Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Работещи и пенсионери

Актуализация : 21/03/2014

living-abroad

Права, условия и формалности

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вие имате право на престой в друга страна от Съюза. Ако престоят ви е по-кратък от 3 месеца, всичко, от което се нуждаете, е валидна лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

В тези страни можете да бъдете глобени или задържани временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете експулсирани само по тази причина.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват да съобщите за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ви санкционират, например да ви наложат глоба, ако не го направите.

Равно третиране

По време на своя престой трябва да бъдете третирани като граждани на страната, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи достъпа до работа, записването в училища и пр.

Дори ако сте в страната като турист не трябва например да заплащате по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Ако сте пенсионер, дадена страна от ЕС може да реши да не предоставя на вас и семейството ви подпомагане на доходите през първите три месеца от вашето пребиваване.

Експулсиране

В изключителни случаи вашата нова държава на пребиваване може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Работещи

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС, където работите като наето лице, самостоятелно заето лице или в която сте командировани .

Загуба на работа

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, можете да запазите правото си да живеете и работите там, ако сте:

 • временно нетрудоспособни поради болест или инцидент,
 • регистрирани в съответното бюро по труда като принудително безработни, след като сте
  • работили повече от година по безсрочен договор
     или сте
  • работили по -малко от 1 година (в този случай запазвате правото си на равно третиране с гражданите на съответната държава за поне още 6 месеца),
 • започнали професионално обучение (ако не сте принудително безработни , обучението трябва да е свързано с предишната ви работа).

Пенсионери

Ако сте пенсионер, можете да живеете в друга страна от ЕС, ако имате:

 • пълна здравна осигуровка в съответната страна,
 • достатъчни доходи (без значение от източника), за да живеете без подпомагане на доходите.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация

През първите 3 месеца от престоя ви във вашата нова страна на пребиваване не могат да искат от вас да се регистрирате (за да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой), но ако желаете, можете да го направите.

След 3 месеца в страната може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление).

За да получите удостоверение за регистрация ще са ви необходими:

 • Служители / Командировани в чужбина 
  • Валидна лична карта или паспорт
  • Удостоверение за заетост или потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа
 • Самостоятелно заето лице 
  • Валидна лична карта или паспорт
  • Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице
 • Пенсионери 
  • Валидна лична карта или паспорт
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Доказателство, че можете да се издържате без подкрепа за доходите ви.

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна; в него се посочват вашето име и адрес, както и датата на регистрация.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на своя адрес

Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобени, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсирани само по тази причина.

В много държави ще трябва да носите със себе си своето удостоверение за регистрация и личната си карта или паспорт по всяко време. Ако ги оставите вкъщи, можете да бъдете глобени, но не можете да бъдете експулсирани само по тази причина.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Лична история

Можете да започнете работа без да изчаквате регистрацията

Карл е немец, преместил се в Белгия да работи като независим адвокат в сдружение. Когато отива да се регистрира в общината му казват, че не може да започне работа, докато не получи удостоверение за регистрация.

Това е неправилно: като гражданин на ЕС Карл може да работи като самостоятелно заето лице без да изчаква издаването на удостоверение за регистрация. Във всеки случай властите трябва да издадат удостоверение за регистрация незабавно при поискване.

Лична история

Това, че валидността на паспорта ви изтича скоро, не е извинение за отказ за регистрация.

Стефан е френски инженер, командирован в Чехия за 6 месеца. Той трябва да се регистрира в Прага, където работи в местния филиал на американска компания, но чешките власти отказват да го регистрират, тъй като паспортът му е валиден само още 1 месец.

В действителност Стефан е трябвало да получи удостоверението си за регистрация незабавно, тъй като единственото условие е документът му за самоличност да е валиден към датата на регистрацията.

Равно третиране

По време на своя престой във вашата нова страна на пребиваване трябва да бъдете третирани като нейните граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи достъпа до работа, записването в училища и пр.

Искане за напускане / Експулсиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато това вече не е така, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи новата ви страна на пребиваване може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже , че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години - като наето лице, самостоятелно заето лице или като пенсионер, вие автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
 • по-дълги отсъствия за задължителна военна служба,
 • едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност, раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

наети и самостоятелно заети лица, които са преустановили работа

Можете да получите право на постоянно пребиваване по -рано, ако сте спрели да работите, тъй като:

 • сте се пенсионирали и сте работили в страната през последната година или сте живели там непрекъснато в продължение на 3 години;
 • вече не сте трудоспособни и сте живели в съответната страна непрекъснато в продължение на 2 години;
 • вече не сте трудоспособни поради трудова злополука или професионално заболяване - в този случай имате право да останете независимо колко време сте живели в страната.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, потвърждаващ вашето право на престой, без да е необходимо да отговаряте на определени условия.

Равно третиране

По време на постоянния ви престой в друга страна трябва да се ползвате със същите права, облаги и предимства като нейните граждани.

Експулсиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.