Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 10/03/2017

Κανόνες και διαδικασίες

Κάθε χρόνο, πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών ή την εκτέλεση έργων. Ως επιχείρηση καταχωρισμένη στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Για να ισχύουν ισότιμοι όροι για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, η νομοθεσία της ΕΕ περιέχει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες (βλέπε οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις). Οι κανόνες αυτοί έχουν μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες και ισχύουν για διαγωνισμούς χρηματικής αξίας υψηλότερης ενός καθορισμένου ποσού (βλέπε κατώτατα όρια παρακάτω). Αυτοί οι διαγωνισμοί "υψηλότερης αξίας" παρουσιάζουν κατά τεκμήριο διασυνοριακό ενδιαφέρον· με άλλα λόγια, η αξία του διαγωνισμού είναι σημαντικό κίνητρο για μια επιχείρηση προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό στο εξωτερικό.

Για διαγωνισμούς χαμηλότερης αξίας ισχύουν εθνικοί κανόνες (οι οποίοι ωστόσο πρέπει να τηρούν τις γενικές αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ). Οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς αξίας μικρότερης των κατώτατων ορίων μπορούν να απλουστευθούν σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σε επίπεδο ΕΕ.

Για όλους τους διαγωνισμούς, οι δημόσιες αρχές:

 • δεν μπορούν να εφαρμόζουν διακρίσεις έναντι μιας επιχείρησης επειδή αυτή είναι καταχωρισμένη σε άλλο κράτος της ΕΕ
 • δεν μπορούν να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των  υπηρεσιών που επιθυμούν να προμηθευτούν
 • δεν μπορούν να αρνούνται συμπληρωματικά έγγραφα (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λπ) που έχουν εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο εγγύησης.
 • πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό σε  όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με τη χώρα καταχώρισής τους.

 

Μια δημόσια αρχή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την επιχείρησή σας από μια προκήρυξη διαγωνισμού εφόσον η επιχείρηση:

 • τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση
 • τελεί υπό παύση δραστηριοτήτων ή αναγκαστική διαχείριση  
 • έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 • δεν έχει πληρώσει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 • έχει καταθέσει ψευδείς δηλώσεις σε μια δημόσια αρχή.

 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις χωρίς να δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:

 • έκτακτες καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων
 • συμβάσεις οι οποίες, για τεχνικούς λόγους ή εξαιτίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, μπορούν να ανατεθούν μόνο σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση
 • συμβάσεις οι οποίες βάσει του νόμου εξαιρούνται από τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων (αγορά/μίσθωση υφιστάμενων κτιρίων, συμβάσεις εργασίας, προγράμματα για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, κ.λπ).

 Κατώτατα όρια βάσει κανόνων ΕΕ

Τα παρακάτω ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

≥ €135.000

συμβάσεις προμηθειών (για τον τομέα της άμυνας, μόνο για τα προϊόντα που περιέχονται στο Παράρτημα III της οδηγίας 2004/18)

≥ €209.000

συμβάσεις προμηθειών για προϊόντα του τομέα της άμυνας που δεν περιέχονται στο Παράρτημα III της οδηγίας 2004/18

≥ €5.225.000

όλες οι συμβάσεις έργων

 

Άλλες δημόσιες αρχές

≥ €209.000

όλες οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

≥ €5.225.000

όλες οι συμβάσεις έργων

 

Για τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το κατώτατο όριο για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανέρχεται σε 418.000 ευρώ. Για συμβάσεις έργων, το κατώτατο όριο είναι 5.225.000 ευρώ.

Για χώρες της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια.

 

 

Κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις

 

 

Κριτήρια ανάθεσης

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των προσφορών, π.χ. να επιλέγουν βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής ή βάσει άλλων κριτηρίων. Στην τελευταία περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να ενημερώνονται για τη διαφορετική στάθμιση κάθε κριτηρίου (π.χ. τιμή, τεχνικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές πτυχές).

Δημοσίευση

Ορισμένες προκηρύξεις διαγωνισμών πρέπει να δημοσιεύονται για κάθε δημόσια σύμβαση που υπερβαίνει το κατώτατο όριο και για την οποία ισχύουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ:

 • προκήρυξη σύμβασης ή προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης: η δημόσια αρχή μπορεί να δημοσιεύσει την προκήρυξη αυτή σε εθνικό επίπεδο αλλά πρέπει επίσης να την αποστείλει στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ και η περίληψή της μεταφράζεται στις άλλες γλώσσες.
 • ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να δημοσιεύσουν και άλλες προκηρύξεις, όπως η προκαταρκτική προκήρυξη (που αναγγέλλει πιθανό μελλοντικό διαγωνισμό).  Στην περίπτωση που διαγωνισμός δημοσιεύεται μετά από προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής και παραλαβής προσφορών μπορεί να συντομευθεί. Ένας άλλος τρόπος συντόμευσης των προθεσμιών είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση του διαγωνισμού.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο προκηρύξεων στη γωνιά του αγοραστή, στον ευρωπαϊκό ιστότοπο για τις δημόσιες συμβάσεις, SIMAP.

Διαφάνεια

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αρχίσουν την αξιολόγηση των προσφορών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Αν έχετε υποβάλει προσφορά, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από το αν επιλεγήκατε.  Αν δεν έχετε επιλεγεί, έχετε δικαίωμα σε λεπτομερείς εξηγήσεις για τους λόγους απόρριψης της προσφοράς σας. Η δημόσια αρχή πρέπει να τηρεί αυστηρή εμπιστευτικότητα όσον αφορά την ανταλλαγή και την αποθήκευση των δεδομένων σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, της προμήθειας ή του έργου που προτίθεται να αγοράσει η δημόσια αρχή. Στα χαρακτηριστικά μπορούν να περιλαμβάνονται στοιχεία περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχεδιασμού, ασφάλειας, διασφάλισης της ποιότητας ή αξιολόγησης της πιστότητας. Για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δοκιμές, επιθεωρήσεις και κατασκευαστικές τεχνικές. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν πρέπει να επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Είδη διαδικασιών ανάθεσης

Ανοικτή διαδικασία

Σε μια ανοικτή διαδικασία, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού. Αν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 15 ημέρες.

Κλειστή διαδικασία

Σε μια κλειστή διαδικασία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις αλλά μόνον όσες προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι 37 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.  Στη συνέχεια, η δημόσια αρχή επιλέγει τουλάχιστον 5 υποψηφίους που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους εντός 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες αν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, η δημόσια αρχή μπορεί να ορίζει προθεσμία 15 ημερών για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (αν η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 10 ημέρες) και 10 ημερών για την υποβολή των προσφορών.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Σε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, η δημόσια αρχή καλεί τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις με τις οποίες θα διαπραγματευτεί τους όρους της σύμβασης.

Οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα για προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για έρευνα ή για δοκιμές. Οι αναθέτουσες αρχές σε τομείς όπως του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών ή των ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να την χρησιμοποιούν ως συνήθη διαδικασία.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί στις 15 ημέρες (ή 10 ημέρες αν η προκήρυξη απεστάλη ηλεκτρονικά).

 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να επιλεγεί αυτή η διαδικασία ακόμη και χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, π.χ. στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή αν, για τεχνικούς λόγους, μια σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί μόνο από μια και μόνο συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ανταγωνιστικός διάλογος

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για πολύπλοκες συμβάσεις, π.χ. για μεγάλα έργα υποδομών, στις οποίες η δημόσια αρχή δεν μπορεί να ορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές εξαρχής. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν προθεσμία 37 ημέρες για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η δημόσια αρχή πρέπει να καλέσει τουλάχιστον 3 υποψήφιες εταιρείες σε διάλογο κατά τον οποία καθορίζονται οι τελικές τεχνικές, νομικές και οικονομικές πτυχές. Μετά τον διάλογο, οι υποψήφιοι υποβάλουν τις τελικές προσφορές τους.

 

Η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παρόχους δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να αναθέτουν συμβάσεις μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Προτού ξεκινήσει ο πλειστηριασμός, η αρχή πρέπει να έχει προβεί σε αρχική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών ώστε να επιτρέψει τη συμμετοχή μόνο όσων ενδιαφερομένων πληρούν τις προϋποθέσεις.  Η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα του πλειστηριασμού καθώς και τον αριθμό των γύρων υποβολής προσφορών. Πρέπει επίσης να αναφέρει τον μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου θα καθορίζονται οι αυτόματες ανακατατάξεις.  Σε κάθε γύρο υποβολής προσφορών θα πρέπει να μπορείτε να βλέπετε την κατάταξή σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, χωρίς όμως να γνωρίζετε την ταυτότητά τους.

 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένου τύπου συμβάσεις, όπως ο σχεδιασμός έργων (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου).

 

 

 

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.