Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Töötajate õigus elada teises ELi riigis

Teil on õigus elada ükskõik millises teises ELi riigis, kus te töötate töövõtja, füüsilisest isikust ettevõtja või lähetatud töötajana.

Kui kaotate töö

Kui kaotate teises riigis elades töö, on teil endiselt õigus seal viibida, kui te:

Riigis viibimisest teatamine ja elukoha registreerimine

Mõned ELi riigid nõuavad, et teataksite oma riigis viibimisest asjakohasele ametiasutusele mõistliku aja jooksul pärast sinna saabumist. Vastasel juhul võidakse teile määrata karistus (nt trahv).

Vastuvõtvas riigis töötava isikuna peaksite registreerima oma elukoha asjakohase ametiasutuse juures (üldjuhul linnavalitsus või kohalik politseijaoskond) kolme esimese kuu jooksul. End registreerides saate registreerimistunnistuse. See tunnistus tõendab teie õigust elada vastuvõtvas riigis.

Peate esitama järgmised dokumendid:

Muid dokumente te esitama ei pea.

Alaline elamisluba

Kui olete teises ELi riigis seaduslikult elanud viis järjestikust aastat, täites seal elamise tingimusi, on teil automaatselt õigus saada alaline elamisluba. See tähendab, et võite jääda riiki nii kauaks, kui soovite.

Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:

Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.

Alaline elamisluba enne viit riigis elatud aastat

Võite saada alalise elamisloa vähem kui viie aastaga järgmistel juhtudel:

Kas teid võib riigist välja saata või paluda teil sealt lahkuda?

Võite teises ELi riigis elada nii kaua, kui täidate riigis elamise tingimusi. Kui te neile nõuetele enam ei vasta, saavad asjaomase riigi ametiasutused nõuda teie riigist lahkumist.

Erandjuhtudel võib vastuvõttev riik teid avaliku korra või julgeoleku huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kujutate endast väga tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või riigist lahkumise nõue tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: