Τελευταίος έλεγχος : 16/03/2018

Εκπρόθεσμες πληρωμές

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όταν οι πελάτες της επιχείρησής σας εξοφλούν καθυστερημένα τους λογαριασμούς τους, μπορείτε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας.

Αυτό ισχύει για όλες τις εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και με δημόσιες αρχές.

Προϋποθέσεις:

Δεν δικαιούστε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας:

Στις χώρες της ΕΕ, δεν επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας όταν ο πελάτης τελεί υπό διαδικασία αφερεγγυότητας.

Πότε μια πληρωμή θεωρείται εκπρόθεσμη;

Καθορισμένη προθεσμία πληρωμής

Μπορείτε να απαιτήσετε τόκους από την 1η ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

Προθεσμία πληρωμής που δεν καθορίζεται στη σύμβαση

Καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Τόκος υπερημερίας

Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας συνίσταται στο άθροισμα του επιτοκίου αναφοράς και ενός επιπλέον επιτοκίου που καθορίζεται από κάθε κράτος (τουλάχιστον 8%). Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν χαμηλότερα επιτόκια. Για απαιτήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) - εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία - ισχύει το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας.

Νόμιμο επιτόκιο (%/έτος)

Κράτος μέλος 1η Ιανουαρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017 1η Ιανουαρίου 2017 - 30 Ιουνίου 2017
Αυστρία 8,58 8,58 8,58
Βέλγιο 8,00 8,00 8,00
Βουλγαρία 10,00 10,00 10,00
Γαλλία 8,00 8,00 8,00
Γερμανία 8,12 8,12 8,12
Δανία 8,05 8,05 8,05
Ελλάδα 8,00 8,00 8,00
Εσθονία 8,00 8,00 8,00
Ηνωμένο Βασίλειο 8,25 8,25 8,25
Ιρλανδία 8,00 8,00 8,00
Ισπανία 8,00 8,00 8,00
Ιταλία 8,00 8,00 8,00
Κάτω Χώρες 8,00 8,00 8,00
Κροατία 9,09 9,41 9,68
Κύπρος 8,00 8,00 8,00
Λετονία 8,00 8,00 8,00
Λιθουανία 8,00 8,00 8,00
Λουξεμβούργο 8,00 8,00 8,00
Μάλτα 8,00 8,00 8,00
Ουγγαρία 8,90 8,90 8,90
Πολωνία 9,50 9,50 9,50
Πορτογαλία 8,00 8,00 8,00
Ρουμανία 9,75 9,75 9,75
Φινλανδία 8,00 8,00 8,00
Σλοβακία 8,00 8,00 8,00
Σλοβενία 8,00 8,00 8,00
Σουηδία 7,50 7,50 7,50
Τσεχική Δημοκρατία 8,05 8,05 8,05

Και στις δύο περιπτώσεις, τα επιτόκια αναφοράς (που δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου και την 1 Ιουλίου κάθε έτους) ισχύουν για όλες τις συναλλαγές για τους 6 μήνες που έπονται της δημοσίευσης. Για παράδειγμα, αν το απλήρωτο τιμολόγιό σας έπρεπε να εξοφληθεί στις 15 Μαρτίου, ισχύει το επιτόκιο αναφοράς που είχε καθοριστεί την 1η Ιανουαρίου.
 

Υπολογιστής τόκων

Επιλέξτε χώρα
Οφειλόμενο ποσό
Ημέρες που παρήλθαν από την προθεσμία πληρωμής
Συνολικό καταβλητέο ποσό (μαζί με τους τόκους):   

Για να προστατεύονται οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή με δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις μπορούν τώρα ευκολότερα να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για κατάφωρα αθέμιτους όρους και πρακτικές.

Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης

Εκτός από τους οφειλόμενους τόκους, δικαιούστε αυτομάτως ένα καθορισμένο ελάχιστο ποσό αποζημίωσης για τα έξοδα είσπραξης (τουλάχιστον 40 ευρώ). (Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό αυτό μπορεί να είναι υψηλότερο και υπολογίζεται με βάση την αξία του τιμολογίου). Δικαιούστε επίσης να λάβετε επιπλέον εύλογη αποζημίωση από τον οφειλέτη για τυχόν έξοδα είσπραξης που υπερέβησαν το καθορισμένο ποσό και οφείλονταν στην καθυστέρηση της πληρωμής (π.χ. δικηγορικές αμοιβές/δαπάνες για υπηρεσίες είσπραξης οφειλών).

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης εκπρόθεσμων πληρωμών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπρόθεσμες πληρωμές  επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euen

Η Επιτροπή καλεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες τους, και να στέλνουν στοιχεία για τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την οδηγία.

Προσεχείς κανονισμοί της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: