Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 12/02/2019

Przepisy dotyczące produktów i specyfikacje

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

UE ustanowiła normy i specyfikacje techniczne w odniesieniu do niektórych kategorii produktówen. Jeśli dany produkt jest objęty specyfikacjami UE, musi on być z nimi zgodny, zanim zostanie dopuszczony do swobodnego obrotu na rynku UE.

Punkt kontaktowy ds. handlu w zakresie wymogów dotyczących produktów w UE

Obecnie około 85 proc. przepisów dotyczących produktów w UE jest zharmonizowanych. Oznacza to, że te same przepisy obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE. Wymogi dotyczące danego produktu można sprawdzić w bazie danych punktu kontaktowego ds. handluen.

Baza danych punktu kontaktowego ds. handlu zawiera informacje na temat:

Przepisy dotyczące produktów w krajach UE

Jeżeli nie istnieją specyfikacje ogólnounijne (ok. 15 proc. przepisów dotyczących produktów nie jest zharmonizowanych w UE), w różnych krajach UE zastosowanie mogą mieć różne specyfikacje. W takim przypadku producent musi jedynie przestrzegać przepisów, które mają zastosowanie w jego kraju. Inne kraje nie mogą zakazać sprzedaży danego produktu ani zmusić producenta do modyfikacji produktu lub przeprowadzenia dodatkowych badań, jeżeli może on wykazać, że w jego kraju dany produkt spełnia wymogi techniczne i jakościowe i że zapewnia porównywalny poziom bezpieczeństwa. Jest to zasada wzajemnego uznawania.

Jeżeli Twoje produkty nie są uznawane w innym kraju, możesz skorzystać z naszej pomocy i porady.

Rządy państw UE mają obowiązek publikować informacje o swoich przepisach krajowych. Można się z nimi zapoznać w bazie danych TRIS dla produktów niezharmonizowanych. Przy okazji można dowiedzieć się więcej o zasadzie wzajemnego uznawania.

Przepisy krajowe mogą różnić się pod względem wymogów odnoszących się do:

Informacji o przepisach technicznych, które mają zastosowanie do konkretnych produktów w poszczególnych państwach członkowskich, i o danych kontaktowych właściwych organów w tych krajach udzielają punkty kontaktowe ds. produktówen.

Języki używane na etykietach produktów

W razie sprzedaży produktów innym firmom – a nie użytkownikom końcowym – w informacjach załączonych do produktu można użyć dowolnego języka. Natomiast w razie sprzedaży produktów użytkownikom końcowym należy stosować języki krajów, do których są one eksportowane.

Ograniczenia w oparciu o przepisy krajowe

Jeżeli produkty stwarzają ryzyko dla interesu publicznego (zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne lub moralność publiczną), mogą istnieć ograniczenia w swobodzie ich eksportu. Sprzedaż danego towaru może zostać zabroniona, jeżeli kraj, do którego planowano eksport, wykaże, że spełnienie obowiązujących w nim wymogów technicznych jest niezbędne lub obowiązkowe i że dany towar nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: