Navigačný riadok

Aktualizované : 27/10/2016

travel

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Pri cestovaní v leteckej doprave v rámci EÚ máte určité zaručené práva, ktoré platia ešte pred samotným letom:

  • Pri kúpe lístka máte právo na rovnaké cestovné bez ohľadu na vašu štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska. Platí to aj v prípade, že si letenku kupujete online.
  • Celková cena letenky vrátane všetkých daní, platieb a poplatkov musí byť zobrazená od začiatku transakcie. Vďaka týmto informáciám si môžete ľahšie porovnať ceny iných leteckých dopravcov a informovane sa rozhodnúť. 

Akékoľvek voliteľné doplnkové položky (napr. cestovné poistenie) musia byť jasne označené a zákazník musí mať možnosť ich prijatia alebo odmietnutia.  Prípady nejasného stanovovania cien online môžete nahlásiť vnútroštátnym orgánom v krajine vášho trvalého pobytu v EÚ.

Vaše práva v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, meškania, zrušenia letu a preradenia do vyššej alebo nižšej triedy

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, meškania letu, jeho zrušenia alebo zvýšenia či zníženia triedy, ktorá je uvedená na vašej letenke, máte určité práva pri odlete z ľubovoľného letiska v EÚ s ktoroukoľvek leteckou spoločnosťou alebo pri prílete do EÚ s leteckou spoločnosťou sídliacou v EÚ, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Vo všetkých týchto prípadoch vám letecká spoločnosť musí poskytnúť informácie o vašich právach, ktoré sa môžu meniť podľa konkrétnej situácie.

Meškania od 2 do 5 hodín alebo dlhšie meškania

Ak váš let pri odlete mešká 2 hodiny, máte nárok na pomoc (vo forme stravy, občerstvenia a komunikačných prostriedkov) a v prípade potreby na ubytovanie v hoteli (vrátane dopravy medzi letiskom a miestom ubytovania) v závislosti od letovej vzdialenosti a dĺžky meškania.

Ak váš let mešká pri odlete minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie obstarávacej ceny letenky. Ak si uplatníte túto možnosť, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti.

Ak má váš let meškanie a do cieľového miesta priletíte s oneskorením 3 hodiny alebo viac, máte okrem pomoci takisto nárok na peňažnú náhradu (pozri ďalej v texte).

Peňažná náhrada za meškanie podľa letovej vzdialenosti

Meškanie pri príchode Letová vzdialenosť Peňažná náhrada
V rámci EÚ
3 hodiny alebo viac 1 500 km alebo menej 250 EUR
  viac než 1 500 km 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ
3 hodiny alebo viac 1 500 km alebo menej 250 EUR
  1 500 km – 3 500 km 400 EUR
  viac než 3 500 km 600 EUR

Zrušenie letu alebo odmietnutie nástupu do lietadla

Ak bol váš let zrušený a letecká spoločnosť vás o jeho zrušení informovala najmenej 2 týždne pred plánovaným časom odletu alebo vám bol odmietnutý nástup do lietadla, máte nárok na:

  • presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok alebo
  • vrátenie obstarávacej ceny lístka, alebo
  • bezplatný spiatočný let na letisko odletu v prípade prípojných letov a
  • peňažnú náhradu vo výške 250 – 600 EUR v závislosti od letovej vzdialenosti. Ak vám dopravca ponúkne alternatívny let a do vašej cieľovej destinácie priletíte s 2, 3 alebo 4 hodinovým meškaním v závislosti od dĺžky letu, môže byť peňažná náhrada znížená o 50 % (pozri ďalej v texte).

V prípade presmerovania máte takisto nárok na pomoc (vo forme stravy, občerstvenia a komunikačných prostriedkov) a v prípade potreby na ubytovanie v hoteli (vrátane dopravy medzi letiskom a miestom ubytovania) v závislosti od dĺžky meškania.

Peňažná náhrada v prípade zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla v prípadoch presmerovania

Meškanie pri príchode Letová vzdialenosť Peňažná náhrada
V rámci EÚ
2 hodiny 1 500 km alebo menej 125 EUR
3 hodiny viac než 1 500 km 200 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ
3 hodiny 1 500 km – 3 500 km 200 EUR
4 hodiny viac než 3 500 km 300 EUR

Preradenie do vyššej alebo nižšej triedy

Ak vás preradia do vyššej triedy než je tá, ktorá je uvedená na vašej letenke, letecký dopravca od vás nemôže požadovať žiadnu dodatočnú platbu.

V prípade preradenia do nižšej triedy máte nárok na náhradu vo výške 30 %, 50 % alebo 75 % ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti.

Ak máte na jednej letenke dva alebo viac prípojných letov, náhrada sa vypláca len za let, pri ktorom bola cestujúcemu znížená trieda, a nie za celú cestu uvedenú na jednej letenke.

Vaše práva v prípade mimoriadnych okolností

Ak je váš let zrušený z dôvodu mimoriadnych okolností, ako je napríklad veľmi nepriaznivé počasie alebo štrajk riadiacich letovej prevádzky, letecká spoločnosť vám neposkytne peňažnú náhradu. Je však povinná poskytnúť vám primeranú pomoc počas čakania na náhradnú dopravu.  Takisto máte nárok na:

  • vrátenie ceny letenky do 7 dní alebo
  • náhradnú prepravu do vašej cieľovej destinácie v najbližšom možnom termíne, alebo
  • let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v neskoršom dátume podľa vášho výberu, alebo
  • prepravu na letisko a z letiska, ak je prílet alebo odlet vášho letu presmerovaný na iné letisko, ako je uvedené v rezervácii.

Ako podať sťažnosť/prostriedky nápravy

Lety s odletom z EÚ

Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla alebo bol váš let zrušený, či mešká, a vaše práva cestujúcich EÚ v leteckej doprave neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť dotknutej leteckej spoločnosti.  Vašej leteckej spoločnosti zašlite európsky formulár sťažnosti [119 KB] pre cestujúcich v leteckej doprave a nezabudnite si uschovať jeho kópiu.

Odpoveď by ste mali dostať do 2 mesiacov. Ak vaša letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete sa obrátiť na vnútroštátne orgány pdf English v krajine EÚ, kde došlo k danej udalosti.

Finančné prostriedky nápravy – ak letecká spoločnosť sídli v EÚ a je zapojená do systému alternatívneho riešenia sporov English (ARS), môžete svoju sťažnosť predložiť subjektu ARS.  Ak ste si letenku kúpili online, svoju sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy na riešenie sporov online English.

Prílety do EÚ (prevádzkované leteckou spoločnosťou z EÚ)

Ak problém s vaším letom nastal na letisku v krajine mimo EÚ, ale týka sa leteckej spoločnosti, ktorá má sídlo v EÚ, sťažnosť môžete adresovať vnútroštátnemu orgánu pdf English v prvej krajine EÚ, do ktorej priletíte.

Strata, poškodenie alebo omeškanie batožiny

Podaná batožina (check-in)

V prípade straty, poškodenia alebo omeškania vašej podanej batožiny vám môže vzniknúť nárok na náhradu škody do výšky približne 1 220 EUR.  Na peňažnú náhradu však nemáte nárok, ak škoda vznikla v dôsledku kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina

Letecký dopravca je zodpovedný len za poškodenie príručnej batožiny, ku ktorému došlo z jeho viny.

Cestovné poistenie

V prípade, že sa vo vašej batožine nachádzajú cenné predmety, mali by ste mať možnosť (za poplatok) zvýšiť maximálnu výšku náhrady nad sumu 1 220 EUR, ak najneskôr pri podaní batožiny (check-in) odovzdáte leteckej spoločnosti špeciálne vyhlásenie. Odporúčame však, aby ste uzavreli súkromné cestovné poistenie.

Ako podať sťažnosť

Svoju písomnú sťažnosť za stratenú alebo poškodenú batožinu by ste mali predložiť leteckej spoločnosti do 7 dní alebo do 21 dní od doručenia batožiny, ak došlo k jej omeškaniu. Neexistuje štandardný formulár pre celú EÚ.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo