Posledná kontrola : 19/06/2018

Spotrebné dane

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Základné pravidlá

Ak vaša spoločnosť vyrába alebo predáva tovar podliehajúci spotrebnej dani (alkohol, alkoholické nápoje, energetické výrobky, elektrickú energiu, tabakové výrobkov), mali by ste poznať pravidlá o platení spotrebných daní, ktoré sa naň vzťahujú.


Niektoré krajiny EÚ môžu na tieto výrobky vyrubiť aj iné dane.

Poznámka: Pravidlá EÚ o spotrebnej dani sa neuplatňujú v týchto regiónoch EÚ:

Regióny

 • Kanárske ostrovy,
 • francúzske zámorské departementy,fr
 • Normanské ostrovy,
 • Alandské ostrovy,
 • ostrov Helgoland,
 • územie Büsingen,
 • Ceuta,
 • Melilla,
 • Livigno,
 • Campione d'Italia,
 • talianske vody jazera Lugano.

V niektorých prípadoch vychádza platenie spotrebných daní z daňových sadzieb inej krajiny:

 • monacké podniky musia platiť francúzske spotrebné dane,
 • na podniky zo San Marína sa uplatňujú talianske spotrebné dane,
 • na výsostných územiach Spojeného kráľovstva Akrotíri a Dekéleia sa musia platiť spotrebné dane podľa cyperských sadzieb,
 • na ostrove Man sa musia platiť spotrebné dane podľa sadzieb platných v Spojenom kráľovstve.

Dotknuté výrobky

Alkohol/alkoholické nápoje

 • Pivo alebo zmesi piva s nealkoholickými nápojmi.
 • Víno.
 • Ostatné kvasené nápoje, ako napr. mušt.
 • Medziprodukty, ako napr. sherry alebo portské.
 • Etylalkohol, okrem prípadov, ak sa používa na výrobu iných výrobkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (ak sa používa na vykurovanie alebo ako pohonná látka, môže byť klasifikovaný ako energetický výrobok).
 • Liehoviny.

Znížené sadzby a oslobodenie

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane z alkoholu/alkoholických nápojov. Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebných daní z alkoholu/alkoholických nápojov platných v EÚpdfen .

Niektoré krajiny môžu uplatňovať dodatočné pravidlá:

 • malé pivovary ( vyrábajúce maximálne 200 000 hl piva ročne) alebo liehovary (vyrábajúce maximálne 10 hl čistého alkoholu ročne) môžu získať úľavu až 50 % zo štandardnej sadzby,
 • malí producenti vína, ktorí vyrábajú menej ako 1 000 hl za rok, môžu tiež získať úľavy alebo oslobodenia,
 • spotrebná daň sa neplatí z doma vyrábaných produktov, ktoré nie sú určené na obchodné účely, s výnimkou destilátov,
 • znížené sadzby spotrebnej dane sa môžu uplatňovať na víno a kvasené nápoje s obsahom alkoholu do 8,5 %.

Energetické výrobky a elektrina

Tieto sa zdaňujú, ak sa využívajú ako:

 • motorové palivo,
 • palivo na vykurovanie.

Energetické výrobky používané ako suroviny alebo na účely chemickej redukcie, alebo v elektrolytických a metalurgických procesoch nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice, čo znamená, že členské štáty môžu alebo nemusia uvaliť daň na takéto použitie.

Hlavnými produktmi, ktoré sa zdaňujú, sú:

 • minerálne oleje,
 • pevné palivá, uhlie, koks, lignit,
 • zemný plyn,
 • elektrická energia,
 • alkoholy, ak sú určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo,
 • živočíšne alebo rastlinné oleje, ak sú určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo.

Znížené sadzby a oslobodenie

Povinné oslobodenie od daní:

 • energetické výrobky a elektrická energia používané na výrobu elektriny (môžu však byť zdanené z environmentálnych dôvodov),
 • energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely letectva, okrem použitia na súkromné lietanie,
 • energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely plavby v rámci vôd Spoločenstva, okrem použitia na súkromné plavby.

Dobrovoľné oslobodenie od dane alebo zníženie dane pod úrovňou minimálnych daňových sadzieb EÚ:

 • zelená elektrická energia,
 • elektrina z vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny,
 • energetické výrobky používané pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny,
 • plavba na vnútrozemských vodných cestách,
 • elektrina, zemný plyn, uhlie a pevné palivá spotrebované domácnosťami,
 • energeticky náročné podniky (musia byť dodržané určité pravidlá),
 • biopalivá (musia byť dodržané určité pravidlá).

Dobrovoľná diferenciácia dane nad úrovňou minimálnych daňových sadzieb EÚ:

 • verejná doprava,
 • sanitky,
 • komerčné používanie plynového oleja (veľké kamióny),
 • diferenciácia podľa kvality a množstva energetických výrobkov (napr. obsah síry v palive).

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane z energetických výrobkov. Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebných daní z energetických výrobkovpdfen platných v EÚ.

Tabakové výrobky

Právne predpisy EÚ týkajúce sa spotrebných daní z tabakových výrobkovfrdeen vymedzujú tieto kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani:

 • cigarety,
 • cigary,
 • cigarky,
 • tabak na fajčenie (ako napríklad jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet).

Právne predpisy EÚ stanovujú zásady zdaňovania a minimálne sadzby, ktoré sa majú uplatňovať.

Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebných daní z tabakových výrobkovpdfen platných v EÚ.

Ďalšie oslobodenia

Tovar podliehajúci spotrebnej dani je vo všeobecnosti oslobodený od spotrebnej dane, ak sa použije:

 • v rámci diplomatických alebo konzulárnych vzťahov,
 • ozbrojenými silami členských štátov NATO,
 • medzinárodnými organizáciami.

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani odosielajú na tieto účely, musí ich sprevádzať potvrdenie o oslobodení od dane.

Krajiny EÚ môžu oslobodiť tovar podliehajúci spotrebnej dani, ak sa predáva:

 • v bezcolných predajniach, ak ho cestujúci prevážajú v osobnej batožine do tretej krajiny alebo na územie EÚ, kde sa neuplatňujú celoeurópske pravidlá pre spotrebné dane,
 • na palube lietadla alebo lode, a to počas letu alebo plavby do tretej krajiny EÚ alebo z nej, príp. na územie EÚ, kde sa neuplatňujú celoeurópske pravidlá pre spotrebné dane, alebo z takéhoto územia.
Kto platí spotrebnú daň a kedy
 

Predaj iným podnikom

Kedy je potrebné zaplatiť spotrebnú daň?

Existuje dôležitý rozdiel medzi okamihom, kedy sa na výrobok začne vzťahovať spotrebná daň a kedy táto daň musí byť zaplatená.

Väčšina tovarov podlieha spotrebnej dani od okamihu ich výroby alebo dovozu do EÚ.

Zaplatenie tejto dane však v skutočnosti môže byť pozastavené až do chvíle, kým sa výrobky prepustia do voľného obehu. To znamená do momentu, keď výrobky už nie sú v režime pozastavenia dane. Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli vyrábať, skladovať a prepravovať tovar podliehajúci spotrebnej dani bez jej zaplatenia (v režime pozastavenia spotrebnej dane), je potrebné osobitné povolenie príslušnej krajinyfrdeen .

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani z nepredvídateľných dôvodov alebo v dôsledku živelnej pohromy zničia alebo stratia pred tým, ako sa prepustia do voľného obehu, spotrebná daň sa nemusí zaplatiť.

Kto platí spotrebnú daň?

Spotrebnú daň platí:

 • osoba alebo podnik, ktorý je oprávneným prevádzkovateľom skladu v mieste, kde sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani vyrábajú, spracúvajú, skladujú, odosielajú alebo prijímajú,
 • akákoľvek iná osoba – odosielateľ, príjemca, prepravca, tretia strana poskytujúca zábezpeku za prepravu atď., z podnetu ktorej tovar opustil režim pozastavenia dane,
 • osoba, ktorá podala dovozné vyhlásenie, ak sa tovar dováža a bezprostredne neprechádza do režimu pozastavenia dane.

Preprava tovaru do inej krajiny EÚ bez platenia dane

Aby ste ako predajca mohli prepravovať tovar v režime pozastavenia spotrebnej dane (daň zaplatí kupujúci v krajine určenia podľa sadzieb, ktoré sa v nej uplatňujú), musíte dodržiavať tieto pravidlá.

Pravidlo č. 1 – Zábezpeka proti rizikám prepravy

Krajina EÚ, z ktorej sa tovar odosiela, vyžaduje, aby bol krytý zábezpekou proti rizikám prepravy platnou v celej EÚ.

Túto zábezpeku môžete poskytnúť vy ako predávajúci (prevádzkovateľ skladu alebo osoba registrovaná ako odosielateľ) alebo prepravca, príp. kupujúci, resp. dve alebo viaceré z uvedených osôb.

Krajina EÚ, ktorá je krajinou odoslania, môže upustiť od tejto požiadavky, ak sa tovar prepravuje výlučne v rámci jej hraníc.

Podobne nie sú potrebné nijaké zábezpeky na prepravu energetických výrobkov v rámci EÚ pod podmienkou, že sa presun uskutoční po mori alebo pevným potrubím a ak existuje dohoda medzi dotknutými členskými štátmi.

Pravidlo č. 2 – Elektronický administratívny dokument (e-AD)

Tak ako záruku, aj elektronický administratívny dokument (e-AD) musíte odoslať príslušnému vnútroštátnemu orgánu spravujúcemu spotrebné dane prostredníctvom kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS)frdeen .

Príslušný orgán:

 • skontroluje platnosť údajov v e-AD (napríklad čísla povolenia pre spotrebnú daň predávajúceho a kupujúceho) a poskytne vám administratívny referenčný kód,
 • postúpi e-AD príslušnému orgánu v krajine EÚ kupujúceho (ktorý ju postúpi kupujúcemu).

Pred začatím prepravy musíte vytlačiť e-AD s administratívnym referenčným kódom a odovzdať ho prepravnej spoločnosti.

Kedykoľvek pred začiatkom prepravy môžete e-AD zrušiť. Počas prepravy môžete zmeniť miesto určenia prostredníctvom systému EMCS.

Ak systém EMCS nie je k dispozícii, môžete napriek tomu prepravovať tovar bez zaplatenia spotrebnej dane, ak:

 • tovar sprevádza papierový dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako e-AD,
 • o tom informujete príslušný orgán v krajine odoslania. Niektoré krajiny trvajú na tom, aby mal obchodník povolenie pred tým, ako tovar opustí krajinu.

Pravidlo č. 3 – Prevzatie tovaru

Kupujúci má 5 pracovných dní, aby potvrdil prijatie tovaru v systéme EMCS. Potom:

 • príslušný orgán v krajine EÚ určenia skontroluje platnosť potvrdenia,
 • zaregistruje správu o prevzatí a postúpi ju príslušnému orgánu – protistrane v krajine odoslania, ktorý ju postúpi vám, predávajúcemu.

Po prevzatí tejto správy môžete požiadať o uvoľnenie vašej zábezpeky.

Ak sa budete riadiť týmito 3 pravidlami, nebudete ako predávajúci povinný zaplatiť spotrebnú daň na prepravovaný tovar.

Venujte náležitú pozornosť množstvu tovaru uvedenému v správe o prevzatí, pretože daň nemusíte platiť len za toto potvrdené množstvo.

Ak sa nejaké výrobky počas prepravy stratili alebo poškodili – a táto skutočnosť bola potvrdená príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej strata alebo poškodenie nastali alebo boli zistené – môžete primerane zmeniť prevzaté a potvrdené množstvo v tejto správe.

Overte si číslo pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera

Ak chcete zistiť, či je číslo povolenia pre spotrebnú daň vášho obchodného partnera platné, môžete použiť systém na overenie údajov o spotrebnej dani SEED .

Ak má váš partner platné číslo, v systéme SEED sa zobrazí zoznam výrobkov, s ktorými môže obchodovať.

Predaj súkromným zákazníkom

Ak predávate tovar podliehajúci spotrebnej dani priamo súkromným zákazníkom a miesto predaja je vo vašej krajine, musíte účtovať sadzby spotrebných daní platné vo vašej krajine.

Neexistujú nijaké obmedzenia týkajúce sa toho, čo môže súkromná osoba kúpiť a zobrať so sebou pri cestovaní medzi krajinami EÚ, pokiaľ sú zakúpené výrobky určené na osobné použitie a nie na ďalší predaj, s výnimkou nových dopravných prostriedkov. Dane ( DPHdefren a spotrebná daňdefren ) sú zahrnuté v cene výrobkov v členských štátoch nákupu a nijaké ďalšie dane sa nebudú platiť v ostatných členských štátoch.

Tabak a alkohol

V prípade niektorého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ako sú alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky, sa však uplatňujú osobitné pravidlá. Ak súkromná osoba kúpi takéto výrobky v niektorom členskom štáte a prepraví ich do iného členského štátu, nemusí platiť spotrebnú daň v členskom štáte určenia, len ak je tovar:

 • určený na vlastné použitie a
 • prepravuje ho sám cestujúci.

Ak chcú členské štáty zistiť, či sú tieto výrobky určené na vlastné použitie, musia brať do úvahy všetky relevantné faktory. Jedným z faktorov je množstvo tovaru. Členské štáty môžu určiť orientačné množstvá tovaru, ktoré vo všeobecnosti zodpovedajú osobnej spotrebe. Orientačné množstvá by mali byť minimálne:

a) Tabakové výrobky

 • cigarety – 800 kusov,
 • cigarky (cigary vážiace jednotlivo najviac 3 g) – 400 kusov,
 • cigary – 200 kusov,
 • tabak – 1 kg.

b) Alkoholické nápoje

 • destiláty – 10 litrov,
 • medziprodukty – 20 l,
 • vína (vrátane max. 60 l šumivých vín) – 90 l,
 • pivo – 110 litrov.

Pokiaľ ide o tabakové výrobky, krajiny EÚ môžu obmedziť počet cigariet, ktoré si môžete doviezť z niektorých ďalších krajín EÚ, ktoré ešte neuplatňujú minimálnu výšku spotrebnej dane. Tento limit nesmie byť nižší ako 300 cigariet.

V súčasnej podobe Rakúsko, Chorvátsko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Slovinsko a Švédsko uplatňujú tento nižší limit pre cestujúcich prichádzajúcich z Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Lotyšska, Litvy a Rumunska.

Predaj cez internet a na diaľku

Ak predávate súkromným zákazníkom tovar podliehajúci spotrebnej dani cez internet, musíte zaplatiť spotrebnú daň a sadzby, ktoré sa uplatňujú v krajine, kde majú zákazníci pobyt.

Vo väčšine krajín EÚ máte povinnosť ustanoviť daňového zástupcu. Jednou z jeho úlohou je platiť spotrebnú daň vo vašom mene, ak to schválil príslušný orgán danej krajinyfrdeen.

Pred odoslaním tovaru musíte:

 • informovať príslušný orgán v krajine doručenia tovaru,
 • poskytnúť záruku, že spotrebnú daň zaplatíte.

Vrátenie dane

Ak ste už za predaný tovar zaplatili spotrebné dane vo vašej krajine (aby ste sa vyhli dvojitému zdaneniu), môžete zaplatené sumy získať naspäť. Na to musíte:

 • informovať orgán vašej krajiny odoslania, ako aj orgán krajiny určenia,
 • poskytnúť im dôkaz, že ste za tovar zaplatili spotrebnú daň v krajine určenia.

Tabakové výrobky

Z dôvodu internetového predaja tabakových výrobkov v niektorých krajinách EÚ sa môže na predávajúceho vzťahovať povinnosť:

 • použiť daňové kolky krajiny určenia alebo iné daňové označenia, ktorými preukáže, že spotrebná daň bola zaplatená v tejto krajine,
 • poskytnúť zdravotné výstrahy v jazyku (resp. jazykoch) krajiny určenia,
 • zaregistrovať sa v členskom štáte, v ktorom má predajca sídlo, a v členskom štáte spotrebiteľa.

Členské štáty môžu zakázať cezhraničný predaj tabakových výrobkov spotrebiteľom na diaľku .

Pripravované nariadenia EÚ

Verejné konzultácie

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: