Последна проверка: 02/07/2020

Стандартни формуляри за социалноосигурителни права

Засегнати сте от Брексит?

Формуляри за удостоверяване на вашето положение по отношение на обезщетенията (социалната сигурност), когато се местите в рамките на ЕС.

Тези формуляри са полезни, за да можете да упражнявате вашите права на социални обезщетения като гражданин на ЕС, който живее и/или работи в момента или който в миналото е живял и/или работил в страна от ЕС, различна от своята собствена.

Можете да използвате формулярите, посочени на тази страница, ако живеете законно в страна от ЕС, независимо от вашата националност.

Не можете да изтеглите формулярите на този уебсайт. Поискайте ги от съответната социалноосигурителна институцияen във вашата страна.

Формуляр

Цел

Отговорни органи

A1

(бивши
E 101
E 103)

Удостоверение за приложимото законодателство. Практично за доказване на плащането на социални осигуровки в друга страна от ЕС – ако сте командировани или работите в няколко страни едновременно.

Този формуляр се издава от социалноосигурителната институцияpdfen, в която сте регистриран във вашата страна по произход.

S1

(бивши
E 106,
E 109 и
E 121 — все още се издава от някои институции)

Удостоверение за право на медицинско обслужване, ако не живеете в страната, в която се осигурявате. Полезно за командировани работници, трансгранични работници, пенсионери и държавни служители и лицата на тяхна издръжка.

Свържете се с вашия здравноосигурителен орган, за да разберете коя институция издава формуляр S1.

Представете формуляра пред някой здравноосигурителен орган в страната, в която живеете.

S2

(бивш
E 112)

Разрешение за получаване на планирано лечение в друга страна от ЕС или ЕАСТ. За вас следва да важат същите условия като за гражданите на съответната страна – може да се наложи да заплатите предварително част от разходите.

Здравноосигурителен орган

Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която отивате на лечение.

S3

Удостоверение за право на медицинско обслужване в страната, в която сте работили преди. Полезно за работници мигранти, чиито семейства все още живеят в страната им на произход, или за трансгранични работници.

Здравноосигурителен орган

Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която сте работили като трансграничен работник.

U1

(бивш
E 301)

Удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица.

Формулярът се издава от обществената служба по заетостта или компетентната служба за социално осигуряванеen в държавите, в които сте работили последно.

Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която искате да получавате обезщетения за безработица.

U2

(бивш
E 303)

Удостоверение за запазване правото на обезщетения за безработица, докато търсите работа в друга страна.

Формулярът се издава от обществената служба по заетостта или компетентната служба за социално осигуряванеen в държавата, в която сте загубили работата си.

Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която търсите работа.

U3

Обстоятелства, които биха могли да се отразят на правото ви на обезщетения за безработица. С този формуляр информирате службите по заетостта в страната, която плаща вашите обезщетения, за промени във вашето положение, които могат да доведат до преразглеждане на плащането на вашите обезщетения.

Обществена служба по заетостта в страната, в която търсите работа на основание на формуляр U2.

DA1

(бивш
E 123)

Дава право на медицинско обслужване при специални условия, приложими единствено за трудови злополуки и професионални заболявания в друга страна от ЕС.

Здравноосигурителен орган.

Представете формуляра пред здравноосигурителния орган в страната, в която пребивавате.

P1

Обобщение на решенията за отпускане на пенсия – преглед на решенията, взети за вашия случай от различни институции в страните от ЕС, до които сте подали заявление за пенсия за старост, преживяло лице или инвалидност.

Пенсионна служба, до която сте подали заявление за пенсия.

Службата ще издаде формуляра, след като получи информация за решенията на различните служби, които са разглеждали заявленията ви.

Често задавани въпроси

Обществени консултации

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: