Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 15/03/2018

Χημικά προϊόντα (REACH)

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε μια χημική ουσία σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ευρωπαϊκή Ένωση + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), οφείλετε να την καταχωρίσετε στη βάση δεδομένων REACH. REACH είναι το ακρωνύμιο για το σύστημα καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμών σχετικά με τα χημικά προϊόντα.

Στο REACH υπάγονται όλες οι χημικές ουσίες, τόσο αυτές που χρειάζεται η βιομηχανία, όσο και αυτές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, π.χ. βαφές, προϊόντα καθαρισμού, υφάσματα, έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές. Κατά συνέπεια, το σύστημα αφορά τις περισσότερες επιχειρήσεις στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Οι μη καταχωρισμένες ουσίες δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται.

Το REACH σάς αφορά εάν είστε:

 • παρασκευαστής - παράγετε χημικές ουσίες τις οποίες η επιχείρησή σας πωλεί απευθείας ή προμηθεύει σε άλλες επιχειρήσεις
 • εισαγωγέας - αγοράζετε μεμονωμένες χημικές ουσίες, μείγματα χημικών ουσιών ή προϊόντα που εμπεριέχουν χημικές ουσίες, όπως υφάσματα, έπιπλα ή πλαστικά, από χώρες εκτός ΕΕ
 • διανομέας - αποθηκεύετε και διοχετεύετε στην αγορά χημικές ουσίες ή μείγματα χημικών ουσιών
 • μεταγενέστερος χρήστης - χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή μείγματα χημικών ουσιών στη βιομηχανία σας ή στην εργασία σας.

Για να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό REACH, πρέπει να εντοπίσετε και να διαχειριστείτε τους κινδύνους που συνδέονται με ουσίες που παρασκευάζετε και διαθέτετε στην αγορά της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Ως παρασκευαστής ή εισαγωγέας που καταχωρίζετε τέτοιες ουσίες, πρέπει να αποδεικνύετε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, και παράλληλα να ενημερώνετε με ένα δελτίο δεδομένων ασφάλειας τους πιθανούς χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού για τυχόν μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ίσως χρειαστεί να λάβουν.

Αν η επιχείρησή σας είναι μεταγενέστερος χρήστης, έχετε διαφορετικές υποχρεώσεις, με κυριότερη, την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων, τα οποία προβλέπονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Πρέπει να επαληθεύετε ότι οι χρήσεις των ουσιών αναφέρονται στους φακέλους καταχώρισης και να επικοινωνείτε με τους προμηθευτές σας και τους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ECHA Navigator για να εντοπίσετε τον ρόλο και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του REACH ή τυχόν απαλλαγές που μπορεί να ισχύουν για την επιχείρησή σας.

Στο φυλλάδιο « Χημική ασφάλεια στην επιχείρησή σας » περιγράφονται συνοπτικά τα ζητήματα που απασχολούν τις μικρές επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί το REACH

Το REACH καθιερώνει νέους κανόνες εμπορίας, οι οποίοι καλύπτουν μεμονωμένες ουσίες, μείγματα ουσιών και ουσίες που περιέχονται σε εμπορεύματα. Διασφαλίζει ότι η βιομηχανία αναλαμβάνει την ευθύνη για:

 • τη διαχείριση τυχόν κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες για την υγεία και το περιβάλλον
 • την παροχή στους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια.

Παρέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να λαμβάνει επιπλέον μέτρα όταν κρίνει ότι απαιτείται συμπληρωματική δράση σε επίπεδο ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, βοηθά στον συντονισμό και την εφαρμογή όλων των αναγκαίων σταδίων:

 • Η εκ των προτέρων καταχώριση είναι υποχρεωτική όταν μια επιχείρηση προτίθεται να παρασκευάζει ή να εισάγει μια συγκεκριμένη χημική ουσία σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως. Όσον αφορά ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά προ πολλού, τις οποίες οι παρασκευαστές ή οι εισαγωγείς έχουν καταχωρίσει εκ των προτέρων εντός των αντίστοιχων προθεσμιών, η νέα προθεσμία καταχώρισης λήγει στις 31 Μαΐου 2018. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις σελίδες του REACH 2018 .
 • Στο πλαίσιο της αξιολόγησης , ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) εξετάζει τις πληροφορίες που περιέχουν οι φάκελοι καταχώρισης καθώς και όλες τις προτάσεις δοκιμών με σκοπό την αποφυγή περιττών δοκιμών, ειδικά στα ζώα. Οι εθνικές αρχές αξιολογούν τις χημικές ουσίες υπό το πρίσμα συγκεκριμένων ανησυχιών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
 • Η αδειοδότηση απαιτείται για ορισμένες ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός έλεγχος των κινδύνων που αυτές ενέχουν. Οι ουσίες αυτές σταδιακά αντικαθίστανται από άλλες ασφαλέστερες, εφόσον αυτές οι τελευταίες κριθούν βιώσιμες από οικονομική και τεχνική άποψη.
 • Ένας περιορισμός θέτει όρια ή απαγορεύει την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση ορισμένων ουσιών αν αυτές ενέχουν μη αποδεκτό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Τέλη και επιβαρύνσεις

Το REACH προβλέπει την καταβολή τελών και επιβαρύνσεων. Τα οφειλόμενα ποσά καθώς και οι προθεσμίες πληρωμής τους διαφέρουν ανά περίπτωση. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν μειωμένα τέλη. Η επιχείρησή σας θα πρέπει επίσης να συνεκτιμήσει άλλες δαπάνες που συνδέονται με το REACH, όπως για:

 • ανταλλαγή δεδομένων
 • αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας
 • έρευνα σε υποκατάστατα για συγκεκριμένες ουσίες

Μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις δαπάνες σας μέσω της στενής συνεργασίας με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και με την έγκαιρη προετοιμασία σας.

Βλέπε επίσης:

 • Εισαγωγή στη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόνταEnglish

Παραπομπές

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Εθνικά γραφεία υποστήριξης για τα χημικά προϊόντα

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής σας για θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των κανονισμών CLP και REACH.