Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 31/07/2017

Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό – Κύπρος

Είμαι μισθωτός

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Κύπρο;

 • Ζείτε στην Κύπρο τουλάχιστον 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους; Πρέπει να καταβάλλετε φόρους για τα εισοδήματα που αποκτήσατε τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου (παγκόσμιο εισόδημα).
 • Ζείτε στην Κύπρο λιγότερο από 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους; Πρέπει να καταβάλλετε φόρο μόνον για τα εισοδήματα που αποκτήσατε στην Κύπρο.
 • Έχετε εισόδημα από άλλες χώρες της ΕΕ; Βεβαιωθείτε ότι δεν φορολογείστε διπλά.

Τι φόρο πρέπει να καταβάλλετε;

Τι απομένει από το ακαθάριστο εισόδημά σας μετά τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης;

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για το 2016 (δήλωση του 2017)

Φορολογική κλίμακα

Ετήσιο εισόδημα

Συντελεστής

1

έως 19.500 EUR

0%

2

19.501 EUR - 28.000 EUR

20 %

3

28.001 EUR - 36.300 EUR

25 %

4

36.301 EUR - 60.000 EUR

30 %

5

60.001 EUR και άνω

35%

Λάβετε υπόψη:

 • φορολογικές ελαφρύνσεις ισχύουν για όλους τους φορολογουμένους, αλλά το ύψος τους εξαρτάται από την προσωπική σας κατάσταση
 • τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούστε για ορισμένα είδη δαπανών
 • εισοδήματα από άλλες πηγές δεν φορολογούνται, βάσει ορισμένων κανόνων και προϋποθέσεων:
  • εισοδήματα από μερίσματα και τόκους
  • εισοδήματα από εργασία εκτός Κύπρου (μισθός που αποκτήθηκε στο εξωτερικό)
  • κέρδη από την πώληση τίτλων
 • εισοδήματα που προέκυψαν από συνταξιοδοτικό εφάπαξ, αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό, ποσά από εγκεκριμένο ταμείο πρόνοιας, από εγκεκριμένο συνταξιοδοτικό ταμείο, ή άλλο εγκεκριμένο ταμείο, απαλλάσσονται από τον φόρο.

Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλετε τον φόρο;

Σύμφωνα με το σύστημα παρακράτησης φόρου P.A.Y.E (Pay As You Earn), ο εργοδότης σας θα αφαιρεί τις φορολογικές κρατήσεις και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τον ετήσιο μισθό σας.

Εάν το ακαθάριστο φορολογητέο σας εισόδημα υπερβαίνει τα 19.500 ευρώ, πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση μέχρι τις 30 Απριλίου (σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής) ή μέχρι τις 31 Ιουλίου (σε περίπτωση υποβολής μέσω του TAXISnet) του επόμενου φορολογικού έτους.

Πώς να ασκήσετε προσφυγή / να υποβάλετε καταγγελία

Εάν δεν συμφωνείτε με το ύψος του φόρου που καλείστε να καταβάλετε, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στην εφορία.

Διαβάστε προσεκτικά το φορολογικό σας εκκαθαριστικό για να δείτε σε ποια εφορία πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε.

Σύνδεσμοι

Κυπριακή κυβέρνηση – πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος

Οδηγός συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού

Είμαι αυτοαπασχολούμενος

Ποια εισοδήματα φορολογούνται στην Κύπρο;

 • Ζείτε στην Κύπρο τουλάχιστον 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους; Πρέπει να καταβάλλετε φόρους για τα εισοδήματα που αποκτήσατε τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου (παγκόσμιο εισόδημα).
 • Ζείτε στην Κύπρο λιγότερο από 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους; Πρέπει να καταβάλλετε φόρο μόνον για τα εισοδήματα που αποκτήσατε στην Κύπρο.
 • Έχετε εισόδημα από άλλες χώρες της ΕΕ; Βεβαιωθείτε ότι δεν φορολογείστε διπλά.

Τι φόρο πρέπει να καταβάλλετε;

Τι απομένει από το ακαθάριστο εισόδημά σας μετά τις φοροαπαλλαγές και τις συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης;

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για το 2016 (δήλωση του 2017)

Φορολογική κλίμακα

Ετήσιο εισόδημα

Συντελεστής

1

έως 19.500 EUR

0 %

2

19.501 EUR - 28.000 EUR

20 %

3

28.001 EUR - 36.300 EUR

25 %

4

36.301 EUR - 60.000 EUR

30 %

5

60.001 EUR και άνω

35%

Λάβετε υπόψη:

 • φορολογικές ελαφρύνσεις ισχύουν για όλους τους φορολογουμένους, αλλά το ύψος τους εξαρτάται από την προσωπική σας κατάσταση
 • τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούστε για ορισμένα είδη δαπανών
 • εισοδήματα από άλλες πηγές δεν φορολογούνται, βάσει ορισμένων κανόνων και προϋποθέσεων:
  • εισοδήματα από μερίσματα και τόκους
  • εισόδημα από εργασία εκτός Κύπρου
  • κέρδη από την πώληση τίτλων
 • ζημίες από το εμπόριο εντός του τρέχοντος έτους ή/και των προηγούμενων ετών αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα, υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.
 • εισοδήματα που προέκυψαν από συνταξιοδοτικό εφάπαξ, αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό, ποσά από εγκεκριμένο ταμείο πρόνοιας, από εγκεκριμένο συνταξιοδοτικό ταμείο, ή άλλο εγκεκριμένο ταμείο, απαλλάσσονται από τον φόρο.

Πότε και πώς πρέπει να καταβάλλετε τον φόρο;

Μέχρι τις 31 Ιουλίου πρέπει να υποβάλλετε προσωρινή πράξη επιβολής φόρου στην οποία να εκτιμάται το ετήσιο φορολογητέο σας εισόδημα για το τρέχον έτος. Βάσει αυτής της πράξης (προσωρινή εκτίμηση), πρέπει να προκαταβάλλετε φόρο σε 2 ισόποσες δόσεις,στις 31 Ιουλίου και στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Κάθε οφειλόμενο φορολογικό υπόλοιπο πρέπει να καταβάλλεται στο πλαίσιο αυτοφορολογίας ως εξής:

 • Κερδίζετε λιγότερα από 70.000 ευρώ: αν ο κύκλος εργασιών σας από εμπορικές συναλλαγές και ακαθάριστα εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα και τόκους είναι μικρότερος από 70.000, πρέπει να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση μέχρι τις 30 Ιουνίου (σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής) ή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου (σε περίπτωση υποβολής μέσω του TAXISnet) της χρονιάς που έπεται του φορολογικού έτους. Πρέπει να καταβάλλετε όλους τους οφειλόμενους φόρους μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 • Κερδίζετε περισσότερα από 70.000 ευρώ: αν ο κύκλος εργασιών σας από εμπορικές συναλλαγές και ακαθάριστα εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα και τόκους είναι μεγαλύτερος από 70.000, πρέπει να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση μόνο ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet μέχρι τις 31 Μαρτίου της δεύτερης χρονιάς που έπεται του φορολογικού έτους. Η δήλωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ελεγμένους λογαριασμούς: το τελικό φορολογητέο εισόδημά σας θα υπολογίζεται με βάση αυτούς τους ελεγμένους λογαριασμούς. Πρέπει να καταβάλλετε κάθε οφειλόμενο φόρο έως την 1η Αυγούστου της χρονιάς που έπεται του φορολογικού έτους.

Πώς να ασκήσετε προσφυγή / να υποβάλετε καταγγελία

Εάν δεν συμφωνείτε με το ύψος του φόρου που καλείστε να καταβάλετε, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στην εφορία.

Διαβάστε προσεκτικά το φορολογικό σας εκκαθαριστικό για να δείτε σε ποια εφορία πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε.

Σύνδεσμοι

Κυπριακή κυβέρνηση – πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες