Viimati ajakohastatud: 05/06/2019

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-posten

Teabekeskused teie riigisen

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Teie Euroopa Nõuanne / Solvit

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abien

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselten

Reisijate õigused

Lennureisijate õiguseden

Rongireisijate õiguseden

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadegaen

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon
Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd peadirektoraat
Ühtse turu abiteenistus
B-1049 Brüssel
BELGIA