Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 28/02/2017

Ίση μεταχείριση

Εργαζόμενοι από άλλες χώρες της ΕΕ: ίση μεταχείριση χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας

Ως εργοδότης, έχετε το δικαίωμα να προσλάβετε προσωπικό από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Οφείλετε να παρέχετε στους υποψηφίους για τη θέση που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ την ίδια μεταχείριση με εκείνη που παρέχετε στους υποψηφίους από τη χώρα σας. Δεν μπορείτε να επιβάλετε κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης - π.χ. με βάση την υπηκοότητα - κατά την πρόσληψη. Πρέπει επίσης να παρέχετε στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ τις ίδιες συνθήκες εργασίας (μισθός, ετήσια άδεια μετ' αποδοχών κ.λπ.) με αυτές που προσφέρετε στους υπηκόους της χώρας σας. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι υπήκοοι της Κροατίας μπορεί να εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια εργασίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και οι υπήκοοι ορισμένων χωρών της ΕΕ χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν στην Κροατία.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους υποψηφίους που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, αλλά το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης θέσης.

Απαγορεύεται επίσης διά νόμου η διακριτική μεταχείριση λόγω:

  • φύλου (π.χ. σε θέματα γονικής άδειας, προαγωγής, αμοιβής)
  • φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής
  • θρησκείας ή πεποιθήσεων
  • αναπηρίας
  • ηλικίας
  • σεξουαλικού προσανατολισμού.

Για θέματα πρόσληψης εργαζομένων από άλλες χώρες της ΕΕ, μπορείτε να συμβουλεύεστε τη διαδικτυακή πύλη EURES.

Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται σε διασυνοριακή περιοχή, το EURES μπορεί να σας δώσει συμβουλές σχετικά με τις διοικητικές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό σας που μετακινείται καθημερινά από γειτονική χώρα για λόγους εργασίας.

Αναγνώριση τίτλων και προσόντων

Όταν αναζητάτε προσωπικό για ένα επάγγελμα νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα σαςEnglish και λαμβάνετε αιτήσεις από άτομα που απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν λάβει αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων και/ή της επαγγελματικής τους εμπειρίας από αρμόδια αρχή της χώρας σαςEnglish. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ για ορισμένους κλάδους (νομικοί, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, πιλότοι κ.λπ.) όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι κανόνες για την αναγνώριση προσόντων ισχύουν επίσης για:

άτομα με διπλή υπηκοότητα, όταν η μία υπηκοότητα είναι κράτους μέλους της ΕΕ
άτομα από χώρες εκτός ΕΕ που είναι σύζυγοι υπηκόου χώρας της ΕΕ.

Εάν αναζητάτε εργαζομένους για ένα επάγγελμα που περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες, και ένας υποψήφιος από άλλη χώρα της ΕΕ έχει λάβει στη χώρα του πιστοποίηση για μία μόνον από τις δραστηριότητες αυτές - και η δραστηριότητα αυτή αναγνωρίζεται στη χώρα του ως αυτόνομο επάγγελμα - ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνον για μερική αναγνώριση των προσόντων του στη χώρα σας - για εκείνες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέση, για τις οποίες ο υποψήφιος έχει λάβει πιστοποίηση.

Είδος σύμβασης

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Κατά κανόνα, οφείλετε να παρέχετε στους εργαζομένους που απασχολείτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου την ίδια μεταχείριση που παρέχετε στο μόνιμο προσωπικό σας. Όταν προκύπτουν κενές θέσεις μόνιμης απασχόλησης, πρέπει να τους ενημερώνετε σχετικά. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων μιας επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης του προσωπικού.

Μην ξεχνάτε ότι οι χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες να ενσωματώσουν 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία, ώστε να αποκλείουν την κατάχρηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου (αντί για τη σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου):

  • αντικειμενική αιτιολόγηση της ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου
  • μέγιστη συνολική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου
  • μέγιστος αριθμός ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Μερική απασχόληση

Όταν οργανώνετε τον τρόπο εργασίας του προσωπικού σας, λάβετε υπόψη την ανάγκη τους για ευέλικτες μορφές εργασίας. Ένας τρόπος γι' αυτό είναι η σύναψη συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Δεν επιτρέπεται να παρέχεται στο προσωπικό μερικής απασχόλησης λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση απ΄ ό,τι στους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το αίτημα των υπαλλήλων σας για μετάβαση σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή επάνοδο στο καθεστώς πλήρους απασχόλησης όταν ξαναθελήσουν να εργαστούν με πλήρες ωράριο.

Εάν ζητήσετε από τους εργαζομένους σας να αλλάξουν από καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αυτοί αρνηθούν, αυτό δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για να τους απολύσετε.

 

 

Γονική άδεια

 

 

Οι εργαζόμενοι (άνδρες και γυναίκες) δικαιούνται γονική άδεια για τη γέννηση ή υιοθέτηση παιδιού - ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασής τους (μερικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης κ.λπ.).

Δεν μπορείτε να απολύσετε εργαζομένους διότι ζήτησαν γονική άδεια ή να τους μεταχειρίζεστε με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο απ' ό,τι άλλους απασχολουμένους.

Και οι δύο γονείς δικαιούνται τουλάχιστον 4 μήνες άδειας ο καθένας. Κατά γενικό κανόνα, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματα αδείας τους στον άλλον γονέα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορεί να επιτρέπουν στους εργαζομένους να μεταφέρουν μέρος των δικαιωμάτων τους, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες.

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, οι εργαζόμενοι δικαιούνται γονική άδεια οποιαδήποτε στιγμή έως ότου το παιδί τους συμπληρώσει τα 8 χρόνια. Ωστόσο, αυτό το όριο ηλικίας μπορεί να είναι χαμηλότερο σε ορισμένες χώρες, με βάση την εθνική νομοθεσία.

Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο υπάλληλος δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να του προσφέρετε παρόμοια θέση εργασίας σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησής του.

Εάν ένας εργαζόμενος που επιστρέφει από γονική άδεια ζητήσει προσωρινές αλλαγές στο ωράριο/τη μορφή της εργασίας του, είστε υποχρεωμένοι να εξετάσετε σοβαρά το αίτημά του και να αιτιολογήσετε δεόντως τυχόν άρνησή σας.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.