Navigačný riadok

Aktualizované 10/03/2017

Pravidlá a postupy

Každý rok použije viac ako 250 000 verejných orgánov približne 14 % HDP na nákup služieb, prác a tovaru. Ako podnik registrovaný v EÚ máte právo uchádzať sa o verejné zákazky v iných krajinách EÚ.

S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky podniky v celej Únii stanovujú právne predpisy EÚ v tejto oblasti minimálne harmonizované pravidlá (pozri smernice o verejnom obstarávaní) Tieto pravidlá, ktoré sú transponované do vnútroštátnych právnych predpisov, sa uplatňujú na verejné súťaže, ktorých peňažná hodnota presahuje určitú hranicu (pozri prahové hodnoty ďalej v texte). Pre zákazky prekračujúce prahové hodnoty sa predpokladá, že majú cezhraničný záujem. Inými slovami, hodnota zákazky je dostatočne veľká na to, aby podniky predložili ponuku v zahraničí.

Pre zákazky s nižšou hodnotou platia vnútroštátne predpisy (ktoré však musia spĺňať všeobecné zásady práva EÚ). Postupy v prípade verejných zákaziek nepresahujúcich prahové hodnoty sa môžu zjednodušiť v porovnaní so zákazkami, na ktoré sa vzťahujú celoeurópske pravidlá.

Pre všetky ponuky vo verejnom obstarávaní platí, že verejné orgány:

 • nemôžu diskriminovať podnik len preto, že je zaregistrovaný v inom členskom štáte EÚ;
 • pri opise vlastností výrobkov a služieb, ktoré zamýšľajú kúpiť, nesmú uvádzať osobitné značky, ochranné známky ani patenty;
 • nesmú odmietnuť podporné dokumenty (osvedčenia, diplomy atď.) vydané v inej krajine EÚ, pokiaľ poskytujú rovnakú úroveň záruky;
 • musia poskytnúť všetky informácie týkajúce sa verejnej súťaže všetkým zainteresovaným spoločnostiam bez ohľadu na to, v ktorom štáte EÚ sú zaregistrované.

 

Verejný orgán má právo vylúčiť váš podnik z výzvy na predloženie ponúk, ak:

 • je v konkurze alebo v likvidácii;
 • má pozastavenú činnosť alebo je v správe súdu;
 • bolo preukázané, že závažne porušil právne predpisy;
 • nezaplatil dane alebo príspevky do sociálneho zabezpečenia;
 • poskytol nepravdivé vyhlásenia verejnému orgánu.

 

Verejné orgány môžu udeliť verejné zákazky bez uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk len v osobitných prípadoch, ako napr.:

 • mimoriadne situácie spôsobené nepredvídateľnými udalosťami;
 • zákazky, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu výlučných práv môže realizovať len jedna konkrétna spoločnosť;
 • zákazky, ktoré sú podľa zákona vylúčené z verejného obstarávania (nákup/prenájom existujúcich budov, pracovné zmluvy, programový materiál na vysielanie atď.).

 Prahové hodnoty pre uplatňovanie pravidiel EÚ

Uvedené sumy nezahŕňajú DPH a sú platné od 1. januára 2014.

Ústredné orgány štátnej správy

≥ €135 000

zákazky na tovar (v oblasti obrany len tie, ktoré sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/24/ES)

≥ €209 000

zákazky na výrobky obranného priemyslu, ktoré nie sú uvedené v prílohe III k smernici 2014/24/ES

≥ €5 225 000

všetky zákazky na práce

 

Ostatné verejné orgány

≥ €209 000

všetky zákazky na tovary a služby

≥ €5 225 000

všetky zákazky na práce

 

Pre poskytovateľov verejných služieb v oblasti vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb je prahová hodnota pre zákazky na tovar a služby 418 000 EUR. V prípade zákaziek na práce je prahová hodnota 5 225 000 EUR.

Pre krajiny EÚ, ktoré nepoužívajú euro, sa uplatňujú tieto prahové hodnoty.

 

 

Pravidlá verejného obstarávania

 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejné orgány môžu pri hodnotení ponúk použiť rôzne kritériá, môžu napríklad vybrať ponuku s najnižšou cenou alebo môžu použiť iné kritériá. V tomto druhom prípade by mal byť každý uchádzač informovaný o váhe priradenej jednotlivým kritériám (napríklad cene, technickým špecifikáciám a environmentálnym aspektom).

Uverejnenie

Pre všetky verejné súťaže, ktoré prekročia prahovú hodnotu a pre ktoré existujú pravidlá EÚ, sa musia uverejniť určité oznámenia:

 • oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov: verejný orgán môže uverejniť toto oznámenie na vnútroštátnej úrovni, ale mal by ho tiež poslať Úradu pre vydávanie publikácií EÚ. Oznámenie sa v plnom rozsahu uverejní v jednom z úradných jazykov EÚ a jeho zhrnutie sa preloží do iných jazykov.
 • oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

 

Verejné orgány sa môžu rozhodnúť, že uverejnia iné informatívne oznamy, ako napríklad predbežné oznámenie (oznámenie o možných nadchádzajúcich verejných obstarávaniach). Ak sa verejná súťaž po predbežnom oznámení uverejní, lehota na predloženie a prijatie ponuky sa môže skrátiť. Ďalším spôsobom skrátenia lehoty je elektronické uverejňovanie verejného obstarávania.

Zoznam oznámení možno nájsť v časti pre dodávateľov na Európskom portáli pre verejné obstarávanie, SIMAP.

Transparentnosť

Verejné orgány môžu začať vyhodnocovať ponuky až po uplynutí termínu na ich predloženie. Ak ste predložili ponuku, máte právo byť čo najskôr informovaný o tom, či ste zákazku získali alebo nie. Ak ste neboli vybraný, máte nárok na podrobné vysvetlenie, prečo bola vaša ponuka zamietnutá. Verejný orgán musí zachovávať prísnu mlčanlivosť, pokiaľ ide o použitie a uchovávanie vašich údajov.

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie vymedzujú charakteristiky služieb, tovaru alebo prác, ktoré verejný orgán zamýšľa kúpiť. Môžu zahŕňať aspekty týkajúce sa environmentálneho dosahu, návrhu, bezpečnosti, kvality alebo posúdenia zhody. Pri verejných zákazkách na práce môžu zahŕňať aj testy, kontrolu a stavebné postupy. Technické špecifikácie by nemali obsahovať požiadavky na používanie konkrétnych značiek, ochranných známok alebo patentov.

Druhy postupov verejného obstarávania

Verejná súťaž

Do verejnej súťaže môže predložiť ponuku každý podnik. Minimálna lehota na predloženie ponúk je 35 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa uverejnilo predbežné oznámenie, táto lehota môže byť skrátená na 15 dní.

Užšia súťaž

Pri užšej súťaži môže každý podnik požiadať o účasť, ale len predbežne vybrané spoločnosti budú vyzvané na predloženie ponuky. Lehota na žiadosť o účasť je 37 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný orgán potom vyberie aspoň 5 záujemcov, ktorí spĺňajú požadované vlastnosti a ktorí majú ďalších 40 dní na predloženie ponuky od dátumu, keď boli na to vyzvaní. Táto lehota môže byť skrátená na 36 dní, ak bolo uverejnené predbežné oznámenie.

 

V naliehavých prípadoch môže verejný orgán stanoviť lehotu 15 dní na predloženie žiadosti o účasť (v prípade elektronického oznámenia sa môže lehota skrátiť na 10 dní) a 10 dní na predloženie ponúk.

Rokovacie konanie

Pri rokovacom konaní vyzve verejný orgán aspoň 3 podniky, s ktorými bude rokovať o podmienkach zmluvy.

Väčšina verejných obstarávateľov môže použiť tento postup len v obmedzenom počte prípadov, napríklad na dodávky určené výlučne na výskum alebo na skúšobné účely. Verejní obstarávatelia v odvetviach ako vodné hospodárstvo, energetika, doprava a poštové služby ich môžu využívať ako štandardný postup.

Lehota na žiadosť o účasť je 37 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade mimoriadnej naliehavosti môže byť znížená na 15 dní (alebo desať dní, ak je oznámenie zaslané elektronicky).

 

Za určitých podmienok sa tento postup môže zvoliť aj bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, napríklad ak vo verejnej alebo užšej súťaži neboli predložené žiadne ponuky, v prípade mimoriadnej naliehavosti alebo v prípadoch, keď z technických dôvodov môže zákazku realizovať len jeden podnik.

Súťažný dialóg

Tento postup sa často využíva pre zložité zmluvy, ako sú veľké infraštruktúrne projekty, pri ktorých verejný orgán nemôže stanoviť technické špecifikácie hneď na začiatku. Po uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania majú zainteresované podniky 37 dní na predloženie žiadosti o účasť. Verejný orgán musí prizvať najmenej 3 záujemcov na dialóg, počas ktorého sa stanovia záverečné technické, právne a ekonomické aspekty. Po dialógu záujemcovia predložia svoje konečné ponuky.

 

Súťažný dialóg nemôžu použiť poskytovatelia verejných služieb v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Elektronické aukcie

Verejné orgány môžu tiež zadávať zákazky prostredníctvom elektronickej aukcie. Pred začiatkom aukcie musí orgán vykonať úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk a pripustiť účasť iba prijateľných ponúk. Výzva na účasť v aukcii musí obsahovať dátum a čas aukcie a počet ponukových kôl. Mala by tiež obsahovať matematický vzorec, ktorý bude určovať automatické poradie. V každom kole by ste mali mať možnosť vidieť vaše poradie, ako aj poradie vašich konkurentov bez toho, aby ste poznali ich totožnosť.

 

Elektronické aukcie sa nemôžu použiť na určité druhy zmlúv - napríklad na projektovú dokumentáciu prác (napr. architektonické plány budovy).

 

 

 

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.