Posledná kontrola: 27/05/2019

Roaming v EÚ

Pravidlá EÚ „ pre roaming za domáce ceny" znamenajú, že za používanie mobilného telefónu pri cestách mimo vášho domova v ktorejkoľvek krajine EÚ nemusíte platiť žiadne dodatočné roamingové poplatky. Tieto pravidlá sa na vás vzťahujú pri telefonovaní (na mobilné telefóny a pevné linky), zasielaní textových správ (SMS) a využívaní dátových služieb v zahraničí. Takisto platia aj pri prijímaní volaní alebo textových správ počas roamingu a to aj v prípade, ak osoba, ktorej voláte, má iného mobilného operátora.

Za využívanie týchto služieb počas ciest v rámci EÚ platíte úplne rovnakú cenu ako doma. V praxi vám váš operátor jednoducho naúčtuje vašu roamingovú spotrebu alebo ju odráta z objemu vášho domáceho tarifného plánu/balíka.

Príklad

Žiadne dodatočné poplatky za volania alebo prijímania hovorov počas roamingu

Michal žije v Írsku a má zmluvu s mobilným operátorom, ktorá zahŕňa roaming. Vďaka pravidlám EÚ pre „roaming za domáce ceny" sa nemusí obávať, že bude musieť zaplatiť viac za volania uskutočnené do iných krajín EÚ alebo prijaté z týchto krajín počas svojej služobnej cesty do Španielska. Volajúcim z Írska sa za telefonáty Michalovi bude účtovať domáca sadzba. Michalove volania na španielske čísla, rodine v Írsku alebo do inej krajiny EÚ budú spoplatnené podľa domácich írskych sadzieb.

Podmienky

„Roaming za domáce ceny" je určený osobám, ktoré príležitostne cestujúmimo krajiny, kde žijú alebo majú stabilné väzby (t. j. kde pracujú alebo študujú). Nie je určený na využitie ako trvalý roaming. Kým trávite viac času doma ako v zahraničí alebo ak viac používate svoj mobilný telefón doma ako v zahraničí, môžete na cestách vo všetkých krajinách EÚ voľne využívať roaming za domáce ceny. To sa považuje za „primerané využívanie roamingových služieb".

Ak používate váš mobilný telefón v zahraničí trvalo, váš mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za využívanie roamingu. Výška týchto poplatkov je však obmedzená (pozri politiku primeraného využívania ďalej v texte).

Pri prekročení hraníc v rámci EÚ vám váš mobilný operátor pošle textovú správu o tom, že využívate roamingové služby, a o politike primeraného využívania roamingu.

Politika primeraného využívania

Mobilní operátori môžu uplatniť tzv. „politiku primeraného využívania". Jej cieľom je zabezpečiť, aby mali všetci zákazníci počas ciest v EÚ prístup k „roamingu za domáce ceny" (t. j. regulovaným roamingovým službám za domáce ceny) a mohli ho využívať. Mobilní operátori môžu uplatňovať spravodlivé, odôvodnené a primerané kontrolné mechanizmy na predchádzanie zneužívaniu týchto pravidiel.

Politika primeraného využívania a limity na dáta

Ak využívate roaming za domáce ceny, na množstvo hlasových volaní a SMS sa neuplatňujú žiadne obmedzenia, existujú však pravidlá a limity týkajúce sa využitia dát za domáce ceny, ktoré závisia od druhu vašej zmluvy.

V niektorých osobitných prípadoch (pozri ďalej v texte) vám po prekročení primerane vysokého objemu roamingových dát za domáce ceny môže byť naúčtovaný príplatok za dátový roaming, ktorý sa bude rovnať stropu pre veľkoobchodné (celoeurópske) dátové služby (4,50 EUR/GB dát v roku 2019 plus DPH).Táto veľkoobchodná cena za roaming je maximálna cena, ktorú váš domáci operátor musí zaplatiť zahraničnému operátorovi, keď využívate dátové roamingové služby.

Limity na dáta – predplatené karty

Ak máte predplatenú kartu (t. j. platíte za mobilné služby vopred), môžete využívať roaming za domáce ceny. Ak však platíte jednotkovú cenu a vaša domáca jednotková cena za dáta je menej ako 4,50 EUR za GB , váš mobilný operátor môže obmedziť objem dát v rámci služby roaming za domáce ceny.

Ak váš mobilný operátor uplatní obmedzenie na objem dát v rámci roamingu za domáce ceny, výška tohto limitu by mala zodpovedať aspoň objemu dát, ktorý sa získa vydelením zostávajúceho kreditu na vašej predplatenej karte sumou 4,50 EUR vo chvíli, keď začínate využívať dátové roamingové služby. Váš objem roamingových dát bude rovnaký ako objem, za ktorý ste vopred zaplatili. Váš kredit môžete samozrejme počas využívania roamingu navýšiť.

Príklad

Roaming s predplatenou kartou: obmedzenia objemu dát

Jana žije na Slovensku a na volania, SMS a dátové služby používa predplatenú kartu s kreditom 20 EUR (vrátane DPH). Pri odchode na dovolenku do Španielska má na karte zostávajúci kredit vo výške 12 EUR (bez DPH). To znamená, že počas dovolenky v Španielsku má Jana k dispozícii objem dát, ktorý sa rovná hodnote zostávajúceho kreditu na jej predplatenej karte. Bude teda môcť využiť aspoň 2,6 GB roamingových dát (12 EUR/4,50 EUR = 2,6).

Limity na dáta – vnútroštátne balíky s obmedzenými dátami

Ak máte vo vašom domácom balíku povolený objem dát, tento objem je bez ďalších poplatkov a v celom rozsahu dostupný počas využívania roamingu za domáce ceny. To znamená, že tento povolený objem dát je vaším limitom počas roamingu.

Ak je však jednotková cena vašich mobilných dát veľmi nízka (menej ako 2,25 EUR/GB v roku 2019), váš operátor môže uplatňovať limit „primeraného využívania dát", ktorý je nižší ako váš domáci povolený objem dát počas roamingu. Limitsa vypočíta na základe maloobchodnej ceny vášho domáceho mobilného balíkaako v prípade neobmedzených dát (pozri ďalej v texte). Váš operátor vás musí o tomto limite vopred informovať a upozorniť vás,ak ste ho dosiahli. Upozorňujeme, že môžete pokračovať v dátovom roamingu, ale váš operátor bude uplatňovať príplatok. Tento príplatok bude vo výške stropu pre veľkoobchodné dátové služby = 4,50 EUR/GB dát plus DPH v roku 2019. Strop pre dátové služby sa bude po roku 2019 ďalej znižovať.

Limity na dáta – vnútroštátne balíky s neobmedzenými dátami

Ak máte uzavretú zmluvu,na základe ktorej platíte paušálny mesačný poplatok zahŕňajúci balík služieb s neobmedzenými dátami, váš operátor vám musí poskytnúť veľký objem dát v rámci „roamingu za domáce ceny". Presný objem bude závisieť od ceny, ktorú platíte za váš balík mobilných služieb. Objem roamingových dát musí byť aspoň dvojnásobkom objemu, ktorý sa získa vydelením ceny za váš balík mobilných služieb (bez DPH) stropom pre veľkoobchodné roamingové dátové služby (4,50 EUR v roku 2019).

Napríklad: za mobilný balík s neobmedzenými volaniami, SMS a dátami platíte 40 EUR (bez DPH). V rámci roamingu za domáce ceny v EÚ budete mať k dispozícii volania, SMS bez obmedzenia a najmenej 17,7 GB dát [2 x (40 EUR/ 4,50 EUR) = 17,7].

Váš operátor vás musí informovať, aký je váš povolený objem dát v rámci roamingu za domáce ceny. Ak tento objem počas roamingu prekročíte, zaplatíte príplatok vo výške stropu pre veľkoobchodné dátové služby = 4,50 EUR/GB dát plus DPH v roku 2019. Strop pre dátové služby sa bude po roku 2019 ďalej znižovať.

Iné zmluvy

Operátori môžu ponúkať aj zmluvy bez roamingových služieb alebo osobitné alternatívne roamingové zmluvy s tarifami, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti pravidiel roamingu za domáce ceny (napríklad v prípade roamingu mimo EÚ). Takéto druhy zmlúv si musí zákazník zvoliť osobitne. Keďže mobilní operátori môžu poskytovať aj lacnejšie tarify, mali by ste si nájsť ponuku, ktoré najlepšie zodpovedá vašim osobitným potrebám.

Politika primeraného využívania – monitorovanie

V rámci politiky primeraného využívania môže váš operátor monitorovať a overiť vaše využívanie roamingových služieb počas obdobia 4 mesiacov. Ak ste počas tohto obdobia boli v zahraničí dlhšie ako doma a vaše použitie roamingu prekračuje vaše domáce používanie , môže vás váš operátor kontaktovať a požiadať o objasnenia vašej situácie. Máte 14 dnína to, aby ste sa dohodli. Ak aj naďalej budete v zahraničí dlhšie ako doma a vaša roamingová spotreba bude prekračovať vaše domáce používanie, môže váš operátor začať uplatňovať príplatok v súvislosti s vašou roamingovou spotrebou. Obmedzenia výšky príplatkov (bez DPH):

Strop pre dátové služby sa bude postupne znižovať každý rok 1. januára takto: 3,50 EUR, 3 EUR a 2,50 EUR v roku 2022. Tento strop na obdobie po roku 2019 sa môže po preskúmaní veľkoobchodných roamingových trhov v roku 2019 prehodnotiť.

Politika primeraného využívania – cezhraniční pracovníci

Ak pracujete v jednej krajine EÚ a žijete v druhej, môžete si vybrať mobilného operátora v hociktorej z týchto dvoch krajín, t. j. môžete využívať roaming za domáce ceny so SIM kartou z krajiny, kde žijete, alebo so SIM kartou z krajiny, kde pracujete. Politika primeraného využívania roamingu za domáce ceny sa uplatňuje: ak sa aspoň raz za deň prihlásite do siete vášho domáceho operátora, tento deň sa počíta ako deň prítomnosti v krajine, kde máte zmluvu (aj ak by ste v ten deň cestovali do zahraničia).

Volania do inej krajiny EÚ z domovskej krajiny

Pravidlá EÚ takisto obmedzujú sumu, ktorá vám môže byť naúčtovaná pri telefonovaní alebo posielaní SMS z domovskej krajiny do inej krajiny EÚ. Môže vám byť zaúčtovaných maximálne 0,19 EUR (+ VAT) za minútu volania do inej krajiny EÚ a maximálne 0,06 EUR (+ VAT) za SMS odoslanú do inej krajiny EÚ.

Nezabudnite, keď voláte do inej krajiny EÚ v rámci roamingu v EÚ, za tieto hovory zaplatíte vnútroštátnu sadzbu vašej domovskej krajiny.

Roaming mimo EÚ

Poplatky za roaming (osobitne dátový roaming) mimo EÚ môžu byť vysoké a ak sa chcete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, overte si pred cestou ich výšku u vášho operátora.

Roaming na palube lodí alebo lietadiel

Ak cestujete loďou alebo lietadlom v rámci EÚ, môžete využívať roaming za domáce ceny, pokiaľ ste pripojený na terestriálnu (pozemnú) mobilnú sieť. Ak sa mobilné služby poskytujú prostredníctvom satelitných systémov, roaming za domáce ceny sa neuplatňuje a budú vám účtované poplatky za neregulované roamingové služby (bez cenových stropov).

Ochrana osobných údajov

Váš operátor je povinný dodržiavať príslušné pravidlá ochrany osobných údajov a môže vaše údaje (ktoré má už v súvislosti s fakturáciou) použiť na to, aby kontroloval a porovnal vaše využívanie roamingu s domácou spotrebou.

V prípade problémov – vaše práva spotrebiteľa

Ak si myslíte, že váš poskytovateľ služieb nerešpektoval vaše práva v súvislosti s roamingom za domáce ceny a počas cesty v rámci EÚ ste zaplatili za roamingové služby, obráťte sa na vášho operátora a použite postup podania sťažnosti v súvislosti s dodatočnými poplatkami.

Ak nie ste spokojný s jeho odpoveďou, môžete sa skontaktovať s príslušnými národnými regulačnými orgánmicsrodeslitpthunldaplsvhrlvbgltfrfielen vo vašej krajine (zvyčajne národný regulačný orgán pre telekomunikácie), ktorý vo veci rozhodne.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Verejné konzultácie

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: