Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 09/2015

Επικαιροποίηση 09/2015

ΦΠΑ − Βασικοί κανόνες


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Αν η επιχείρησή σας έχει την έδρα της στην ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και των αγορών σας υπόκειται σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τις εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ.

Ο ΦΠΑ καταβάλλεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και την πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

Πρέπει να προσθέτετε τον ΦΠΑ στην τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών στο τιμολόγιο. Ο πελάτης πληρώνει το συνολικό ποσό του τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αγορά αγαθών ή υπηρεσιών

Οφείλετε να καταβάλλετε ΦΠΑ για τις αγορές σας. Ωστόσο, μπορείτε συνήθως να εκπίπτετε τον ΦΠΑ που καταβάλλετε για τις αγορές σας από εκείνον που χρεώνετε στους πελάτες σας.

Κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ

Παρόλο που ισχύουν κοινοί κανόνες για τον ΦΠΑ στην ΕΕ, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΦΠΑ μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Οι βασικοί κανόνες για τον ΦΠΑ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, περιέχονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ  και στους κανονισμούς για τον ΦΠΑ.

Επιβολή του ΦΠΑ

Αν ασκείτε εμπορική δραστηριότητα - είτε ως ιδιώτης είτε ως εταιρεία, είτε με οποιασδήποτε άλλη νομική μορφή - και παρέχετε αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτής της εμπορικής δραστηριότητας, θα πρέπει κανονικά:

  • να εγγραφείτε στο φορολογικό μητρώο της χώρας της ΕΕ στην οποία εδρεύει η επιχείρησή σας
  • να χρεώνετε τους πελάτες σας με ΦΠΑ για τον οποίο θα αποδίδετε λογαριασμό στις φορολογικές αρχές.

Οι παροχές αγαθών και υπηρεσιών που υπόκεινται σε ΦΠΑ καλούνται επίσης «φορολογητέες πράξεις».

Παρόλο που σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται συνεχής αναφορά σε πωλήσεις και αγορές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβολή ΦΠΑ δεν προϋποθέτει αναγκαστικά χρηματική συναλλαγή — ενδεχομένως να οφείλετε να χρεώνετε ΦΠΑ (συνήθως με βάση την αγοραία αξία) στα αγαθά και τις υπηρεσίες που:

  • ανταλλάσσετε με άλλα αγαθά και υπηρεσίες,
  • παρέχετε δωρεάν,
  • προμηθεύεστε για ιδία κατανάλωση.

Έκπτωση του ΦΠΑ

Αν ασκείτε εμπορική δραστηριότητα, μπορείτε συνήθως να εκπίπτετε τον ΦΠΑ που έχετε πληρώσει για τις αγορές της επιχείρησής σας από τον ΦΠΑ που χρεώνετε στους πελάτες σας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταβάλλετε μόνο τη διαφορά στις φορολογικές αρχές και να δηλώνετε αυτά τα ποσά στην περιοδική σας δήλωση ΦΠΑ.

Μερικές φορές, ο ΦΠΑ που έχει καταβάλει η επιχείρησή σας υπερβαίνει τον ΦΠΑ που έχετε χρεώσει στους πελάτες σας. Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογικές αρχές θα σας επιστρέψουν ή θα σας πιστώσουν τη διαφορά.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Φορολογούνται όλες οι πωλήσεις;

Όχι. Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Απαλλαγές

Ορισμένες σημαντικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, π.χ. οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, απαλλάσσονται ως επί το πλείστον από την επιβολή ΦΠΑ.

Αν πωλείτε αγαθά/υπηρεσίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, δεν μπορείτε να απαιτήσετε την επιστροφή του ΦΠΑ που καταβάλλετε όταν αγοράζετε αγαθά/υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με αυτές τις πωλήσεις.

Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να εγγράφονται στο μητρώο ΦΠΑ;

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, πρέπει κανονικά να εγγραφείτε, εκτός 2 εξαιρέσεων:

1. Αν οι πωλήσεις που πραγματοποιείτε απαλλάσσονται, δεν είστε πάντα υποχρεωμένοι να εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ.

2. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, εφαρμόζεται καθεστώς βοήθειας των μικρών επιχειρήσεων, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις των οποίων οι πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών που υπόκεινται σε ΦΠΑ είναι κατώτερες ενός ετήσιου ορίου μπορούν να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ . Το όριο αυτό («κατώτατο όριο») διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει όριο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγγραφούν στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσουν φορολογητέες πωλήσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχει κατώτατο όριο για την εγγραφή και η συνολική αξία των ετήσιων φορολογητέων πωλήσεών σας είναι κατώτερη από αυτό το όριο:

  • ενδέχεται να απαλλάσσεστε από τον ΦΠΑ και συνεπώς δεν πρέπει να χρεώνετε ΦΠΑ, αλλά
  • μπορείτε να εγγραφείτε οικειοθελώς, και στην περίπτωση αυτή να χρεώνετε ΦΠΑ

Το όριο κάθε χώρας ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε αυτή τη χώρα και όχι για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Τιμολόγια

Όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις, πρέπει να εκδίδετε τιμολόγιο σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ, σάς λαμβάνετε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, τον οποίο πρέπει να αναγράφετε σε όλα τα τιμολόγια που δίνετε σε πελάτες, μαζί με το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ και άλλα τυποποιημένα στοιχεία.

Συντελεστές ΦΠΑ

Συντελεστές ΦΠΑ pdf français Deutsch English (επικαιροποιούνται δύο φορές τον χρόνο - τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο)

Απευθυνθείτε στην τοπική υπηρεσία ΦΠΑ της συγκεκριμένης χώρας για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τον σωστό συντελεστή.

Παρόλο που ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλη την ΕΕ, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο να καθορίσει τους δικούς του συντελεστές.

Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας κανονικός συντελεστής, που εφαρμόζεται σε όλα ή στα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης μπορεί να ισχύουν ένας ή περισσότεροι μειωμένοι συντελεστές, δηλαδή χαμηλότεροι συντελεστές που εφαρμόζονται σε μικρό αριθμό αγαθών και υπηρεσιών.

Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η εφαρμογή μηδενικών ή εξαιρετικά μειωμένων συντελεστών σε ορισμένες πωλήσεις.

Η νομοθεσία της ΕΕ περιορίζει αυτή την ελευθερία στον καθορισμό συντελεστών με τρεις τρόπους:

  • ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%, αν και δεν υπάρχει ανώτατο όριο
  • κανένας μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 5%, εκτός λίγων εξαιρέσεων

Απαλλαγή και μηδενικοί συντελεστές

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο εννοιών:

Πωλήσεις με μηδενικό συντελεστή

Οι πωλήσεις αυτές απαλλάσσονται, αλλά με «δικαίωμα έκπτωσης», δηλαδή επιβάλλεται συντελεστής 0%, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να εκπέσετε ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για τις αγορές που συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη πώληση, π.χ. εξαγωγές, ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε πελάτες εκτός ΕΕ.

Πωλήσεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

Οι πωλήσεις αυτές απαλλάσσονται, αλλά «χωρίς δικαίωμα να έκπτωσης», δηλαδή δεν μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που συνδέονται με αυτές τις πωλήσεις.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Reykjavík

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Praha

Ελλάδα

Copenhagen

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Oslo

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Stockholm

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές