: 22/05/2019

Energetické štítky

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Na energetickom štítku sa uvádza trieda vami vyrobeného alebo predávaného výrobku (od A po G), ktorá označuje jeho spotrebu. Výrobky triedy A (zelená) sú z energetického hľadiska najhospodárnejšie, zatiaľ čo výrobky triedy G (červená) spotrebujú najviac energie. V súčasnosti platí, že keď väčšina spotrebičov určitého druhu (napr. práčky) dosiahne triedu A, možno ju rozšíriť o ďalšie tri triedy – A+, A++ a A+++.

Vďaka tomu, že sa pri mnohých výrobkoch zlepšila energetická efektívnosť, je čoraz viac spotrebičov zaradených do tried A+, A++ a A+++. Ukázalo sa, že takéto triedenie je pre spotrebiteľov mätúce, takže od roku 2021 sa bude postupne rušiť pre tieto skupiny výrobkov:

Nový systém klasifikácie bude používať len triedy A až G (teda už bez A+, A++ a A+++).

Aké sú výhody?

Na základe energetických štítkov si zákazníci môžu vybrať výrobky, ktoré spotrebujú menej energie, čím ušetria peniaze. Používanie energetických štítkov môže zároveň motivovať spoločnosti k tomu, aby svoj vývoj a investície zameriavali na energeticky úsporné zariadeniaen.

Ktoré výrobky musia mať energetický štítok?

Energetickými štítkami musíte povinne označiť všetky spotrebiče, ktoré predávate v EÚ a pre ktoré je štítok predpísaný. Na mieste predaja musia byť zreteľne zobrazené na spotrebiči.

Takže ak ste výrobcom alebo dovozcom domácich spotrebičov, skontrolujte si, či vaše výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v príslušnej smernici a súvisiacich právnych predpisoch.

Výrobky, ktoré musia byť označené energetickým štítkom:

 • klimatizátory
 • domáce kuchynské spotrebiče
 • domáce umývačky riadu
 • ohrievače priestoru alebo vody
 • svietidlá
 • lokálne ohrievače priestoru
 • domáce chladiace spotrebiče
 • priemyselné chladiace spotrebiče
 • kotly na tuhé palivo
 • televízory
 • sušičky bielizne
 • pneumatiky
 • vetracie jednotky pre bytové priestory
 • práčky pre domácnosti

Právne predpisy EÚ v oblasti energetických štítkov sa vzťahujú na spotrebiče a na všetky ďalšie výrobky, ktoré môžu mať počas používania priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie a iné potenciálne zdroje (tzv. energeticky významné výrobky). Nevzťahujú sa na použité výrobky ani na dopravné prostriedky určené na prepravu osôb alebo tovaru.

Čo musím urobiť?

Ak patríte medzi...

mali by ste si skontrolovať, či sú výrobky, ktoré predávate (a ktoré musia mať energetický štítok), naozaj označené správnym štítkom obsahujúcim informácie o tom, koľko energie daný výrobok spotrebuje. Budete musieť uverejniť aj technickú dokumentáciu . Štítky a informácie o výrobku musíte obchodníkom poskytnúť bezplatne (zabezpečte, aby boli štítky pripevnené tak, že budú viditeľné a čitateľné).

Energetické štítky môžete vytvoriť prostredníctvom online generátora energetických štítkoven. K dispozícii sú aj šablóny energetických štítkov vo formáte InDesignen.

Ako si zaregistrovať výrobok v databáze EPREL 

Všetky výrobky, ktoré uvádzate na trh EÚ (a ktoré si vyžadujú energetický štítok), musia byť od 1. januára 2019 ešte pred predajom zaregistrované v databáze EPRELen (European Product Database for Energy Labelling). O tom, ktoré informácie musíte do databázy poskytnúť, sa dozviete viac na portáli venovanom databáze EPRELen.

Ak ste na trh EÚ uviedli výrobok (ktorý si vyžaduje energetický štítok) v období od 1. augusta 2017 do 1. januára 2019, musíte tento výrobok v databáze EPREL zaregistrovať do 1. júla 2019.

Databáza EPREL pozostáva z dvoch častí, verejného webového sídla (k dispozícii od apríla 2019) a portálu na presadzovanie predpisov.

verejného webového sídla

Verejné webové sídlo ponúka informácie o výrobkoch, ktoré musia byť opatrené energetickými štítkami, a majú k nemu prístup všetci užívatelia. Informácie, ktoré sú na ňom uložené, nebudú vymazané.

portálu na presadzovanie predpisov

Portál na presadzovanie predpisov má zabezpečenú databázu všetkých energeticky účinných výrobkov a tam si výrobky zaregistrujete. Informácie o výrobkoch, ktoré sa tu zhromažďujú, sa uchovávajú 15 rokov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete na špeciálnom pracovnom priestoreen a v sprievodcovi na registrácie organizáciíen. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte podporný tím na adrese: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Predaj výrobkov online alebo prostredníctvom predaja na diaľku

Ak výrobky predávate online alebo na diaľku – napríklad telefonicky alebo formou katalógu – musíte zákazníkom poskytnúť informácie o výrobku.

V prípade online predaja by ste mali:

Vnorené šípky a energetické štítky možno vytvoriť pomocou generátora energetických štítkoven alebo šablón vo formáte InDesignen.

Čo sú delegované nariadenia? 

V delegovaných nariadeniach o označovaní domácich spotrebičov sa vysvetľuje, aké kritériá musí váš výrobok spĺňať, aby bol v súlade s pravidlami EÚ o energetickom označovaní. K týmto kritériám patria:

V prípade niektorých skupín výrobkov môžu dotknuté spoločnosti rozhodnúť o vytvorení dobrovoľných dohôd. Mali by ste si overiť, či takéto dohodyen existujú.

Mali by ste si tiež overiť, či sa na váš výrobok vzťahujú európske normy pre ekodizajn a energetické označovanie. Tieto normy vám pomôžu dosiahnuť súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa energetického označovania.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktný formulár pre označovanie

Ak máte otázky týkajúce sa označovania, vyplňte tento formulár.

-

Zdieľať túto stránku: