trvalého pobytu, ale polícia o tomto jeho práve nevedela a napriek vysvetleniu mu pokutu uložila. Kiril sa proti rozhodnutiu odvolal a pokutu mu nakoniec zrušili.

Cezhraniční pracovníci ako samostatne zárobkovo činné osoby

Ak ste SZČO, ktorá žije v krajine A a pracuje v krajine B, môžete v krajine A používať firemné auto bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať, iba ak:

  • auto kúpila vaša spoločnosť;
  • používate ho v krajine A hlavne na pracovné účely a iba príležitostne na súkromné účely;
  • vaša spoločnosť má zákonné sídlo v inej krajine.

Firemné auto musí byť zakúpené vašou spoločnosťou. Ak jazdíte vlastným autom, musíte ho zaregistrovať v krajine vášho trvalého pobytu.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo