Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 02/03/2017

Garantiiaeg ja kauba tagastamine – Eesti

Õiguslik garantii

Kui pikk on õiguslik garantii uute ja kasutatud kaupade puhul?

Uute ja kasutatud kaupade puhul on see 2 aastat.

Kes vastutab defektse kauba puhul probleemide lahendamise eest?

Vastutab müüja, isegi juhul, kui kaup on ostetud internetiplatvormi vahendusel. See platvorm võib olla siiski nõustunud vahendaja rolliga. Kontrollige ostutingimusi.

Mis ajaks peab tarbija müüjale defektist teatama?

Tarbija peab müüjale defektist teatama 2 kuu jooksul.

Kes peab defekti olemasolu/puudumist tõendama ja mis aja jooksul?

Esimese kuue kuu jooksul alates kauba kättetoimetamisest on tõendamiskohustus müüjal, kes peab näitama, et kaup ei ole defektne (tõendamiskohustuse ümberpööramine). Kuue kuu möödumisel peab kauba defekti tõendama tarbija.

Kas on olemas kolmandaid asutusi, kes saaksid aidata selliste tõendite esitamisel?

Tarbija võib küsida parandustöökojalt eksperdiarvamust, kuid müüja ei ole kohustatud seda aktsepteerima. Vaidluste kohtuvälise lahendamise või kohtumenetluses võib kohtu eesistuja või kohtunik tarbija eksperdi arvamust aktsepteerida või küsida seda sõltumatult eksperdilt. On olemas ka spetsiaalsed ametid, mis esitavad eksperdiarvamusi.

Millistele tasuta õiguskaitsevahenditele on tarbijal õigus? Kas defekti heastamiseks on kehtestatud konkreetne tähtaeg?

Kehtestatud on parandusmeetmete tähtsusjärjestus.

  • Esimese võimalusena pakutakse kauba tasuta parandamist või ümber vahetamist vastavalt tarbija soovidele.
  • Teise võimalusena pakutakse ostuhinna tagastamist või vähendamist, kui parandamine või ümbervahetamine ei ole võimalik.

Defekti heastamiseks ei ole tähtaega määratud.

Kas parandatud või ümbervahetatud kauba suhtes kehtib uus garantii?

Ümbervahetatud kaubale antakse uus kaheaastane garantii, kuid parandatud kaubale mitte.

Kas tarbija võib kaebuse esitada ka importija suhtes või mis tahes tarneahela osalise suhtes, tootja kaasa arvatud?

Ei, tarbija võib kaebuse esitada ainult müüja suhtes. Kui müüja ei enam ei tegutse, võib tarbija proovida kaupa tagastada tootjale või importijale.

Kui mõlemaid osapooli rahuldavat lahendust ei leita, siis millise aja jooksul on võimalik kohtusse pöörduda?

Tarbijal on õigus kohtusse pöörduda kauba kohaletoimetamisest alates kolme aasta jooksul, kui seadusjärgset aegumistähtaega ei ole peatatud.

Kas riigi seadustes on kehtestatud muid õiguslikke garantiisid, mis kehtivad paralleelselt õigusliku vastavusgarantiiga?

Ei.

 

Müügigarantii

Kes vastutab garantii eest?

Garantii andnud osapool, olgu see siis müüja, tootja või kolmas isik. Kontrollige alati kauba dokumentidest.

Kui pikk on müügigarantii keskmiselt?

Enamikel juhtudest on see kaks aastat nagu õiguslik garantiigi. Kallimate kaupade puhul on garantii enamasti pikem ning kehtib kauba teatavate osade kohta.

Kas müügigarantii on tasuta?

Mitte tingimata. Kaupmehel on õigus garantiitingimused ise kindlaks määrata, st see võib olla tasuta või teatava tasu eest.

Kas müügigarantiid tuleb kirjalikult kinnitada?

Müüja peab müügigarantii tarbija soovi korral vormistama kirjalikult.

Millise teabe peab garantii kohta esitama?

Garantii sisu, sh kõik põhitingimused nagu kestus, hind ja geograafiline hõlmatus ning garantiid andva ettevõtte andmed ja meeldetuletus õigusliku garantii kohta.

Lisateave selle teema kohta
Garantiiaeg ja kauba tagastamine
Avalikud arutelud
    Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
    Küsige riiklikelt haldusasutustelt
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid