Navigatsioonitee

Viimati ajakohastatud 19/06/2018

Aktsiis

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Põhieeskirjad

Kui teie firma toodab aktsiisikaupu (alkohol, alkohoolsed joogid, energiatooted, elekter, tubakatooted) või kaupleb nendega, peate olema teadlikud nende suhtes kohaldatavat aktsiisi käsitlevatest eeskirjadest.

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud


Samuti võivad erinevad ELi liikmesriigid asjaomaste kaupade suhtes kehtestada ka muid makse.

Märkus Aktsiisi käsitlevaid ELi eeskirju ei kohaldata järgmistes ELi piirkondades:

Piirkonnad

 • Kanaari saared;
 • Prantsusmaa ülemeredepartemangud;français
 • Kanalisaared;
 • Ahvenamaa;
 • Helgolandi saar;
 • Büsingeni territoorium;
 • Ceuta;
 • Melilla;
 • Livigno;
 • Campione d'Italia;
 • Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest.

Mõnel juhul tasutakse aktsiisi teise riigi määrade alusel:

 • Monaco ettevõtjad peavad aktsiisi tasuma vastavalt Prantsusmaal kehtivatele aktsiisimääradele;
 • San Marino ettevõtjad peavad tasuma Itaalias kehtiva määra;
 • Ühendkuningriigi suveräänsetes baasipiirkondades Akrotiris ja Dhekelias tasutakse aktsiis vastavalt Küprose määradele;
 • Mani saarel aga vastavalt Ühendkuningriigi aktsiisimääradele.

Hõlmatud kaubad

Alkohol / alkohoolsed joogid:

 • õlu või segu õllest ja mittealkohoolsetest jookidest;
 • vein;
 • muud kääritatud joogid, nagu siider;
 • vahetooted, nagu šerri või portvein;
 • etüülalkohol, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse muuks kui inimtoiduks ettenähtud toodete valmistamiseks (nt kütteks või jõuseadmetes – siis võidakse see klassifitseerida energiatooteks);
 • piiritusjoogid.

Vähendatud määrad ja vabastused

ELi eeskirjades on sätestatud alkoholi / alkohoolsete jookide aktsiisi miinimummäärad. Täielik loetelu ELi liikmesriikides alkoholi / alkohoolsete jookidepdfEnglish suhtes kohaldatavatest aktsiisimääradest.

On mõningad täiendavad eeskirjad, mida võidakse samuti teatavates riikides kohaldada:

 • väikeste õlletehaste ( mis toodavad maksimaalselt 200 000 hl õlut aastas) ja piiritusetehaste (mis toodavad maksimaalselt 10 hl puhast alkoholi aastas) puhul võidakse standardmääradest teha kuni 50% ulatuses maksuvähendusi;
 • väikeste veinitootjate ( mis toodavad alla 1000 hl aastas) puhul võidakse samuti kohaldada maksuvähendusi või -vabastusi;
 • aktsiisi ei pea tasuma isevalmistatud toodete pealt, mis ei ole toodetud kaubanduslikul eesmärgil, v.a piiritusjoogid;
 • vähendatud aktsiisimäära võib kohaldada veini ja kääritatud jookide suhtes, mille alkoholisisaldus ei ületa 8,5%.

Energiatooted ja elektrienergia

Neid maksustatakse, kui neid kasutatakse:

 • mootorikütusena;
 • kütteainena.

Toorainena või keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides kasutatavad energiatooted ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse, mis tähendab seda, et liikmesriigid võivad otsustada sellist kasutamist maksustada või seda mitte teha.

Peamised maksustatavad tooted on:

 • mineraalõlid;
 • tahkekütused: kivisüsi, koks, ligniit;
 • maagaas;
 • elektrienergia;
 • alkohol ja alkohoolsed joogid, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena;
 • loomsed või taimsed õlid, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena.

Vähendatud määrad ja vabastused

Kohustuslikud maksuvabastused:

 • energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks (kuid mida võidakse keskkonnaga seotud põhjustel maksustada);
 • energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks õhusõiduki kütusena, välja arvatud eraviisilisteks lõbulendudeks;
 • energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks laeva mootorikütusena ühenduse territoriaalvetes sõitmiseks, välja arvatud eraomanduses olevate lõbusõidulaevade jaoks.

Fakultatiivsed maksuvabastused või -vähendused allpool ELi madalaimaid maksustamistasemeid:

 • taastuvenergia;
 • eriti tõhusast soojus- ja elektrienergia koostootmisest saadav elektrienergia;
 • soojus- ja elektrienergia koostootmiseks kasutatavad energiatooted;
 • energiatooted, mida kasutatakse laeva mootorikütusena sisevetes sõitmiseks;
 • elektrienergia, maagaas, kivisüsi ja tahkekütused, mida kasutavad kodumajapidamised;
 • energiamahukad ettevõtted (tuleb järgida teatavaid eeskirju);
 • biokütused (tuleb järgida teatavaid eeskirju).

Fakultatiivsed erinevad maksumäärad allpool ELi madalaimaid maksustamistasemeid:

 • ühistransport;
 • kiirabiautod;
 • gaasiõli kaubanduslik kasutus (suured veokid);
 • energiatoote kvaliteedist ja kogusest tingitud erinevad maksumäärad (nt kütuse väävlisisaldus);

ELi eeskirjades on sätestatud energiatoodete aktsiisi miinimummäärad. Täielik loetelu ELi liikmesriikides energiatoodetepdfEnglish suhtes kohaldatavatest aktsiisimääradest.

Tubakatooted

ELi õigusaktides, mis käsitlevad tubakatoodete aktsiisifrançaisDeutschEnglish, määratletakse järgmised aktsiisiga maksustatavad kategooriad:

 • sigaretid;
 • sigarid;
 • sigarillod;
 • suitsetatav tubakas (nagu isevalmistatavate sigarettide tubakas).

ELi õigusaktides on sätestatud maksustamise põhimõtted ja miinimummäärad.

Täielik loetelu ELi liikmesriikides tubakatoodetepdfEnglish suhtes kohaldatavatest aktsiisimääradest.

Muud erandid

Aktsiisikaup vabastatakse üldiselt aktsiisimaksust, kui seda kasutatakse:

 • seoses diplomaatiliste või konsulaarsuhetega;
 • mis tahes NATO liikmesriigi relvajõudude poolt;
 • rahvusvaheliste organisatsioonide poolt.

Kui aktsiisikaupu transporditakse eespool nimetatud eesmärkidel, peab nendega kaasas olema aktsiisivabastustõend.

ELi liikmesriigid võivad aktsiisikaubad aktsiisist vabastada ka juhul, kui neid müüakse:

 • maksuvabades kauplustes ning reisija viib need oma isikliku pagasi hulgas ELi mittekuuluvasse riiki või ELi territooriumil sinna, kus kogu ELis kehtivaid aktsiisieeskirju ei kohaldata;
 • lennuki või laeva pardal sellise lennu- või merereisi ajal, mille siht- või lähtekoht on ELi mittekuuluv riik või selline ELi territooriumi osa, kus kogu ELis kehtivaid aktsiisieeskirju ei kohaldata.
Kes peab tasuma ja millal?
 

Müük teisele ettevõttele

Millal tuleb aktsiis tasuda?

On oluline erinevus aja vahel, mil toode muutub aktsiisiga maksustatavaks, ning selle aja vahel, mil asjaomane aktsiis tuleb tasuda.

Enamik aktsiisikaupu maksustatakse aktsiisiga kohe pärast tootmist või importimist ELi.

Kuid seda aktsiisi saab tegelikult peatada ning seda ei tule tasuda enne, kui toode on „tarbimiseks ringlusse lubatud". See märgib ajahetke, mil kaupade suhtes ei kohaldata enam aktsiisi peatamise korda. Pange tähele, et aktsiisikauba tootmiseks, ladustamiseks ja vedamiseks ilma aktsiisi tasumata (aktsiisi peatamise korral alusel) on vaja asjaomase riigifrançaisDeutschEnglish eriluba.

Kui aktsiisikaubad on hävinud või kadunud ettenägematute asjaolude või loodusõnnetuste tõttu enne tarbimiseks ringlusse lubamist, ei tule aktsiisi tasuda.

Kes tasub aktsiisi?

Aktsiisi peab tasuma:

 • isik või ettevõtja, kes on volitatud laopidaja kohas, kus aktsiisikaubad on toodetud, kus neid on töödeldud ja ladustatud või kust need on välja saadetud või kus need on vastu võetud;
 • muu isik, näiteks saatja, vastuvõtja, transportija, liikumise tagatist pakkuv kolmas isik vms, kelle tegevuse tõttu ei kohaldata kaupade suhtes enam aktsiisi peatamise korda;
 • isik, kes deklareerib impordi, kui kaubad imporditakse ning kui nende suhtes ei kohaldata kohe aktsiisi peatamise korda.

Kaupade transportimine teistesse ELi liikmesriikidesse aktsiisi tasumata

Selleks et saaksite müüjana kaupu transportida, kuid säilitada aktsiisi peatamise korra (aktsiisi tasub ostja sihtriigis vastavalt asjaomase riigi määradele), peate järgima järgmisi reegleid.

1. reegel – tagatis transpordiga seotud ohtude vastu

ELi liikmesriik, kust kaup teele lähetatakse, nõuab, et seda hõlmaks kogu ELis kehtiv tagatis, mis katab transpordiga seotud ohud.

Seda tagatist võite pakkuda nii teie müüjana (laopidaja või registreeritud saatja) või transportija või ostja või kaks või rohkem osapoolt ühiselt.

Kauba teele lähetanud ELi liikmesriik võib sellest nõudest loobuda, kui kaupu veetakse üksnes tema oma territooriumil.

Samuti ei ole tagatist vaja energiatoodete veo puhul ELi piires, tingimusel et vedu toimub kas meritsi või alalise torujuhtme kaudu ning asjaomased ELi liikmesriigid on jõudnud vastavale kokkuleppele.

2. reegel – elektrooniline haldusdokument (e-HD)

Lisaks tagatisele peate saatma elektroonilise haldusdokumendi (e-HD) aktsiisi eest vastutavale teie riigi ametiasutusele, kasutades aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemifrançaisDeutschEnglish .

Ametiasutus:

 • kontrollib e-HD andmete kehtivust (nt müüja ja ostja aktsiisiloa numbrid) ning annab teile selle haldusviitenumbri;
 • edastab e-HD oma vastaspooleks olevale ametiasutusele ostja asukohaks olevas ELi liikmesriigis (mis edastab selle ostjale).

Enne transportimise algust peate e-HD koos selle haldusviitenumbriga välja trükkima ning andma selle transpordiettevõtjale.

Mis tahes ajal enne transportimise algust saate e-HD tühistada. Transpordi ajal võite muuta ka sihtkohta, kasutades jälle aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemi.

Kui aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemile ei ole võimalik ajutiselt juurde pääseda, siis võite ikkagi kaupu aktsiisi tasumata transportida, kui:

 • nendega on kaasas paberkandjal dokument samade andmetega, mida sisaldab e-HD;
 • te teavitate sellest lähteriigi vastutavat ametiasutust. Mõned riigid nõuavad, et kauplejale antaks luba enne, kui ta tohib lahkuda.

3. reegel – kaupade kättesaamine

Ostja peab aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemis viie tööpäeva jooksul kaupade kättesaamist kinnitama. Seejärel:

 • kontrollib sihtriigiks oleva ELi liikmesriigi vastutav ametiasutus kinnituse kehtivust;
 • registreerib ta vastuvõtmise kinnituse ja edastab selle oma vastaspooleks olevale ametiasutusele lähteriigis, mis edastab selle müüjale.

Pärast kõnealuse kinnituse saamist võite paluda oma tagatise vabastamist.

Kui järgite neid 3 reeglit, ei pea te müüjana transporditava kauba aktsiisi tasuma.

Pöörake tähelepanu vastuvõtmise kinnitusele märgitud kogusele – te ei pea aktsiisi tasuma vaid sellelt kinnitatud koguselt.

Kui mõned tooted on transpordi ajal kaduma läinud või kahjustunud (ning seda kinnitavad selle riigi ametiasutused, kus kadumine või kahjustumine toimus või tuvastati), saate dokumentidel kättesaadud ja kinnitanud koguseid vastavalt muuta.

Kontrollige äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumbrit

Kui soovite teada saada, kas teie äripartneri aktsiisimaksukohuslase registreerimisnumber kehtib või mitte, siis võite kasutada süsteemi SEED – Aktsiisiloa kontrollimine .

Kui teie äripartneri number kehtib, näete süsteemis SEED nimekirja kaupadest, millega tal on luba kaubelda.

Müük eraklientidele

Kui müüte aktsiisikaupu vahetult eraklientidele ja müük toimub teie riigis, peate kohaldama aktsiisi vastavalt teie riigis kehtivatele määradele.

Piiranguid ei ole kehtestatud sellele, mida eraisikud võivad osta ja võtta endaga kaasa teise ELi liikmesriiki, kui ostetud kaubad on mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja mitte edasimüügiks, v.a uued transpordivahendid. Maksud ( käibemaksDeutschfrançaisEnglish ja aktsiisDeutschfrançaisEnglish ) arvestatakse kauba müügihinna sisse ostu sooritamise liikmesriigis ning üheski teises liikmesriigis ei pea enam täiendavalt makse maksma.

Tubakas ja alkohol

Siiski kohaldatakse erieeskirju teatavate aktsiisikaupade (nt alkohoolsed joogid ja tubakatooted) suhtes. Kui eraisik ostab ühes liikmesriigis selliseid tooteid ja viib need endaga kaasa teise liikmesriiki, siis kohaldatakse põhimõtet, et sihtkohaks olevas liikmesriigis ei tule aktsiisi tasuda, üksnes juhul, kui kaubad on:

 • mõeldud reisija enda tarbeks ning
 • ta veab neid ise.

Selleks et kindlaks teha, kas kõnealused kaubad on mõeldud enda tarbeks, peavad liikmesriigid arvesse võtma kõiki asjakohaseid tegureid. Üheks teguriks on kauba kogus. Liikmesriigid võivad kehtestada suunistasemed, et näidata, milliste kogusteni käsitatakse kaupu reisija enda tarbeks olevatena. Nimetatud suunistasemed on vähemalt järgmised:

a) Tubakatooted

 • sigaretid – 800 tk;
 • sigarillod (sigarid massiga kuni 3g) – 400 tk;
 • sigarid – 200 tk;
 • suitsetatav tubakas – 1,0 kg.

b) Alkohoolsed joogid

 • piiritusjoogid – 10 liitrit;
 • vahetooted – 20 liitrit;
 • vein (sh kuni 60 liitrit vahuveini) – 90 liitrit;
 • õlu – 110 liitrit.

Seoses tubakatoodetega võivad ELi liikmesriigid piirata teatavatest teistest ELi liikmesriikidest, mis veel ei kohalda aktsiisi miinimummäära, kaasa toodavate sigarettide arvu. See piirarv ei tohi olla väiksem kui 300 sigaretti.

Praegu kohaldavad Austria, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia ning Taani seda madalamat piirmäära Bulgaariast, Horvaatiast, Leedust, Lätist, Rumeeniast ja Ungarist saabuvate reisijate suhtes.

Müük Internetis ja kaugmüük

Kui müüte aktsiisikaupa oma eraklientide Internetis, peate tasuma aktsiisi vastavalt kliendi elukohariigis kehtivale määrale.

Enamikes ELi liikmesriikides on maksuesindaja teenuste kasutamine kohustuslik; üks tema ülesannetest on teie nimel aktsiisi tasumine, kui asjaomase riigi ametiasutusfrançaisDeutschEnglish on selle heaks kiitnud.

Enne kauba teelelähetamist peate:

 • teavitama sihtriigi pädevat ametiasutust saadetisest;
 • tagama, et aktsiis tasutakse.

Aktsiisi hüvitamine

Kui olete oma riigis müüdud kaupade eest aktsiisi juba tasunud (topelttasumise vältimiseks), siis võidakse see summa teile hüvitada. Selleks tuleb teil:

 • teavitada oma riigi ametiasutust saadetisest (ning samuti sihtriiki);
 • esitada neile tõendid selle kohta, et olete kaupade aktsiisi sihtriigis juba tasunud.

Tubakatooted

Tubakatoodete müügi puhul Internetis võidakse mõnes ELi liikmesriigis müüjalt nõuda, et ta:

 • kasutaks sihtriigi maksumärke või muud erimärgistust, mis näitab, et aktsiis on seal tasutud;
 • esitaks terviseohu hoiatused sihtriigi keel(t)es;
 • registreeriks end müüja asukohaks olevas liikmesriigis ja tarbija elukohaks olevas liikmesriigis.

Liikmesriigid võivad keelata tubakatoodete piiriülese kaugmüügi tarbijatele .

Viited

Avalikud arutelud

 • Avalik konsultatsioon tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi ja uudsete tubakatoodete võimaliku maksustamise kohta English

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.