Navigačný riadok

Vaša Európa – Poradenstvo

Vaša Európa – poradenstvo je súčasťou súboru informačných a poradenských nástrojov pre občanov a podniky zameraných na ich práva v EÚ. Základom je webové sídlo Vaša Európa, na ktorom nájdete informácie o vašich právach v Európe. Ponúka vám praktické rady a užitočné tipy o otázkach, ako je pobyt, štúdium, práca, nakupovanie, cestovanie – alebo, v prípade podnikov, podnikanie – v rámci EÚ. Je hlavným zdrojom informácií o týchto témach

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, obráťte sa na službu „Vaša Európa – poradenstvo“ kliknutím na ikonku Pomoc a poradenstvo v dolnej časti každej stránky webového sídla Vaša Európa.

Čo je služba Vaša Európa – Poradenstvo /Kto stojí za službou Vaša Európa – Poradenstvo?

Vaša Európa – Poradenstvo je poradenská služba EÚ pre verejnosť, ktorú v súčasnosti poskytujú právni experti z Európskeho útvaru pre občiansku činnosť (ECAS) na základe zmluvy s Európskou komisiou. Tvorí ju tím 65 nezávislých právnikov, ktorí majú na starosti všetky úradné jazyky EÚ a poznajú tak právo EÚ, ako aj vnútroštátne právo všetkých krajín EÚ. Táto služba

Služba Vaša Európa – Poradenstvo existuje už viac ako 20 rokov a od roku 1996 poskytla poradenstvo prispôsobené na mieru vo viac ako 210 000 prípadoch.

Vaša Európa – Poradenstvo úzko spolupracuje so službou SOLVIT. Ide o sieť na riešenie problémov, ktoré sa zaoberá problémami, ktoré vznikli medzi jednotlivcami alebo spoločnosťami pri styku s orgánmi v inom členskom štáte, v prípadoch, kde dochádza k možnému nesprávnemu uplatňovaniu právnych predpisov EÚ.

Ak po posúdení vašej žiadosti dospejeme k záveru, že na vyriešenie problému s dotknutou vnútroštátnou administratívou budete potrebovať ďalšiu pomoc, postúpime váš prípad zo služby Vaša Európa – Poradenstvo na SOLVIT a upovedomíme vás o tejto skutočnosti.

Služba Vaša Európa – Poradenstvo odpovedá na otázky ...

Otázky týkajúce sa ...

Typické oblasti otázok

Čo pre vás nemôžeme urobiť

Odpovedáme na väčšinu otázok

– niektoré druhy otázok však nepatria do rámca pôsobnosti služby Vaša Európa – Poradenstvo, a sú teda neprípustné. Patria sem:

Upozornenie

Poradenstvo a informácie poskytnuté v reakcii na individuálne otázky občanov zaslané službe Vaša Európa – Poradenstvo zabezpečujú nezávislí právni experti v zmysle zmluvy so združením ECAS.

Títo vynakladajú všetko úsilie na to, aby poskytnuté informácie a poradenstvo zodpovedali skutočnosti, ale nenesú žiadnu zodpovednosť ani neručia za žiadne chyby, nepresnosti alebo opomenutia.

Európska komisia pôsobí ako sprostredkovateľ tejto služby a nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie a poradenstvo poskytované touto službou.

Poradenstvo poskytnuté touto službou nevyjadruje bezpodmienečne postoj alebo názor rôznych útvarov Európskej komisie a Európsku komisiu nezaväzuje.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pri odosielaní otázky musíte poskytnúť osobné údaje. S týmito údajmi sa nakladá v súlade s ustanoveniami nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.