Navigačný riadok

Aktualizované 02/2015

Aktualizované 02/2015

Pravidlá a postupy


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Každý rok použije viac ako 250 000 verejných orgánov približne 18 % HDP na nákup služieb, prác a tovaru. Ako podnik registrovaný v EÚ máte právo uchádzať sa o verejné zákazky v iných krajinách EÚ.

S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky podniky v celej Únii stanovujú právne predpisy EÚ v tejto oblasti minimálne harmonizované pravidlá (pozri smernice o verejnom obstarávaní) Tieto pravidlá, ktoré sú transponované do vnútroštátnych právnych predpisov, sa uplatňujú na verejné súťaže, ktorých peňažná hodnota presahuje určitú hranicu (pozri prahové hodnoty ďalej v texte). Pre zákazky prekračujúce prahové hodnoty sa predpokladá, že majú cezhraničný záujem. Inými slovami, hodnota zákazky je dostatočne veľká na to, aby podniky predložili ponuku v zahraničí.

Pre zákazky s nižšou hodnotou platia vnútroštátne predpisy (ktoré však musia spĺňať všeobecné zásady práva EÚ). Postupy v prípade verejných zákaziek nepresahujúcich prahové hodnoty sa môžu zjednodušiť v porovnaní so zákazkami, na ktoré sa vzťahujú celoeurópske pravidlá.

Pre všetky ponuky vo verejnom obstarávaní platí, že verejné orgány:

 • nemôžu diskriminovať podnik len preto, že je zaregistrovaný v inom členskom štáte EÚ;
 • pri opise vlastností výrobkov a služieb, ktoré zamýšľajú kúpiť, nesmú uvádzať osobitné značky, ochranné známky ani patenty;
 • nesmú odmietnuť podporné dokumenty (osvedčenia, diplomy atď.) vydané v inej krajine EÚ, pokiaľ poskytujú rovnakú úroveň záruky;
 • musia poskytnúť všetky informácie týkajúce sa verejnej súťaže všetkým zainteresovaným spoločnostiam bez ohľadu na to, v ktorom štáte EÚ sú zaregistrované.

 

Verejný orgán má právo vylúčiť váš podnik z výzvy na predloženie ponúk, ak:

 • je v konkurze alebo v likvidácii;
 • má pozastavenú činnosť alebo je v správe súdu;
 • bolo preukázané, že závažne porušil právne predpisy;
 • nezaplatil dane alebo príspevky do sociálneho zabezpečenia;
 • poskytol nepravdivé vyhlásenia verejnému orgánu.

 

Verejné orgány môžu udeliť verejné zákazky bez uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk len v osobitných prípadoch, ako napr.:

 • mimoriadne situácie spôsobené nepredvídateľnými udalosťami;
 • zákazky, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu výlučných práv môže realizovať len jedna konkrétna spoločnosť;
 • zákazky, ktoré sú podľa zákona vylúčené z verejného obstarávania (nákup/prenájom existujúcich budov, pracovné zmluvy, programový materiál na vysielanie atď.).

 

 

Prahové hodnoty pre uplatňovanie pravidiel EÚ

 

 

Uvedené sumy nezahŕňajú DPH a sú platné od 1. januára 2014.

Ústredné orgány štátnej správy

≥ €134 000

zákazky na tovar (v oblasti obrany len tie, ktoré sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/24/ES)

≥ €207 000

zákazky na výrobky obranného priemyslu, ktoré nie sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/24/ES

≥ €5 186 000

všetky zákazky na práce

 

Ostatné verejné orgány

≥ €207 000

všetky zákazky na tovary a služby

≥ €5 186 000

všetky zákazky na práce

 

Pre poskytovateľov verejných služieb v oblasti vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb je prahová hodnota pre zákazky na tovar a služby 414 000 EUR. V prípade zákaziek na práce je prahová hodnota 5 186 000 EUR.

Pre krajiny EÚ, ktoré nepoužívajú euro, sa uplatňujú tieto prahové hodnoty.

 

 

Pravidlá verejného obstarávania

 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejné orgány môžu pri hodnotení ponúk použiť rôzne kritériá, môžu napríklad vybrať ponuku s najnižšou cenou alebo môžu použiť iné kritériá. V tomto druhom prípade by mal byť každý uchádzač informovaný o váhe priradenej jednotlivým kritériám (napríklad cene, technickým špecifikáciám a environmentálnym aspektom).

Uverejnenie

Pre všetky verejné súťaže, ktoré prekročia prahovú hodnotu a pre ktoré existujú pravidlá EÚ, sa musia uverejniť určité oznámenia:

 • oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov: verejný orgán môže uverejniť toto oznámenie na vnútroštátnej úrovni, ale mal by ho tiež poslať Úradu pre vydávanie publikácií EÚ. Oznámenie sa v plnom rozsahu uverejní v jednom z úradných jazykov EÚ a jeho zhrnutie sa preloží do iných jazykov.
 • oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

 

Verejné orgány sa môžu rozhodnúť, že uverejnia iné informatívne oznamy, ako napríklad predbežné oznámenie (oznámenie o možných nadchádzajúcich verejných obstarávaniach). Ak sa verejná súťaž po predbežnom oznámení uverejní, lehota na predloženie a prijatie ponuky sa môže skrátiť. Ďalším spôsobom skrátenia lehoty je elektronické uverejňovanie verejného obstarávania.

Zoznam oznámení možno nájsť v časti pre dodávateľov na Európskom portáli pre verejné obstarávanie, SIMAP.

Transparentnosť

Verejné orgány môžu začať vyhodnocovať ponuky až po uplynutí termínu na ich predloženie. Ak ste predložili ponuku, máte právo byť čo najskôr informovaný o tom, či ste zákazku získali alebo nie. Ak ste neboli vybraný, máte nárok na podrobné vysvetlenie, prečo bola vaša ponuka zamietnutá. Verejný orgán musí zachovávať prísnu mlčanlivosť, pokiaľ ide o použitie a uchovávanie vašich údajov.

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie vymedzujú charakteristiky služieb, tovaru alebo prác, ktoré verejný orgán zamýšľa kúpiť. Môžu zahŕňať aspekty týkajúce sa environmentálneho dosahu, návrhu, bezpečnosti, kvality alebo posúdenia zhody. Pri verejných zákazkách na práce môžu zahŕňať aj testy, kontrolu a stavebné postupy. Technické špecifikácie by nemali obsahovať požiadavky na používanie konkrétnych značiek, ochranných známok alebo patentov.

Druhy postupov verejného obstarávania

Verejná súťaž

Do verejnej súťaže môže predložiť ponuku každý podnik. Minimálna lehota na predloženie ponúk je 52 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa uverejnilo predbežné oznámenie, táto lehota môže byť skrátená na 36 dní.

Užšia súťaž

Pri užšej súťaži môže každý podnik požiadať o účasť, ale len predbežne vybrané spoločnosti budú vyzvané na predloženie ponuky. Lehota na žiadosť o účasť je 37 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný orgán potom vyberie aspoň 5 záujemcov, ktorí spĺňajú požadované vlastnosti a ktorí majú ďalších 40 dní na predloženie ponuky od dátumu, keď boli na to vyzvaní. Táto lehota môže byť skrátená na 36 dní, ak bolo uverejnené predbežné oznámenie.

 

V naliehavých prípadoch môže verejný orgán stanoviť lehotu 15 dní na predloženie žiadosti o účasť (v prípade elektronického oznámenia sa môže lehota skrátiť na 10 dní) a 10 dní na predloženie ponúk.

Rokovacie konanie

Pri rokovacom konaní vyzve verejný orgán aspoň 3 podniky, s ktorými bude rokovať o podmienkach zmluvy.

Väčšina verejných obstarávateľov môže použiť tento postup len v obmedzenom počte prípadov, napríklad na dodávky určené výlučne na výskum alebo na skúšobné účely. Verejní obstarávatelia v odvetviach ako vodné hospodárstvo, energetika, doprava a poštové služby ich môžu využívať ako štandardný postup.

Lehota na žiadosť o účasť je 37 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade mimoriadnej naliehavosti môže byť znížená na 15 dní (alebo desať dní, ak je oznámenie zaslané elektronicky).

 

Za určitých podmienok sa tento postup môže zvoliť aj bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, napríklad ak vo verejnej alebo užšej súťaži neboli predložené žiadne ponuky, v prípade mimoriadnej naliehavosti alebo v prípadoch, keď z technických dôvodov môže zákazku realizovať len jeden podnik.

Súťažný dialóg

Tento postup sa často využíva pre zložité zmluvy, ako sú veľké infraštruktúrne projekty, pri ktorých verejný orgán nemôže stanoviť technické špecifikácie hneď na začiatku. Po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania majú zainteresované podniky 37 dní na predloženie žiadosti o účasť. Verejný orgán musí prizvať najmenej 3 záujemcov na dialóg, počas ktorého sa stanovia záverečné technické, právne a ekonomické aspekty. Po dialógu záujemcovia predložia svoje konečné ponuky.

 

Súťažný dialóg nemôžu použiť poskytovatelia verejných služieb v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Elektronické aukcie

Verejné orgány môžu tiež zadávať zákazky prostredníctvom elektronickej aukcie. Pred začiatkom aukcie musí orgán vykonať úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk a pripustiť účasť iba prijateľných ponúk. Výzva na účasť v aukcii musí obsahovať dátum a čas aukcie a počet ponukových kôl. Mala by tiež obsahovať matematický vzorec, ktorý bude určovať automatické poradie. V každom kole by ste mali mať možnosť vidieť vaše poradie, ako aj poradie vašich konkurentov bez toho, aby ste poznali ich totožnosť.

 

Elektronické aukcie sa nemôžu použiť na určité druhy zmlúv - napríklad na projektovú dokumentáciu prác (napr. architektonické plány budovy).

 

 

 

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieť Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚ English, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)