Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 16/03/2018

Εκπρόθεσμες πληρωμές

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όταν οι πελάτες της επιχείρησής σας εξοφλούν καθυστερημένα τους λογαριασμούς τους, μπορείτε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας.

Αυτό ισχύει για όλες τις εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και με δημόσιες αρχές.

Προϋποθέσεις:

  • να έχετε εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές σας υποχρεώσεις.
  • ο πελάτης να ευθύνεται για την καθυστέρηση (δηλαδή, η καθυστέρηση να μην οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα).

Δεν δικαιούστε να απαιτήσετε τόκους υπερημερίας:

  • σε συναλλαγές με καταναλωτές
  • αν το τιμολόγιο αφορά αποζημίωση για ζημίες (π.χ. από ασφαλιστικές εταιρείες).

Στις χώρες της ΕΕ, δεν επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας όταν ο πελάτης τελεί υπό διαδικασία αφερεγγυότητας.

Πότε μια πληρωμή θεωρείται εκπρόθεσμη;

Καθορισμένη προθεσμία πληρωμής

Μπορείτε να απαιτήσετε τόκους από την 1η ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

  • Αν ο πελάτης σας είναι δημόσια αρχή, θα πρέπει να πληρωθείτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών.
  • Αν ο πελάτης σας είναι άλλη εταιρεία, η προθεσμία για την πληρωμή που καθορίζεται στη σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και η συμφωνία αυτή δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για εσάς ως πιστωτή.

Προθεσμία πληρωμής που δεν καθορίζεται στη σύμβαση

Καταβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή της αίτησης πληρωμής.

Αν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή τόκων μετά την πάροδο 30 ημερολογιακών ημερών από την παροχή/παράδοση των υπηρεσιών/των προϊόντων σας.

Αν στείλετε το τιμολόγιο στον πελάτη σας πριν από την παροχή/παράδοση της υπηρεσίας/του προϊόντος σας, ο χρόνος για την πληρωμή αρχίζει να μετρά μόνο μετά την παράδοση.

Τόκος υπερημερίας

Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας συνίσταται στο άθροισμα του επιτοκίου αναφοράς και ενός επιπλέον επιτοκίου που καθορίζεται από κάθε κράτος (τουλάχιστον 8%). Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν χαμηλότερα επιτόκια. Για απαιτήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) - εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία - ισχύει το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας.

Νόμιμο επιτόκιο (%/έτος)

Κράτος μέλος 1η Ιανουαρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018 1η Ιουλίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017 1η Ιανουαρίου 2017 - 30 Ιουνίου 2017
Αυστρία 8,58 8,58 8,58
Βέλγιο 8,00 8,00 8,00
Βουλγαρία 10,00 10,00 10,00
Γαλλία 8,00 8,00 8,00
Γερμανία 8,12 8,12 8,12
Δανία 8,05 8,05 8,05
Ελλάδα 8,00 8,00 8,00
Εσθονία 8,00 8,00 8,00
Ηνωμένο Βασίλειο 8,25 8,25 8,25
Ιρλανδία 8,00 8,00 8,00
Ισπανία 8,00 8,00 8,00
Ιταλία 8,00 8,00 8,00
Κάτω Χώρες 8,00 8,00 8,00
Κροατία 9,09 9,41 9,68
Κύπρος 8,00 8,00 8,00
Λετονία 8,00 8,00 8,00
Λιθουανία 8,00 8,00 8,00
Λουξεμβούργο 8,00 8,00 8,00
Μάλτα 8,00 8,00 8,00
Ουγγαρία 8,90 8,90 8,90
Πολωνία 9,50 9,50 9,50
Πορτογαλία 8,00 8,00 8,00
Ρουμανία 9,75 9,75 9,75
Φινλανδία 8,00 8,00 8,00
Σλοβακία 8,00 8,00 8,00
Σλοβενία 8,00 8,00 8,00
Σουηδία 7,50 7,50 7,50
Τσεχική Δημοκρατία 8,05 8,05 8,05
  • Το επιτόκιο αναφοράς στην Ευρωζώνη είναι το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησηςEnglish που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
  • Το επιτόκιο αναφοράς (το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται χρήματα από την κεντρική τους τράπεζα) για τις χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη καθορίζεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα επιτόκια αναφοράς (που δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου και την 1 Ιουλίου κάθε έτους) ισχύουν για όλες τις συναλλαγές για τους 6 μήνες που έπονται της δημοσίευσης. Για παράδειγμα, αν το απλήρωτο τιμολόγιό σας έπρεπε να εξοφληθεί στις 15 Μαρτίου, ισχύει το επιτόκιο αναφοράς που είχε καθοριστεί την 1η Ιανουαρίου.
 

Υπολογιστής τόκων

Επιλέξτε χώρα
Οφειλόμενο ποσό
Ημέρες που παρήλθαν από την προθεσμία πληρωμής
Συνολικό καταβλητέο ποσό (μαζί με τους τόκους):   

Για να προστατεύονται οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή με δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις μπορούν τώρα ευκολότερα να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για κατάφωρα αθέμιτους όρους και πρακτικές.

Αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης

Εκτός από τους οφειλόμενους τόκους, δικαιούστε αυτομάτως ένα καθορισμένο ελάχιστο ποσό αποζημίωσης για τα έξοδα είσπραξης (τουλάχιστον 40 ευρώ). (Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το ποσό αυτό μπορεί να είναι υψηλότερο και υπολογίζεται με βάση την αξία του τιμολογίου). Δικαιούστε επίσης να λάβετε επιπλέον εύλογη αποζημίωση από τον οφειλέτη για τυχόν έξοδα είσπραξης που υπερέβησαν το καθορισμένο ποσό και οφείλονταν στην καθυστέρηση της πληρωμής (π.χ. δικηγορικές αμοιβές/δαπάνες για υπηρεσίες είσπραξης οφειλών).

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης εκπρόθεσμων πληρωμών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπρόθεσμες πληρωμές  επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης: GROW-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.euEnglish

Η Επιτροπή καλεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες τους, και να στέλνουν στοιχεία για τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την οδηγία.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές