Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 05/2015

Επικαιροποίηση 05/2015

Απολύσεις


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Ομαδικές απολύσεις

Εάν η επιχείρησή σας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και εξετάζετε το ενδεχόμενο να απολύσετε προσωπικό, πρέπει να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις που υπέχετε όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις.

Τι θεωρείται ομαδική απόλυση;

Το κατά πόσο μια απόλυση εμπίπτει στις «ομαδικές απολύσεις» εξαρτάται από το συνολικό προσωπικό και τον αριθμό των εργαζομένων που σκέφτεστε να απολύσετε:

Συνολικό προσωπικό

Προσωπικό προς απόλυση

Περίοδος απόλυσης

20-100

Τουλάχιστον 10

30 ημερολογιακές ημέρες

100-300

Τουλάχιστον 10%

30 ημερολογιακές ημέρες

300 και άνω

Τουλάχιστον 30

30 ημερολογιακές ημέρες

 

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι κανόνες που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους και τα παραπάνω ελάχιστα όρια ενδέχεται να είναι χαμηλότερα.

Υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης

Εάν προγραμματίζετε ομαδικές απολύσεις, πρέπει να ξεκινήσετε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού εγκαίρως και να τους κοινοποιήσετε γραπτώς:

  • τους λόγους για τις ομαδικές απολύσεις
  • τον αριθμό των εργαζομένων που θα απολυθούν
  • τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων
  • την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις
  • τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού που θα απολυθεί.

Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε γραπτώς την αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με τα παραπάνω σημεία.

Πότε δεν ισχύουν οι κανόνες

Η ενημέρωση και διαβούλευση πριν από μια ομαδική απόλυση δεν είναι υποχρεωτικές όταν πρόκειται για:

  • προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου - εκτός εάν η απόλυση γίνεται πριν από τη λήξη της σύμβασης
  • προσωπικό που απασχολείται σε δημόσιους διοικητικούς φορείς.

Κατά τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού πρέπει να συζητήσετε για τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές αποφυγής των ομαδικών απολύσεων, ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, για τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων που θα υποστούν τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής. Πρέπει επίσης να γίνουν διαπραγματεύσεις με αντικείμενο κοινωνικά μέτρα επανειδίκευσης ή επαναπασχόλησης του πλεονάζοντος προσωπικού.

Προθεσμία εφαρμογής

Εάν, μετά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού, αποφασίσετε να απολύσετε εργαζομένους, πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς σχετικά την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας σας.

 

Η εθνική νομοθεσία μπορεί να σας απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή, εάν η ομαδική απόλυση οφείλεται σε τερματισμό των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Οι ομαδικές απολύσεις δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ νωρίτερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή της γραπτής σας κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή. Η περίοδος αυτή χρησιμεύει για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που προκαλούν οι απολύσεις. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να μειώσουν ή να παρατείνουν την προθεσμία αυτή στις 60 ημέρες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση εξαγοράς της επιχείρησης

Κατά την εξαγορά μιας επιχείρησης, αναλαμβάνετε υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων της. Οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν ποιες είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν θεσπίσει ευνοϊκότερους κανόνες για τους εργαζομένους τους.

Δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα για απολύσεις

Η εξαγορά του συνόλου ή μέρους μιας επιχείρησης δεν σας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να απολύσετε όσους εργάζονται σ' αυτήν. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας που είχαν συναφθεί πριν από την εξαγορά μεταβιβάζονται σε εσάς.

Θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσετε να πληροίτε τους όρους των συλλογικών συμβάσεων που είναι ήδη σε ισχύ, μέχρι τον τερματισμό τους, την εκπνοή τους ή τη θέση σε ισχύ μια νέας σύμβασης. Η περίοδος κατά την οποία οφείλετε να τηρείτε την υφιστάμενη σύμβαση μπορεί να μειωθεί σε ορισμένες χώρες, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτος.

Παρ' όλα αυτά, εάν για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους απαιτούνται αλλαγές στο εργατικό δυναμικό, μπορείτε να απολύσετε εργαζομένους.

Εξαιρέσεις

Εκτός εάν η εθνική νομοθεσία ορίζει διαφορετικά, δεν υποχρεούστε να αναλάβετε τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εργοδότη όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων σε παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή προς επιζώντες βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής συνταξιοδότησης, που ισχύουν, εκτός των προβλεπόμενων από τον νόμο συστημάτων κοινωνικής ασφάλιση των κρατών μελών.

Εάν εξαγοράσετε μια εταιρεία που υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία ή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, υπό την εποπτεία αρμόδιας δημόσιας αρχής, για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της, οι παραπάνω κανόνες δεν ισχύουν - εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η εθνική νομοθεσία.

Συλλογικά δικαιώματα μετά από μια εξαγορά

Εκπρόσωποι των εργαζομένων

Εάν εξαγοράσετε μια επιχείρηση αλλά διατηρήσετε την αυτονομία της, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων των εργαζομένων της διατηρούνται. Εάν η επιχείρηση δεν διατηρεί την αυτονομία της, οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεχίσουν να εκπροσωπούνται καταλλήλως έως ότου οι εκπρόσωποί τους διοριστούν εκ νέου ή ανασυσταθεί η αντιπροσωπεία τους.

Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα παρακάτω:

  • την ημερομηνία και τον λόγο της μεταβίβασης
  • τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβίβασης για τους εργαζομένους,
  • τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζομένους.

Πρέπει επίσης να ζητηθεί εγκαίρως η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενα μέτρα που αφορούν τους υπαλλήλους.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)