Последна проверка : 08/10/2018

Правила и спецификации за продуктите

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Стандарти и технически спецификации на равнище ЕС съществуват за редица категории продуктиen. Когато има европейски спецификации за вашите продукти, трябва да осигурите спазването на тези спецификации, за да можете да ги продавате свободно в Съюза.

Бюро за търговска информация за изискванията на ЕС към продуктите

Понастоящем в ЕС около 85 % от правилата за продуктите са хармонизирани. Това означава, че едни и същи правила се прилагат във всички страни от ЕС. Можете да проверите изискванията за вашия продукт в базата данни на Бюрото за търговска информацияen.

Бюрото за търговска информация предлага сведения относно:

Правила относно продуктите в страна от ЕС

Когато няма спецификации на равнище ЕС (около 15% от продуктовите правила не са хармонизирани в ЕС), в отделните страни от Съюза може да важат различни спецификации. В такива случаи трябва да се съобразявате само с правилата, валидни във вашата страна. Други страни не могат да забраняват продажбата на вашите продукти, нито да ви задължават да ги променяте или да извършвате допълнително тестване, ако можете да докажете, че продуктите ви отговарят на техническите изисквания и изискванията за качество във вашата страна и осигуряват сходно равнище на безопасност: това е принципът на взаимното признаване.

Ако продуктите ви не се признават в друга държава, можете да се обадите на нашите служби за помощ и съвети.

Правителствата на страните от ЕС са задължени да публикуват националните правила. Можете да ги проверите и да прочетете повече за принципа на взаимното признаване в базата данни TRIS за нехармонизираните продуктови правила.

По-специално националните правила могат да се различават по отношение на изискванията за:

За да разберете какви технически правила важат за конкретен продукт в дадена страна членка или за контакт със съответните компетентни органи, можете да разгледате списъка на звената за контакт относно продуктитеen.

Езици, които се използват за етикетиране на продуктите

Ако продавате на други предприятия — а не на крайните потребители — не сте задължен да използвате определен език за вашите продукти. За продажби на крайните потребители може да се наложи да използвате езика/езиците на страната, в която искате да изнасяте.

Ограничения, основаващи се на национални правила

Ако вашите продукти представляват риск за обществения интерес (по-конкретно в областта на защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията, защитата на околната среда, обществената сигурност или обществения морал), може да не ви бъде разрешено да ги изнасяте свободно. Продуктите ви могат да бъдат забранени, ако страната, в която искате да ги изнасяте, може да докаже, че нейните собствени технически изисквания са от решаващо значение или са задължителни и че вашите продукти не отговарят на тези изисквания, що се отнася до нужното равнище на безопасност.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: