Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 07/2015

Επικαιροποίηση 07/2015

Ίση μεταχείριση


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Εργαζόμενοι από άλλες χώρες της ΕΕ: ίση μεταχείριση χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας

Ως εργοδότης, έχετε το δικαίωμα να προσλάβετε προσωπικό από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Οφείλετε να παρέχετε στους υποψηφίους για τη θέση που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ την ίδια μεταχείριση με εκείνη που παρέχετε στους υποψηφίους από τη χώρα σας. Δεν μπορείτε να επιβάλετε κριτήρια διακριτικής μεταχείρισης - π.χ. με βάση την υπηκοότητα - κατά την πρόσληψη. Πρέπει επίσης να παρέχετε στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ τις ίδιες συνθήκες εργασίας (μισθός, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών κ.λπ.) με αυτές που προσφέρετε στους υπηκόους της χώρας σας. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι υπήκοοι της Κροατίας μπορεί να εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια εργασίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και οι υπήκοοι ορισμένων χωρών της ΕΕ χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν στην Κροατία.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους υποψηφίους που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, αλλά το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης θέσης.

Απαγορεύεται επίσης διά νόμου η διακριτική μεταχείριση λόγω:

  • φύλου (π.χ. σε θέματα γονικής άδειας, προαγωγής, αμοιβής)
  • φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής
  • θρησκείας ή πεποιθήσεων
  • αναπηρίας
  • ηλικίας
  • σεξουαλικού προσανατολισμού.

Για θέματα πρόσληψης εργαζομένων από άλλες χώρες της ΕΕ, μπορείτε να συμβουλεύεστε τη διαδικτυακή πύλη EURES.

Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται σε διασυνοριακή περιοχή, το EURES μπορεί να σας δώσει συμβουλές σχετικά με τις διοικητικές ρυθμίσεις που διέπουν το προσωπικό σας που μετακινείται καθημερινά από γειτονική χώρα για λόγους εργασίας.

Αναγνώριση τίτλων και προσόντων

Όταν αναζητάτε προσωπικό για ένα επάγγελμα νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα σας Deutsch français English και λαμβάνετε αιτήσεις από άτομα που απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν λάβει αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων Deutsch français Deutsch English και/ή της επαγγελματικής τους εμπειρίας από αρμόδια αρχή της χώρας σας Deutsch français Deutsch English . Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ για ορισμένους κλάδους (νομικοί, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, πιλότοι κ.λπ.) όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι κανόνες για την αναγνώριση προσόντων ισχύουν επίσης για:

άτομα με διπλή υπηκοότητα, όταν η μία υπηκοότητα είναι κράτους μέλους της ΕΕ
άτομα από χώρες εκτός ΕΕ που είναι σύζυγοι υπηκόου χώρας της ΕΕ.

Εάν αναζητάτε εργαζομένους για ένα επάγγελμα που περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες, και ένας υποψήφιος από άλλη χώρα της ΕΕ έχει λάβει στη χώρα του πιστοποίηση για μία μόνον από τις δραστηριότητες αυτές - και η δραστηριότητα αυτή αναγνωρίζεται στη χώρα του ως αυτόνομο επάγγελμα - ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνον για μερική αναγνώριση των προσόντων του στη χώρα σας - για εκείνες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέση, για τις οποίες ο υποψήφιος έχει λάβει πιστοποίηση.

Είδος σύμβασης

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Κατά κανόνα, οφείλετε να παρέχετε στους εργαζομένους που απασχολείτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου την ίδια μεταχείριση που παρέχετε στο μόνιμο προσωπικό σας. Όταν προκύπτουν κενές θέσεις μόνιμης απασχόλησης, πρέπει να τους ενημερώνετε σχετικά. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων μιας επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης του προσωπικού.

Μην ξεχνάτε ότι οι χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες να ενσωματώσουν 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία, ώστε να αποκλείουν την κατάχρηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου (αντί για τη σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου):

  • αντικειμενική αιτιολόγηση της ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου
  • μέγιστη συνολική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου
  • μέγιστος αριθμός ανανεώσεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Μερική απασχόληση

Όταν οργανώνετε τον τρόπο εργασίας του προσωπικού σας, λάβετε υπόψη την ανάγκη τους για ευέλικτες μορφές εργασίας. Ένας τρόπος γι’ αυτό είναι η σύναψη συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Δεν επιτρέπεται να παρέχεται στο προσωπικό μερικής απασχόλησης λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση απ΄ ό,τι στους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το αίτημα των υπαλλήλων σας για μετάβαση σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή επάνοδο στο καθεστώς πλήρους απασχόλησης όταν ξαναθελήσουν να εργαστούν με πλήρες ωράριο.

Εάν ζητήσετε από τους εργαζομένους σας να αλλάξουν από καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αυτοί αρνηθούν, αυτό δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για να τους απολύσετε.

 

 

Γονική άδεια

 

 

Οι εργαζόμενοι (άνδρες και γυναίκες) δικαιούνται γονική άδεια για τη γέννηση ή υιοθέτηση παιδιού - ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασής τους (μερικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης κ.λπ.).

Δεν μπορείτε να απολύσετε εργαζομένους διότι ζήτησαν γονική άδεια ή να τους μεταχειρίζεστε με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο απ’ ό,τι άλλους απασχολουμένους.

Και οι δύο γονείς δικαιούνται τουλάχιστον 4 μήνες άδειας ο καθένας. Κατά γενικό κανόνα, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματα αδείας τους στον άλλον γονέα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορεί να επιτρέπουν στους εργαζομένους να μεταφέρουν μέρος των δικαιωμάτων τους, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες.

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, οι εργαζόμενοι δικαιούνται γονική άδεια οποιαδήποτε στιγμή έως ότου το παιδί τους συμπληρώσει τα 8 χρόνια. Ωστόσο, αυτό το όριο ηλικίας μπορεί να είναι χαμηλότερο σε ορισμένες χώρες, με βάση την εθνική νομοθεσία.

Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο υπάλληλος δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να του προσφέρετε παρόμοια θέση εργασίας σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησής του.

Εάν ένας εργαζόμενος που επιστρέφει από γονική άδεια ζητήσει προσωρινές αλλαγές στο ωράριο/τη μορφή της εργασίας του, είστε υποχρεωμένοι να εξετάσετε σοβαρά το αίτημά του και να αιτιολογήσετε δεόντως τυχόν άρνησή σας.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές