Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 02/2015

Επικαιροποίηση 02/2015

Κανόνες και διαδικασίες


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Κάθε χρόνο, πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών ή την εκτέλεση έργων. Ως επιχείρηση καταχωρισμένη στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Για να ισχύουν ισότιμοι όροι για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, η νομοθεσία της ΕΕ περιέχει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες (βλέπε οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις). Οι κανόνες αυτοί έχουν μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες και ισχύουν για διαγωνισμούς χρηματικής αξίας υψηλότερης ενός καθορισμένου ποσού (βλέπε κατώτατα όρια παρακάτω). Αυτοί οι διαγωνισμοί "υψηλότερης αξίας" παρουσιάζουν κατά τεκμήριο διασυνοριακό ενδιαφέρον· με άλλα λόγια, η αξία του διαγωνισμού είναι σημαντικό κίνητρο για μια επιχείρηση προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό στο εξωτερικό.

Για διαγωνισμούς χαμηλότερης αξίας ισχύουν εθνικοί κανόνες (οι οποίοι ωστόσο πρέπει να τηρούν τις γενικές αρχές της νομοθεσίας της ΕΕ). Οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς αξίας μικρότερης των κατώτατων ορίων μπορούν να απλουστευθούν σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται σε επίπεδο ΕΕ.

Για όλους τους διαγωνισμούς, οι δημόσιες αρχές:

 • δεν μπορούν να εφαρμόζουν διακρίσεις έναντι μιας επιχείρησης επειδή αυτή είναι καταχωρισμένη σε άλλο κράτος της ΕΕ
 • δεν μπορούν να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των  υπηρεσιών που επιθυμούν να προμηθευτούν
 • δεν μπορούν να αρνούνται συμπληρωματικά έγγραφα (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λπ) που έχουν εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο εγγύησης.
 • πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό σε  όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με τη χώρα καταχώρισής τους.

 

Μια δημόσια αρχή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την επιχείρησή σας από μια προκήρυξη διαγωνισμού εφόσον η επιχείρηση:

 • τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση
 • τελεί υπό παύση δραστηριοτήτων ή αναγκαστική διαχείριση  
 • έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 • δεν έχει πληρώσει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 • έχει καταθέσει ψευδείς δηλώσεις σε μια δημόσια αρχή.

 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις χωρίς να δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως:

 • έκτακτες καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων
 • συμβάσεις οι οποίες, για τεχνικούς λόγους ή εξαιτίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, μπορούν να ανατεθούν μόνο σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση
 • συμβάσεις οι οποίες βάσει του νόμου εξαιρούνται από τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων (αγορά/μίσθωση υφιστάμενων κτιρίων, συμβάσεις εργασίας, προγράμματα για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, κ.λπ).

 

 

Κατώτατα όρια βάσει κανόνων ΕΕ

 

 

Τα παρακάτω ποσά είναι χωρίς ΦΠΑ και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

≥ €134,000

συμβάσεις προμηθειών (για τον τομέα της άμυνας, μόνο για τα προϊόντα που περιέχονται στο Παράρτημα III της οδηγίας 2004/18)

≥ €207,000

συμβάσεις προμηθειών για προϊόντα του τομέα της άμυνας που δεν περιέχονται στο Παράρτημα III της οδηγίας 2004/18

≥ €5,186,000

όλες οι συμβάσεις έργων

 

Άλλες δημόσιες αρχές

≥ €207,000

όλες οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

≥ €5,186,000

όλες οι συμβάσεις έργων

 

Για τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το κατώτατο όριο για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανέρχεται σε 414.000 ευρώ. Για συμβάσεις έργων, το κατώτατο όριο είναι 5.186.000 ευρώ.

Για χώρες της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια.

 

 

Κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις

 

 

Κριτήρια ανάθεσης

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των προσφορών, π.χ. να επιλέγουν βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής ή βάσει άλλων κριτηρίων. Στην τελευταία περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να ενημερώνονται για τη διαφορετική στάθμιση κάθε κριτηρίου (π.χ. τιμή, τεχνικά χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικές πτυχές).

Δημοσίευση

Ορισμένες προκηρύξεις διαγωνισμών πρέπει να δημοσιεύονται για κάθε δημόσια σύμβαση που υπερβαίνει το κατώτατο όριο και για την οποία ισχύουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ:

 • προκήρυξη σύμβασης ή προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης: η δημόσια αρχή μπορεί να δημοσιεύσει την προκήρυξη αυτή σε εθνικό επίπεδο αλλά πρέπει επίσης να την αποστείλει στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ και η περίληψή της μεταφράζεται στις άλλες γλώσσες.
 • ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

 

Οι δημόσιες αρχές μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να δημοσιεύσουν και άλλες προκηρύξεις, όπως η προκαταρκτική προκήρυξη (που αναγγέλλει πιθανό μελλοντικό διαγωνισμό).  Στην περίπτωση που διαγωνισμός δημοσιεύεται μετά από προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής και παραλαβής προσφορών μπορεί να συντομευθεί. Ένας άλλος τρόπος συντόμευσης των προθεσμιών είναι η ηλεκτρονική δημοσίευση του διαγωνισμού.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο προκηρύξεων στη γωνιά του αγοραστή, στον ευρωπαϊκό ιστότοπο για τις δημόσιες συμβάσεις, SIMAP.

Διαφάνεια

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αρχίσουν την αξιολόγηση των προσφορών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Αν έχετε υποβάλει προσφορά, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από το αν επιλεγήκατε.  Αν δεν έχετε επιλεγεί, έχετε δικαίωμα σε λεπτομερείς εξηγήσεις για τους λόγους απόρριψης της προσφοράς σας. Η δημόσια αρχή πρέπει να τηρεί αυστηρή εμπιστευτικότητα όσον αφορά την ανταλλαγή και την αποθήκευση των δεδομένων σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, της προμήθειας ή του έργου που προτίθεται να αγοράσει η δημόσια αρχή. Στα χαρακτηριστικά μπορούν να περιλαμβάνονται στοιχεία περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχεδιασμού, ασφάλειας, διασφάλισης της ποιότητας ή αξιολόγησης της πιστότητας. Για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν δοκιμές, επιθεωρήσεις και κατασκευαστικές τεχνικές. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν πρέπει να επιβάλλουν τη χρήση συγκεκριμένων εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Είδη διαδικασιών ανάθεσης

Ανοικτή διαδικασία

Σε μια ανοικτή διαδικασία, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι 52 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού. Αν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες.

Κλειστή διαδικασία

Σε μια κλειστή διαδικασία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις αλλά μόνον όσες προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι 37 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.  Στη συνέχεια, η δημόσια αρχή επιλέγει τουλάχιστον 5 υποψηφίους που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους εντός 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες αν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.

 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, η δημόσια αρχή μπορεί να ορίζει προθεσμία 15 ημερών για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (αν η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί σε 10 ημέρες) και 10 ημερών για την υποβολή των προσφορών.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Σε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, η δημόσια αρχή καλεί τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις με τις οποίες θα διαπραγματευτεί τους όρους της σύμβασης.

Οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα για προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για έρευνα ή για δοκιμές. Οι αναθέτουσες αρχές σε τομείς όπως του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών ή των ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να την χρησιμοποιούν ως συνήθη διαδικασία.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 37 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί στις 15 ημέρες (ή 10 ημέρες αν η προκήρυξη απεστάλη ηλεκτρονικά).

 

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να επιλεγεί αυτή η διαδικασία ακόμη και χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, π.χ. στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή αν, για τεχνικούς λόγους, μια σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί μόνο από μια και μόνο συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ανταγωνιστικός διάλογος

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για πολύπλοκες συμβάσεις, π.χ. για μεγάλα έργα υποδομών, στις οποίες η δημόσια αρχή δεν μπορεί να ορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές εξαρχής. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν προθεσμία 37 ημέρες για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η δημόσια αρχή πρέπει να καλέσει τουλάχιστον 3 υποψήφιες εταιρείες σε διάλογο κατά τον οποία καθορίζονται οι τελικές τεχνικές, νομικές και οικονομικές πτυχές. Μετά τον διάλογο, οι υποψήφιοι υποβάλουν τις τελικές προσφορές τους.

 

Η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παρόχους δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να αναθέτουν συμβάσεις μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Προτού ξεκινήσει ο πλειστηριασμός, η αρχή πρέπει να έχει προβεί σε αρχική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών ώστε να επιτρέψει τη συμμετοχή μόνο όσων ενδιαφερομένων πληρούν τις προϋποθέσεις.  Η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα του πλειστηριασμού καθώς και τον αριθμό των γύρων υποβολής προσφορών. Πρέπει επίσης να αναφέρει τον μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου θα καθορίζονται οι αυτόματες ανακατατάξεις.  Σε κάθε γύρο υποβολής προσφορών θα πρέπει να μπορείτε να βλέπετε την κατάταξή σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, χωρίς όμως να γνωρίζετε την ταυτότητά τους.

 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ορισμένου τύπου συμβάσεις, όπως ο σχεδιασμός έργων (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου).

 

 

 

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)