Navigačný riadok

Aktualizované : 02/10/2014

Dane z príjmov v zahraničí – Slovenská republika

Som zamestnanec Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

 • Máte na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavate? (t. j. zdržiavate sa v SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach) V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov získaných nielen v SR, ale aj v zahraničí.

 • Nemáte trvalý pobyt na Slovensku, ani sa tu obvykle nezdržiavate? Potom tu platíte len daň z príjmov získaných na Slovensku.

 • Máte príjmy z iných krajín EÚ a neviete, kde máte zaplatiť daň? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu na rok 2013

Rovná daň vo výške 19 % sa uplatňovala na všetky príjmy do konca roku 2012.

Od 1. januára 2013 sa uplatňujú dve sadzby dane:

 • 19 % na príjmy do sumy 34 401,74 EUR;
 • 25 % na príjmy prevyšujúce sumu 34 401,74 EUR;

Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť dávky a odpočítateľné položky, ak máte výdavky tejto kategórie alebo spĺňate ďalšie podmienky.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

Váš zamestnávateľ zráža daň z príjmu a príspevky do systému sociálneho zabezpečenia priamo z vášho príjmu.

Musíte podať daňové priznanie?

ÁNO – ak máte príjem iný, ako je váš príjem zo zamestnania (termín podania: 31. marec)

NIE – ak máte len príjem z jedného zamestnania (závislej činnosti).

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade.

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Pozrite si takisto, aké sú vaše práva občana EÚ.


Som samostatne zárobkovo činná osoba Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Ktoré príjmy podliehajú na Slovensku dani z príjmu?

 • Máte na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiavate? (t. j. zdržiavate sa v SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach) V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov získaných nielen v SR, ale aj v zahraničí.

 • Nemáte trvalý pobyt na Slovensku, ani sa tu obvykle nezdržiavate? Potom tu platíte len daň z príjmov získaných na Slovensku.

 • Máte príjmy z iných krajín EÚ a neviete, kde máte zaplatiť daň? Informujte sa na daňovom úrade a vyhnite sa dvojitému zdaneniu.

Aká bude výška dane?

Sadzby dane z príjmu na rok 2013

Rovná daň vo výške 19 % sa uplatňovala na všetky príjmy do konca roku 2012.

Od 1. januára 2013 sa uplatňujú dve sadzby dane:

 • 19 % na príjmy do sumy 34 401,74 EUR;
 • 25 % na príjmy prevyšujúce sumu 34 401,74 EUR;

Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť dávky a odpočítateľné položky, ak máte výdavky tejto kategórie alebo spĺňate ďalšie podmienky.

Akým spôsobom a kedy sa platí daň?

Máte povinnosť:

 • platiť mesačne alebo štvrťročne preddavky na daň (ich výška musí byť taká istá ako ste zaplatili v rovnakom období predchádzajúceho roka);
 • do 31. marca podať každoročne daňové priznanie.

Možnosti odvolania/podania sťažnosti

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade.

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

Odkazy

Pozrite si takisto, aké sú vaše práva občana EÚ.


Kontaktné miesta

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Získajte odborné poradenstvo od Európskej siete na podporu podnikania