Sökväg

Uppdaterat : 11/09/2014

family

Familjeförmåner

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för sociala förmåner som familjeförmåner (till exempel barnbidrag, ersättningar och föräldraledighet) utan vad du sysslar med och var du bor.

Sätt dig därför in i vilket lands socialförsäkring du omfattas av. Du kan inte själv välja land!

Systemen för familjeförmåner skiljer sig åt mellan länderna

Vilket land ska betala mina familjeförmåner?

Följande allmänna regel gäller:

 • Om du bosätter dig i ett annat EU-land och omfattas av det landets socialförsäkringssystem, så är det ditt nya land som betalar dina familjeförmåner.
 • Om du däremot har skickats utomlands för arbeta där under en kortare tid (högst två år) och fortsätter att omfattas av ditt hemlands socialförsäkring, är det ditt hemland som betalar dina familjeförmåner.
 • Om din familj inte bor i det land där du är försäkrad, kan din familj vara berättigad till förmåner i flera länder.

Om två eller flera länder är inblandade tar de nationella myndigheterna hänsyn till båda föräldrarnas situation och beslutar vilket land som har det primära ansvaret för förmånerna. Beslutet grundas på ”prioritetsregler” .

Om förmånerna från det ”primära” landet visar sig bli lägre än de som du skulle ha fått från det ”sekundära” landet där du också har rättigheter (eftersom du arbetar där eller det landet betalar ut din pension), måste det sekundära landet betala mellanskillnaden. På så sätt kan ni vara säkra på att få ut det maxbelopp ni har rätt till.

&nbps;

Prioritetsregler

Du är den enda förälder som har rätt till familjeförmåner och du har rätt till förmåner i flera länder av något av följande skäl:

 • Du arbetar i ett land och får pension från ett eller flera andra länder.

  Då är landet där du arbetar primärt ansvarigt för att betala ut dina familjeförmåner . Du kan också ha rätt till ett tillägg från det land som betalar ut din pension.

 

 • Du bor i ett land och arbetar i ett annat.

  Då är landet där du arbetar primärt ansvarigt för att betala ut dina familjeförmåner .

 

 • Du får pension från två olika länder.

  Då är landet där dina barn bor primärt ansvarigt för att betala ut dina familjeförmåner.

  Om barnen bor i ett land som inte betalar ut någon pension till dig, prioriteras det land där du har varit försäkrad längst.

Om familjeförmånerna från det land som har det primära betalningsansvaret är lägre än de förmåner du skulle få från något av de andra länderna där du har rättigheter, måste de länderna betala mellanskillnaden.

Du och dina barns andra förälder har båda rätt till familjeförmåner i flera länder av något av följande skäl:

 • Ni arbetar båda i samma EU-land men bor i ett annat.

  Då ska det land där ni arbetar betala ut familjeförmånerna, enligt landets egna regler.

 • Ni arbetar i olika länder.

  Om du eller den andra föräldern arbetar i det land där barnen bor ska det landet betala ut familjeförmånerna enligt sina regler. Det andra landet måste eventuellt betala mellanskillnaden.

 • Du arbetar i ett EU-land och dina barns andra förälder får pension från ett annat EU-land.

  Då ska det land där du arbetar betala ut familjeförmånerna, enligt landets egna regler.

  Ni kan också ha rätt till ett tillägg från det land som betalar ut pension till den andra föräldern.

 

 • Ni får båda pension från flera EU-länder.

  Om ni har rätt till pension i det land där barnen bor ska ni få familjeförmåner från det landet.

  Om ni inte har rätt till pension i det land där barnen bor, ska ni få familjeförmåner från det land där du eller den andra föräldern har varit försäkrad längst.

 

 • Du får pension från ett EU-land och dina barns andra förälder arbetar i ett annat EU-land.

  Då ska det land där den andra föräldern arbetar betala ut familjeförmånerna, enligt landets egna regler.

  Du kan också ha rätt till ett tillägg från det land som betalar ut din pension.

Ni ska alltid få ut det högsta belopp som ni har rätt till.

Om du är skild och din tidigare partner får förmåner som hon eller han inte använder för underhållet av era barn, kan du vända dig till myndigheten som ansvarar för familjeförmåner i landet där dina barn bor. Du kan begära att familjeförmånerna ska betalas ut direkt till dig istället med motiveringen att det är du som försörjer familjen.

Var ansöker jag om familjeförmåner?

Du kan ansöka om familjeförmåner i ett land där du eller dina barns andra förälder har rätt till sådana förmåner. Myndigheterna i det landet vidarebefordrar din ansökan till alla andra länder som eventuellt berörs.

Det räcker alltså att lämna in ansökan i ett land. Om du ansöker inom den lagstadgade tidsfristen i ett land gäller din ansökan automatiskt i alla andra EU-länder där du har rätt till familjeförmåner. Du kan inte nekas förmåner som du har rätt till på grund av att det land du ansökte i vidarebefordrade ditt ärende för sent till myndigheterna i ett annat land.

Ta reda på vilka tidsfrister som gäller för ansökan om familjeförmåner. Om du lämnar in ansökan för sent kan du gå miste om förmånerna.

De nationella myndigheterna är skyldiga att samarbeta och utbyta den information som behövs för att handlägga din ansökan. För att undvika språkförbistring använder myndigheterna standardformulär (tidigare e-blanketter) för sitt informationsutbyte.

&nbps;

Familjeförmånerna skiljer sig åt mellan länderna

EU-länderna bestämmer själva vem som ska ha rätt till förmåner och tjänster. Alla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt. I vissa länder får du regelbundna bidrag, medan andra länder i stället ger dig rätt till skatteavdrag beroende på din familjesituation.

För att undvika eventuella missförstånd som kan påverka familjens totala inkomster, läs om socialförsäkringssystemet i ditt värdland.

Här finns specifik information om familjeförmåner i det land som betalar dina förmåner:

Välj land:

Europeiska arbetsrådgivare kan vanligtvis också ge grundläggande information om vilka familjeförmåner du har rätt till i ditt nya land.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Footnote

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Retour au texte en cours.