Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 21/01/2015

work

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Formalności administracyjne i potrzebne dokumenty

Procedury wymagane do uzyskania prawa do wykonywania zawodu regulowanego w innym kraju UE zależą od tego, czy:

 • zamierzasz osiedlić się w tym kraju UE i wykonywać tam swój zawód ( swoboda przedsiębiorczości): w tym przypadku konieczne jest uznanie kwalifikacji
 • zamierzasz tymczasowo świadczyć tam usługi: wtedy wystarczy, że złożysz odpowiednie oświadczenie na piśmie. Jeśli jednak wykonywanie Twojego zawodu wiąże się z konsekwencjami natury zdrowotnej lub związanymi z bezpieczeństwem, Twoje kwalifikacje mogą zostać skontrolowane.

Aby uzyskać informacje o tym, jakie zasady obowiązują w konkretnym przypadku, skontaktuj się z krajowym urzędem odpowiedzialnym za udzielanie prawa do wykonywania danego zawodu w państwie członkowskim, w którym chcesz się o nie ubiegać.

W bazie danych z informacjami na temat zawodów regulowanych English znajdziesz informacje o tym, które zawody są zawodami regulowanymi w poszczególnych krajach UE English i które urzędy przyznają prawo do ich wykonywania.

Będziesz musiał się dowiedzieć, jak brzmi nazwa konkretnego zawodu w języku urzędowym danego kraju. Na przykład jeśli chcesz pracować w Niemczech jako piekarz, wyszukaj w bazie danych słowo „Bäcker”.

Jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest regulowany również w Twoim kraju rodzinnym, możesz wyszukać go w swoim języku, a potem - w opisie - znaleźć angielski odpowiednik. Kiedy na niego klikniesz, wyświetli się lista nazw tego zawodu w językach krajów, w których jest on zawodem regulowanym. Jeśli kraju, w którym chcesz pracować, nie ma na tej liście, może to oznaczać, że w tym kraju nie jest to zawód regulowany.

Jeśli nie znajdziesz swojego zawodu w bazie danych, możesz zasięgnąć informacji w krajowych punktach kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowych English w kraju, w którym chcesz pracować. Tam również dowiesz się, do którego organu się zwrócić i jakie dokumenty należy przedstawić.

Co zamierzasz?

Chcę osiedlić się za granicą i tam wykonywać mój zawód.

Jeśli chcesz osiedlić się z innym kraju UE English, gdzie uprawiany przez Ciebie zawód jest zawodem regulowanym, zanim zaczniesz go wykonywać w tym kraju, Twoje kwalifikacje muszą tam zostać w pełni uznane.

Kiedy Twoje kwalifikacje zostaną uznane, uzyskasz prawo do wykonywania swojego zawodu na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju oraz inne osoby, których kwalifikacje zostały w tym kraju uznane.

Przygotowanie wniosku

Organ odpowiedzialny za udzielanie prawa dostępu do zawodu w konkretnym kraju wyjaśni, jakie dokumenty należy przedstawić.

Jeśli Twój zawód nie jest regulowany w kraju rodzinnym, możliwe, że nie posiadasz odpowiedniego dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniu zawodowym. W tej sytuacji trzeba będzie w inny sposób udowodnić, że podczas ostatnich dziesięciu lat wykonywałeś swój zawód przez co najmniej dwa lata.

Procedury i terminy

Od chwili złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych władze mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i zażądanie wszelkich potrzebnych dokumentów.

Od chwili otrzymania kompletnego wniosku muszą podjąć decyzję w terminie:

 • trzech miesięcy w przypadku lekarzy, pielęgniarek ogólnych, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów i architektów, którym przysługuje prawo do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych français Deutsch English
 • czterech miesięcy w przypadku pozostałych zawodów.

Jeśli władze uznają, że Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe nie spełnia kryteriów stosowanych w danym kraju, mogą zażądać od Ciebie podjęcia dodatkowych działań w celu udowodnienia Twoich kwalifikacji. Zasadniczo powinieneś mieć wybór między testem umiejętności a stażem adaptacyjnym (który może trwać nawet do trzech lat).

W razie odrzucenia wniosku władze muszą przedstawić uzasadnienie.

Jeśli nie podejmą decyzji w przewidzianym terminie, możesz zwrócić się do naszych służb udzielających wsparcia lub do krajowych punktów kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowych English. Jeżeli to nie pomoże, możesz dochodzić swoich praw przed sądem krajowym.

Chcę przez jakiś czas świadczyć usługi za granicą.

Jeśli zamierzasz tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju UE English, musisz prowadzić działalność w kraju rodzinnym - choć w momencie ubiegania się o prawo do wykonywania zawodu za granicą nie musisz wykonywać swojego zawodu w kraju.

Aby tymczasowo pracować w innym kraju UE, nie musisz składać wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych. Być może konieczne będzie jednak złożenie pisemnego oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Władze mogą też zażądać, byś odnawiał to oświadczenie co roku, jeśli nadal zamierzasz tymczasowo świadczyć swoje usługi w tym kraju.

W krajowym punkcie kontaktowym ds. kwalifikacji zawodowych English w kraju, w którym chcesz pracować, dowiesz się, czy ten wymóg Cię obowiązuje.

Oświadczenie

Jeśli masz obowiązek złożyć oświadczenie, trzeba przedstawić je bezpośrednio urzędowi w kraju przyjmującym odpowiedzialnemu za sprawy związane z Twoją grupą zawodową (aby dowiedzieć się, który to urząd, zwróć się do krajowego punktu kontaktowego English w tym kraju ).

Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i dane kontaktowe
 • obywatelstwo
 • zawód uprawiany w kraju, w którym zazwyczaj pracujesz, i zawód, który chcesz wykonywać w kraju przyjmującym
 • informacje o Twoim ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej: ubezpieczyciel, numer umowy (zapytaj o to swojego pracodawcę)
 • wzmiankę o poprzednich oświadczeniach złożonych w tym samym kraju.

Kiedy składasz oświadczenie po raz pierwszy lub kiedy zgłaszasz zmiany w swojej sytuacji, musisz załączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający Twoje obywatelstwo
 • dowód potwierdzający, że prowadzisz działalność zarejestrowaną w kraju UE i że nie jesteś objęty zakazem wykonywania zawodu (nawet czasowo)
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
 • jeśli Twój zawód oraz kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji do jego wykonywania nie są regulowane w kraju, w którym zazwyczaj uprawiasz ten zawód: dowód, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wykonywałeś dany zawód przynajmniej przez dwa lata
 • jeśli Twój zawód związany jest z kwestiami bezpieczeństwa (np. ochroniarz): dowód, że nie zostałeś nigdy skazany za popełnienie poważnego przestępstwa.

Dokumenty potwierdzające mogą się różnić w zależności od kraju. Skontaktuj się z urzędem odpowiedzialnym za kwestie związane z Twoim zawodem, aby sprawdzić, jakie dokumenty są uznawane za ważny dowód.

Terminy

W większości przypadków możesz przedstawić oświadczenie w dowolnym momencie, zanim zaczniesz pracować w kraju przyjmującym (nawet jeśli nie jesteś pewien, czy rzeczywiście podejmiesz tam pracę).

Jeśli jednak zawód, który zamierzasz wykonywać, wiąże się z ryzykiem w zakresie zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, urząd w kraju przyjmującym może przeprowadzić uprzednią kontrolę kwalifikacji.

Oznacza to, że nie możesz zacząć pracować przed zakończeniem tej kontroli i otrzymaniem oficjalnego zezwolenia.

Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. kwalifikacji zawodowych English .

Jeśli tak, urząd w kraju przyjmującym ma dwa miesiące na przeanalizowanie Twoich kwalifikacji i stwierdzenie, czy musisz podjąć dodatkowe działania, jak na przykład odbycie stażu adaptacyjnego lub zdanie testu kwalifikacyjnego.

Z reguły wymagania te powinieneś spełnić w terminie miesiąca od chwili otrzymaniu informacji o nich. Jeśli to niemożliwe (np. musisz zdać egzamin, ale w tym okresie żadne egzaminy nie są organizowane), możesz zwrócić się do naszych służb udzielających pomocy .

Aby przyspieszyć ten proces, sprawdź, czy Twoje oświadczenie na pewno zawiera wszystkie wymagane informacje i czy załączyłeś do niego niezbędne dokumenty. Ich brak lub błędne dane mogą powodować niepotrzebne opóźnienia.

Fizjoterapeuci

Sprawdź, jakie dokumenty i formalności są wymagane przez właściwe instytucje kraju, w którym chcesz pracować:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Tłumaczenia uwierzytelnione i przysięgłe

W celu wykazania prawdziwości dokumentów władze mogą poprosić Cię o przedstawienie uwierzytelnionych kopii i/lub tłumaczeń przysięgłych części najważniejszych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, takich jak certyfikaty potwierdzające Twoje kwalifikacje. W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumacz przysięgły gwarantuje ich wierność z oryginałem.

Przepisy UE zakładają jednak, że:

 • wymóg ten dotyczy tylko najważniejszych dokumentów, np. potwierdzających kwalifikacje
 • władze mają obowiązek przyjmowania przysięgłych tłumaczeń z innych krajów UE.

Władze nie mają prawa żądać tłumaczeń przysięgłych w przypadku:

 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarzy, pielęgniarek ogólnych, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów lub architektów
 • dowodów tożsamości, paszportów lub innych dokumentów niemających związku z kwalifikacjami.

Powyższe informacje są podsumowaniem skomplikowanych przepisów, od których istnieją liczne wyjątki.

Aby sprawdzić, czy niektóre wyjątki nie dotyczą przypadkiem Twojej sytuacji, zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika poświęconym uznawaniu kwalifikacji zawodowych w UE [186 KB] .

Prawdziwa historia

Poznaj swoje prawa, aby uniknąć zbędnych formalności

Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii. Władze tego kraju zażądały od niej, aby austriacki tłumacz przysięgły przetłumaczył wszystkie dokumenty załączone do jej wniosku.

Władze nie mogą jednak żądać od Katariny przedstawienia uwierzytelnionych tłumaczeń przysięgłych jej dyplomów. W przypadku kilku kategorii dyplomów - potwierdzających kwalifikacje lekarzy, pielęgniarek ogólnych, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów i architektów - tłumaczenia przysięgłe nie są wymagane.

Zanim podejmiesz pracę:

Możliwe, że po tym jak Twoje kwalifikacje zawodowe zostaną uznane, aby móc korzystać z tytułu zawodowego i rozpocząć wykonywanie swojego zawodu, i tak będziesz musiał zarejestrować się w odpowiedniej organizacji zawodowej. W niektórych przypadkach władze krajowe mogą też skierować Cię na test poziomu znajomości języka.

Więcej informacji

Pomoc i porady

W tym przypadku w 28 państwach członkowskich oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii

Retour au texte en cours.