Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 19/09/2017

Πωλήσεις εξ αποστάσεως/εκτός καταστήματος

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα αφορούν μόνο τις πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές (B2C) και όχι τις πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις (B2B).

Οι πωλήσεις εξ αποστάσεως και εκτός καταστήματος παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά συνεπάγονται και ορισμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σ΄ αυτούς τους κανόνες της ΕΕ υπόκεινται οι συμβάσεις πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών όταν δεν συναντάτε τον πελάτη σας πρόσωπο με πρόσωπο· π.χ., συμβατικές συμφωνίες μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου (με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), ηλεκτρονικού μηνύματος, φαξ ή τυποποιημένης επιστολής, ή συμβάσεις που συνάπτετε με πελάτες εκτός του συνήθους επαγγελματικού σας χώρου.

Οι συναλλαγές στους παρακάτω τομείς δεν καλύπτονται από τους συγκεκριμένους κανόνες της ΕΕ:

 • υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης·
 • τυχερά παιγνίδια·
 • χρηματοοικονομικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα·
 • κτηματομεσιτικά και μισθώσεις κατοικιών·
 • πακέτα ταξιδίων, χρονομισθώσεις και ορισμένες υπηρεσίες διακοπών που υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες· 
 • μεταφορές επιβατών (εκτός από ορισμένους ειδικούς κανόνες)·
 • συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους δημόσιους λειτουργούς, όπως συμβολαιογράφους·
 • τακτικές παραδόσεις τροφίμων και ποτών από προμηθευτές, στον τόπο κατοικίας ή εργασίας του πελάτη·
 • προϊόντα που πωλούνται από αυτόματους πωλητές.

Εξαιρέσεις για πωλήσεις εκτός καταστήματος

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕEnglish οι παρακάτω κανόνες δεν ισχύουν για συμβάσεις που συνάπτονται εκτός καταστήματος για αξία κάτω των 50 ευρώ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας;

Προκαταβολικές πληροφορίες για τους πελάτες

Προτού συνάψετε σύμβαση με τον πελάτη σας, πρέπει να του δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες, διατυπωμένες απλά και με σαφήνεια:

 • τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών·
 • τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, την φυσική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας, (εφόσον υπάρχει)·
 • την τιμή των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών - συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων - όπως φόροι, έξοδα αποστολής και ταχυδρομικά τέλη, κ.λπ)·
 • τους όρους πληρωμής, παράδοσης ή λειτουργίας του προϊόντος, καθώς και υποβολής παραπόνων·
 • τη χρέωση του πελάτη όταν επικοινωνεί μαζί σας για να τερματίσει τη σύμβαση, εφόσον η χρέωση υπερβαίνει τη βασική τιμή (π.χ. επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τηλεφωνικές κλήσεις πρόσθετου τέλους για συμβάσεις που συνάπτονται τηλεφωνικά)·
 • τους όρους που διέπουν το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη, όπως:
  • τις προθεσμίες και τις διαδικασίες·
  • το ειδικό δελτίο υπαναχώρησης·
  • την υποχρέωση του πελάτη να πληρώσει για την επιστροφή των εμπορευμάτων (και, για ογκώδη εμπορεύματα, τα έξοδα επιστροφής τους, ή τουλάχιστον ένα κατ΄εκτίμηση ποσό (ανάλογα με τα έξοδα αποστολής)·
  • την υποχρέωση του πελάτη να πληρώσει για οποιαδήποτε υπηρεσία (ή υπηρεσία κοινής ωφέλειας) που έχει παρασχεθεί ήδη κατά την περίοδο υπαναχώρησης (π.χ, αν ο πελάτης είχε ζητήσει να παρασχεθεί η υπηρεσία αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης και στη συνέχεια αποφάσισε να υπαναχωρήσει).

Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα για το πώς να ενημερώνετε τους πελάτες σχετικά με τους όρους υπαναχώρησης (βλέπε παράρτημα 1).

 • τυχόν εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (π.χ. αλλοιώσιμα προϊόντα) ή ενέργειες που καταργούν το δικαίωμα αυτό (π.χ. άνοιγμα σφραγισμένου DVD ή CD)·
 • υπενθύμιση ότι ισχύει νομική εγγύηση για τα εμπορεύματαEnglish·
 • τους όρους για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή τις εμπορικές εγγυήσεις·
 • τον τρόπο προσχώρησης σε ενδεχόμενο κώδικα δεοντολογίας·
 • τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους καταγγελίας της, περιλαμβανομένης και της ελάχιστης διάρκειας ισχύος των υποχρεώσεων του πελάτη·
 • τους όρους πληρωμής προκαταβολών ή χρηματικών εγγυήσεων·
 • πληροφορίες για ενδεχόμενες εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών·

Επιπλέον, αν η πώληση γίνεται μέσω διαδικτύου, πρέπει επίσης να δίνετε (το αργότερο με την έναρξη της διαδικασίας παραγγελίας) τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • αν ισχύουν περιορισμοί παράδοσης·
 • ποια μέσα πληρωμής γίνονται δεκτά.

Πώς πρέπει να δίνετε αυτές τις πληροφορίες;

Ηλεκτρονικές πωλήσεις

Αμέσως πριν ο πελάτης υποβάλει την παραγγελία του, πρέπει να δηλώνετε ευκρινώς και σαφώς:

 • τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών·
 • τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων·
 • την προθεσμία και τους όρους καταγγελίας της σύμβασης·
 • την ελάχιστη διάρκεια ισχύος των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της σύμβασης (εφόσον υπάρχει).

Επίσης, πρέπει να δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται ότι η υποβολή της παραγγελίας συνεπάγεται γι αυτούς υποχρέωση πληρωμής. Παράδειγμα: το κουμπί επιβεβαίωσης της παραγγελίας πρέπει να δείχνει σαφώς ότι η υποβολή της παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής, π.χ., να γράφει «Παραγγελία και πληρωμή». Η επισήμανση αυτή μπορεί να έχει σχεδιαστεί με διάφορους τρόπους, αρκεί να καθιστά σαφή την υποχρέωση πληρωμής.

Πωλήσεις μέσω γραπτού μηνύματος (και παρόμοια)

Αν είναι τεχνικά δύσκολο να δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες μέσω του διαύλου πώλησης, όταν π.χ., το συμβόλαιο συνάπτεται μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητό, μπορείτε να δίνετε περιορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • την ταυτότητά σας·
 • τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών·
 • τη συνολική τιμή·
 • το δικαίωμα υπαναχώρησης·
 • την προθεσμία και τους όρους καταγγελίας της σύμβασης·
 • σύνδεσμο προς άλλη πηγή (π.χ. ιστότοπος) για πλήρη κατάλογο πληροφοριών.

Τηλεφωνικές πωλήσεις

Πρέπει πάντα να δίνετε τα στοιχεία σας κατά την έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας και να δηλώνετε σαφώς τον εμπορικό της χαρακτήρα. Πρέπει επίσης να αναφέρετε τη χρέωση του πελάτη όταν επικοινωνεί μαζί σας για να συνάψει τη σύμβαση (εφόσον η χρέωση υπερβαίνει τη βασική τιμή): π.χ., επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τηλεφωνικές κλήσεις πρόσθετου τέλους για συμβάσεις που συνάπτονται τηλεφωνικά. Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕEnglish - κατά τη σύναψη συμβάσεων μέσω τηλεφώνου - πρέπει μόνο να επιβεβαιώσετε την προσφορά στον πελάτη, ο οποίος δεσμεύεται από τη σύμβαση από τη στιγμή που θα υπογράψει την προσφορά.

Ψηφιακό περιεχόμενο

Αν πουλάτε ψηφιακό περιεχόμενο, όπως μουσική, βίντεο ή λογισμικό μέσω διαδικτύου, πρέπει να δώσετε στους πελάτες σας τις παρακάτω επιπλέον πληροφορίες:

 • διαλειτουργικότητα του περιεχομένου με αντίστοιχο υλικό και λογισμικό·
 • λειτουργικότητα του περιεχομένου π.χ., αν ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί κατά τη χρήση και κατά πόσο επιτρέπεται η αντιγραφή για προσωπική χρήση.

Μόλις ο πελάτης εισέλθει στο περιεχόμενο, με τηλεφόρτωση, συνεχή ροή ή με άλλον τρόπο, δεν μπορεί πλέον να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συνάψει μαζί σας.

Ωστόσο, πρέπει πρώτα να του έχετε δώσει την ευκαιρία να συμφωνήσει ρητά με αυτόν τον όρο και να έχει αναγνωρίσει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις ξεκινήσει η τηλεφόρτωση κ.λπ.

Επίσης, στην επιβεβαίωση της σύμβασης που στέλνετε στον πελάτη, πρέπει να περιλαμβάνετε επιβεβαίωση και αναγνώριση της συμφωνίας αυτής.

Γραπτή επιβεβαίωση της σύμβασης

Πρέπει να δίνετε τις απαιτούμενες πληροφορίες γραπτά κατά την επιβεβαίωση της σύμβασης. Η επιβεβαίωση πρέπει να γίνεται με σταθερό μέσο (επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα κ.ά), αλλά μπορείτε επίσης να την στείλετε σε προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα σας, όπου πελάτης σας έχει αποκλειστική πρόσβαση.

Πρέπει να επιβεβαιώνετε τη σύμβαση το συντομότερο δυνατό, το αργότερο κατά την παράδοση των εμπορευμάτων ή προτού ξεκινήσει η παροχή της υπηρεσίας.

Υπαναχώρηση από σύμβαση

Πότε μπορεί ο πελάτης σας να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση;

Αν έχετε δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να υποχρεούται να δώσει εξηγήσεις:

 • Για εμπορεύματα: 14 ημέρες από την παράδοση.
 • Για υπηρεσίες: 14 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν δεν έχετε δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ο πελάτης έχει 1 επιπλέον έτος για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας του 1 έτους δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, η περίοδος υπαναχώρησης ξεκινά εκείνη τη στιγμή.

Όταν ο πελάτης υπαναχωρεί από τη σύμβαση

Οφείλετε να του επιστρέψετε τα χρήματα που σας κατέβαλε (ή να ακυρώσετε την πληρωμή) εντός 14 ημερών αφότου σας ενημερώσει για την υπαναχώρησή του.

Μπορείτε να αναβάλετε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου ο πελάτης σάς επιστρέψει τα εμπορεύματα, ή τουλάχιστον μέχρις ότου λάβετε την απόδειξη ότι πράγματι σας τα έχει αποστείλει.

Ποιος πληρώνει τι;

Ο πελάτης: πληρώνει το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων (εκτός αν δεν τον έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων γι΄ αυτή την υποχρέωσή του, οπότε θα πρέπει να καλύψετε εσείς αυτά τα έξοδα).

Η επιχείρησή σας: οφείλει να επιστρέψει στον πελάτη τα αρχικά έξοδα αποστολής (όχι όμως τυχόν επιπλέον έξοδα αν ο πελάτης είχε επιλέξει ακριβότερο τρόπο αποστολής, π.χ. εξπρές, από τον κανονικό).

Υποχρεώσεις του πελάτη

Πριν από την υπαναχώρησή του, ο πελάτης μπορεί να έχει εξετάσει τα εμπορεύματα μόνο με τον τρόπο που θα το έκανε και στο κατάστημα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το εμπόρευμα είναι αυτό που έχει παραγγείλει και που επιθυμούσε.

Αν ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει τα εμπορεύματα προτού τα επιστρέψει, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για τη μείωση της αξίας τους που προκύπτει από αυτή τη χρήση.

Υπαναχώρηση από αγορά υπηρεσιών

Εάν, αφού το ζητήσει ο πελάτης, έχετε ξεκινήσει να παρέχετε την παραγγελθείσα υπηρεσία, π.χ. εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της υπαναχώρησης, και ο πελάτης αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, πρέπει να σας πληρώσει για την υπηρεσία που έχετε εν τω μεταξύ παράσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Πότε δεν μπορεί ο πελάτης να υπαναχωρήσει;

Οι κανόνες υπαναχώρησης δεν ισχύουν κυρίως όταν η σύμβαση αφορά:

 • υπηρεσία που έχετε ήδη παράσχει στο σύνολό της (με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη) προτού ο πελάτης αποφασίσει να υπαναχωρήσει·
 • αλλοιώσιμα εμπορεύματα (π.χ. ορισμένα τρόφιμα)·
 • σφραγισμένα εμπορεύματα που, για λόγους υγιεινής, δεν μπορούν να επιστραφούν μετά το άνοιγμά τους·
 • εξατομικευμένα εμπορεύματα που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή έχουν σαφώς σχεδιαστεί αποκλειστικά γι αυτόν·
 • σφραγισμένα προϊόντα επικοινωνίας (ηχητικές εγγραφές, βίντεο ή λογισμικό) των οποίων τη συσκευασία έχει αφαιρέσει ο πελάτης·
 • εφημερίδες ή περιοδικά (ωστόσο, είναι δυνατή η υπαναχώρηση από συνδρομή)·
 • υπηρεσίες καταλύματος, ενοικίασης αυτοκινήτου, εστίασης και ψυχαγωγίας, εφόσον έχετε δεσμευτεί για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο.

Παράδοση εμπορευμάτων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, πρέπει να παραδώσετε τα εμπορεύματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 30 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Αν αδυνατείτε να παραδώσετε το εμπόρευμα εντός 30 ημερών ή εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, ο πελάτης μπορεί να σας ζητήσει την παράδοση εντός μιας επιπλέον προθεσμίας.

Αν δεν μπορέσετε να παραδώσετε το προϊόν εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.

Εξαίρεση

Σε περίπτωση που η ημερομηνία παράδοσης ενός προϊόντος έχει μεγάλη σημασία (π.χ. παράδοση νυφικού φορέματος), ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως.

Είστε υπεύθυνος για κάθε τυχόν φθορά που θα υποστούν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά, εκτός αν ο ίδιος ο πελάτης κανόνισε την αποστολή και την ανέθεσε ο ίδιος σε μεταφορέα. Είστε πάντα υπεύθυνος για το τι συμβαίνει στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους από μεταφορέα που επιλέξατε εσείς.

Ειδικές υποχρεώσεις

Προσημειωμένα τετραγωνίδια

Απαγορεύεται να προεξοφλείται η συμφωνία του πελάτη με τη χρήση προσημειωμένων τετραγωνιδίων κατά τη διαδικασία της αγοράς. Πρέπει να δίνεται πάντα στους πελάτες η δυνατότητα να συμφωνούν ρητά με κάθε πρόσθετη πληρωμή, όπως η ασφάλεια ταξιδιού όταν κλείνουν μια πτήση.

Τέλη πληρωμής

Αν θέλετε να χρεώσετε επιπλέον τον πελάτη όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένο μέσο πληρωμής, π.χ. πιστωτική κάρτα, το τέλος πληρωμής δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό που πραγματικά σας κοστίζει η επεξεργασία της πληρωμής. Σε ορισμένες χώρες τέτοια τέλη ενδεχομένως απαγορεύονται πλήρως.

Τηλεφωνική επικοινωνία μετά την πώληση

Αν διαθέτετε ειδική τηλεφωνική γραμμή για ερωτήσεις/παράπονα πελατών σχετικά με συμβάσεις που έχουν συνάψει, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι κλήσεις χρεώνονται με την βασική τιμή κλήσεων.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τηλεφωνικές γραμμές πρόσθετου τέλους για τον σκοπό αυτό.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης

Διαδικτυακά κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε κάθε χώρα της ΕΕ μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για τη σύσταση της δικής σας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.