Navigačný riadok

Aktualizované : 10/03/2016

vehicles

Rozsah poistenia motorového vozidla v zahraničí

V prípade nehody v zahraničí sa uplatňujú právne predpisy krajiny, v ktorej sa nehoda stala.

Postup na uplatnenie nároku na náhradu škody preto môže byť iný ako vo vašej domovskej krajine.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody v zahraničí, neopúšťajte miesto nehody.

Porozprávajte sa s druhým vodičom a v prípade potreby zavolajte políciu a/alebo záchrannú službu.

Uistite sa, že máte potrebné kontaktné údaje druhého účastníka dopravnej nehody a urobte si poznámky o okolnostiach nehody.

Správa o nehode

Na mieste nehody by ste mali spísať správu o nehode.

Vaša poisťovňa vám zvyčajne poskytne príslušný formulár. Niekoľko združení poisťovní vypracovalo spoločný európsky záznam o dopravnej nehode. Formulár, ktorý slúži na rýchle zhromaždenie všetkých potrebných informácií, vám pomôže aj pri uplatňovaní vášho nároku na náhradu škody.

Ak nemáte záznam o nehode alebo iný formulár poisťovne, zapíšte si tieto údaje:

dátum a miesto nehody,

– podrobnosti o zraneniach, hmotnej škode a svedkoch (nezabudnite si od nich vypýtať kontaktné údaje),

kontaktné údaje druhého vodiča (napr. meno, adresu, telefónne číslo),

– kontaktné údaje poisťovne druhého vodiča (vrátane čísla poistky),

– údaje o vozidle druhého vodiča (evidenčné číslo, krajinu evidencie, značku a typ – a rovnaké údaje v prípade prípojného vozidla),

– kontaktné údaje policajných orgánov, ktorým ste nehodu nahlásili,

okolnosti nehody.

Ak sa s druhým účastníkom nehody zhodnete na okolnostiach nehody, mali by ste správu, ktorá vám uľahčí likvidáciu poistnej udalosti, podpísať.

Nezabudnite – nepriznávajte nijakú zodpovednosť. Správu o nehode podpíšte, iba ak jej úplne rozumiete.

Ak sa nedohodnete, vaša poisťovňa vyrieši likvidáciu poistnej udalosti s poisťovňou druhého účastníka nehody. Poisťovňa bude pri likvidácii poistnej udalosti vychádzať z policajnej správy, posúdenia škody alebo iných údajov.

Pri uplatnení nároku na náhradu škody by ste mali doložiť podpornú dokumentáciu:

  • fotografie,
  • svedecké výpovede a/alebo
  • policajnú správu.

Nehodu musíte nahlásiť vašej poisťovni aj v prípade, že si neuplatňujete nárok na náhradu škody.

 

Zavinil/a som dopravnú nehodu

Zranené osoby (vy alebo ostatní)

Poistka z vašej domovskej krajiny vás bude kryť, ak pri dopravnej nehode niekoho zraníte (škody tretích osôb) v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Poistné krytie iných druhov škôd, ako sú zranenia vodiča (poistenie vodiča vozidla), požiar alebo krádež, ktoré sa prihodia v zahraničí, nebýva štandardne súčasťou zákonného poistenia.

Skontrolujte si vo svojej poisťovni pred vycestovaním, čo vaša poistka kryje.

Vaša zákonná poistka kryje škody spôsobené pasažierom cestujúcim vo vašom aute okrem vodiča.

Vo väčšine krajín EÚ si takisto môžete dokúpiť dodatočné poistenie vodiča motorového vozidla.

Škody – výšky

Poistné krytie je limitované výškou škody uvedenej vo vašej poistnej zmluve.

Právne predpisy EÚ garantujú minimálne limity poistného krytia. Preto, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v inej krajine EÚ, budete krytý minimálne do tejto výšky škody:

zranenia osôb:

  • 1 120 000 EUR za poškodenú osobu, alebo
  • 5 600 000 EUR za jednu žiadosť o náhradu škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb).

škody na majetku:

  • 1 120 000 EUR za jednu žiadosť o náhradu škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb).

V prípade, že ste poistku uzatvorili v krajine uplatňujúcej vyššie minimálne poistné krytie ako krytie garantované EÚ, budete do tejto výšky krytý v rámci celej EÚ.

Ak spôsobená škoda presiahne stanovené minimálne sumy krajiny, kde sa nehoda stala, a vaša poistka neposkytuje vyššie krytie, rozdiel budete musieť zaplatiť vy.

Viac informácií o vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa nehôd a výšky krytia:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Preverte si, či vaša poisťovňa ponúka neobmedzené poistné krytie, najmä pre prípad zranenia osôb.

Právne predpisy EÚ takisto garantujú, že sa na vás vzťahuje najvyššie dostupné poistné krytie zodpovednosti za škodu (pozri príklad).

Príklad

Právne predpisy EÚ vám priznávajú maximálny dostupný limit poistného krytia zodpovednosti za škody

Vaša domovská krajina uplatňuje dohodnuté minimálne európske krytie zodpovednosti vo výške 1 120 000 EUR za materiálne škody. Spôsobíte nehodu v inej krajine, kde je minimálne povinné krytie 1 200 000 EUR. Odhad materiálnych škôd sa vyšplhal na 1 180 000 EUR, t. j. o 60 000 viac, ako je limit vo vašej krajine.

Napriek tomu, že ste si so svojou poisťovňou nedohodli vyššie krytie, budete krytý do výšky 1 180 000 EUR, pretože sa podľa právnych predpisov EÚ uplatní najvýhodnejšie krytie – v tomto prípade krytie uplatniteľné v krajine, kde sa stala nehoda.

Dopravnú nehodu som nezavinil/a 

Nehody, pri ktorých vodič nie je poistený

Informujte políciu, ak ste účastníkom dopravnej nehody s vodičom, ktorý nie je poistený alebo utiekol z miesta nehody.

Poradenstvo vám poskytne aj vaša poisťovňa.

Môžete sa obrátiť aj na vnútroštátny orgán pre náhradu škôd English . Môže zasiahnuť, ak vozidlo druhej osoby nie je poistené alebo sa poisťovňa nedá identifikovať.

Postup pri náhrade škody

Ak ste v dôsledku dopravnej nehody utrpeli stratu, poškodenie alebo zranenie, môžete požiadať o uplatnenie náhrady škody.

Žiadosť predložte čo najskôr! Vo svojej poisťovni si overte lehoty na podanie žiadosti o uplatnenie náhrady škody.

Náhrada škody v zahraničí

Svoju žiadosť o náhradu škody si môžete uplatniť v poisťovni English osoby, ktorá nehodu zavinila.

Náhrada škody po návrate domov

Máte 2 možnosti:

1. uplatnite si nárok u vnútroštátneho likvidačného zástupcu poisťovne poskytujúcej poistné krytie osobe, ktorá spôsobila nehodu.

Likvidačný zástupca vo vašej krajine preverí informácie a urobí všetky potrebné kroky na vyriešenie vašej poistnej udalosti. Informácie o tom, či má predmetná poisťovňa likvidačného zástupcu vo vašej krajine vám poskytne kancelária/informačné centrum systému zelenej karty.

2. uplatnite si nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škôd.

Ak poisťovňa z inej krajiny EÚ nemá vo vašej krajine likvidačného zástupcu, môžete si uplatniť váš nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škôd . (Tento orgán vám pomôže aj v prípade, ak vozidlo druhej osoby nie je poistené alebo sa poisťovňa nedá identifikovať).

Príklad

Uplatnite si nárok tam, kde je to pre vás najjednoduchšie

Ignacio je Španiel, ktorý sa stal účastníkom dopravnej nehody počas výletu v Nemecku. Keďže Ignacio nehovorí po nemecky, bolo preňho náročné uplatniť si nárok na náhradu škody v Nemecku.

Rozhodol sa požiadať o náhradu škody vnútroštátny orgán pre náhradu škody v Španielsku po svojom návrate, čím sa vyhol jazykovej bariére.

Trojmesačná lehota na odpoveď alebo predloženie ponuky na náhradu

Ak sa určila zodpovednosť a škoda bola posúdená, mali by ste dostať primeranú ponuku na náhradu do 3 mesiacov od dátumu predloženia nároku na náhradu škody.

Ak nie je jasné, kto zavinil nehodu alebo aká je zodpovedajúca výška náhrady, mali by ste od poisťovne dostať odôvodnenú odpoveď so stanoviskom k tvrdeniam, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti o náhradu škody.

Ak do 3 mesiacov nedostanete odpoveď ani ponuku, máte nárok na úrok zo sumy náhrady, ktorú vám ponúkne poisťovňa alebo určí súd.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo