Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 11/2015

Επικαιροποίηση 11/2015

Χημικά προϊόντα (REACH)

«REACH» είναι το ακρωνύμιο του ευρωπαϊκού κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων. Εισάγει νέους κανόνες εμπορίας για ουσίες, μείγματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα καθιστά τις επιχειρήσεις υπεύθυνες για τη διαχείριση κινδύνων που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα για την υγεία και το περιβάλλον.

Δεν επιτρέπεται να παρασκευάζετε, να εμπορεύεστε, να εισάγετε ή να χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες στην ΕΕ, εάν αυτές δεν έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων REACH.

Το REACH ισχύει κατ' αρχήν για όλες τις ουσίες, όχι μόνον γι' αυτές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, αλλά και γι' αυτές που βρίσκουμε στην καθημερινή μας ζωή, π.χ. σε καθαριστικά, βαφές ή αντικείμενα όπως ρούχα, έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές. Γι' αυτό, οι κανόνες του REACH αφορούν τις περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Το REACH σάς αφορά εάν η επιχείρησή σας είναι

  • Παρασκευαστής: παρασκευάζετε χημικά προϊόντα είτε προς πώληση από την επιχείρησή σας είτε για να τα προμηθεύσετε σε άλλους
  • Εισαγωγέας: αγοράζετε μεμονωμένες χημικές ουσίες, μείγματα για μεταπώληση ή τελικά προϊόντα που τις εμπεριέχουν, όπως ενδύματα, έπιπλα ή πλαστικά από χώρες εκτός ΕΕ
  • Διανομέας / λιανοπωλητής: αποθηκεύετε και διοχετεύετε στην αγορά χημικές ουσίες, ή αντικείμενα που εμπεριέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, για περαιτέρω επεξεργασία ή απευθείας πώληση προς καταναλωτές
  • Μεταγενέστερος χρήστης: χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες κατά τη βιομηχανική ή επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Χρησιμοποιήστε τον ECHA Navigator για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του REACH ή σχετικά με απαλλαγές που μπορεί να ισχύουν για την επιχείρησή σας.

Πώς λειτουργεί το REACH;

Το REACH καθιστά τις επιχειρήσεις υπεύθυνες για τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες καθώς και για τη σωστή ενημέρωση των χρηστών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού σχετικά με την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων. Παράλληλα, δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, όταν είναι απαραίτητο να αναληφθεί συμπληρωματική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Το REACH θέσπισε επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη γενικότερη εφαρμογή των κανόνων.

Η καταχώριση είναι υποχρεωτική για ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 1 τόνου ή μεγαλύτερες ετησίως ανά επιχείρηση. Για τις ουσίες που διατίθενται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγορά και έχουν προκαταχωριστεί εμπρόθεσμα, η καταχώριση πραγματοποιείται σε τρία στάδια με προθεσμίες την 1η Δεκεμβρίου 2010, τις 31 Μαΐου 2013 και τις 31 Μαΐου 2018 αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, ο ECHA εξετάζει την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους φακέλους καταχώρισης, καθώς και όλες τις προτάσεις για διενέργεια δοκιμών, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνονται περιττές δοκιμές, ιδίως σε ζώα. Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις ουσίες με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Αδειοδότηση απαιτείται για ορισμένες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, έτσι ώστε να ελέγχονται οι πιθανοί κίνδυνοι. Οι ουσίες αυτές σταδιακά αντικαθίστανται από ασφαλέστερες εναλλακτικές, όταν αυτό είναι δυνατό από οικονομική και τεχνική άποψη.

Ως επιβολή περιορισμού νοείται οποιοσδήποτε όρος ή απαγόρευση της παρασκευής, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης μιας ουσίας, αν συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Πώς μπορώ να συμμορφωθώ με τις απαιτήσεις του REACH;

Αυτό εξαρτάται κυρίως από το αν η επιχείρησή σας είναι παρασκευαστής, εισαγωγέας, προμηθευτής ή χρήστης χημικών ουσιών ή αντικειμένων που εμπεριέχουν χημικές ουσίες. Για να εφαρμόσετε τις διατάξεις του κανονισμού REACH, πρέπει να εντοπίσετε και να διαχειριστείτε τους κινδύνους που συνδέονται με ουσίες που παρασκευάζετε και διαθέτετε στην αγορά της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Όταν καταχωρίζετε μια ουσία ως παρασκευαστής ή εισαγωγέας, πρέπει να τεκμηριώσετε στον ECHA πώς μπορεί η ουσία να χρησιμοποιείται με ασφάλεια και να γνωστοποιήσετε τα μέτρα διαχείρισης τυχόν κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού.  Εάν η επιχείρησή σας είναι μεταγενέστερος χρήστης, δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε καταχώριση, αλλά έχετε άλλου είδους υποχρεώσεις.

Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να εφαρμόσετε τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που προβλέπονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας, να μεριμνήσετε ώστε οι χρήστες των προϊόντων σας να αναφέρονται στους φακέλους καταχώρισης και να επικοινωνήσετε με τους προμηθευτές και τους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πόσο κοστίζει;

Το REACH προβλέπει την καταβολή τελών και επιβαρύνσεων. Το ύψος τους και οι σχετικές προθεσμίες διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται μειωμένα τέλη και επιβαρύνσεις. Η επιχείρησή σας πρέπει επίσης να λάβει υπόψη όλες τις άλλες άμεσες ή έμμεσες δαπάνες που συνεπάγεται το REACH, όπως η κοινοχρησία δεδομένων, η διενέργεια κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης, η αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας και η έρευνα για ενδεχόμενα υποκατάσταστα. Η καλή συνεργασία με άλλους φορείς μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος. Γι΄ αυτό είναι απαραίτητη η καλή και έγκαιρη προετοιμασία.

 

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Το σημείο επαφής για τα προϊόντα στη χώρα σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα και να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε άλλη εθνική αγορά στην ΕΕ.

Υπηρεσία υποστήριξης του ECHA

Υπηρεσία υποστήριξης του ECHA