Poslední kontrola : 19/06/2018

Spotřební daně

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Základní pravidla

Pokud vaše firma vyrábí zboží podléhající spotřební dani (alkohol, alkoholické nápoje, energetické produkty, elektřina, tabákové výrobky) nebo s ním obchoduje, měli byste být seznámeni s platnými předpisy o placení spotřební daně z tohoto zboží.

Zvolit zemi
 • Lichtenštejnskoli
 • Litvaltenlt
 • Lotyšskolv
 • Lucemburskoludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Maďarskohu
 • Nizozemskonlennl
 • Norskono
 • Německodedeen
 • Polskoplenpl
 • Portugalskoptenpt
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Česká republikaczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytlyV některých zemích EU se na tyto výrobky vztahují ještě jiné druhy daní.

Upozornění: Předpisy EU o spotřebních daních se nevztahují na tyto regiony EU:

Oblasti

 • Kanárské ostrovy
 • francouzské zámořské departementy
 • Normanské ostrovy
 • Ålandy
 • ostrov Helgoland
 • území města Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • obec Livigno
 • obec Campione d'Italia
 • italské vnitrozemské vody jezera Lugano.

V některých případech je výše spotřební daně odvozena od sazeb jiné země:

 • Podniky se sídlem v Monackém knížectví musí platit spotřební daň podle francouzskýchsazeb.
 • Pro podniky usazené v San Marinu platí italské sazby.
 • Na území výsostných oblastí Spojeného království Akrotiri a Dhekelia platí u spotřební daně sazby kyperské.
 • Na území Ostrova Man platí sazby Spojeného království.

Dotčené výrobky

Alkohol a alkoholické nápoje

 • pivo nebo s pivem míchané nealkoholické nápoje
 • víno
 • ostatní kvašené nápoje, například jablečné víno (cider)
 • meziprodukty jako sherry nebo portské
 • ethanol – s výjimkou případů, kdy je použit k výrobě jiných produktů, které nejsou určeny ke konzumaci (je-li použit jako palivo, může být zařazen do kategorie energetických produktů)
 • lihoviny

Snížené sazby a osvobození od daně

Předpisy EU stanoví minimální sazby spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů. Úplný seznam sazeb spotřební daně uplatňovaných v EU u alkoholu a alkoholických nápojů najdete zde.

Kromě toho existují rovněž dodatečná pravidla, která se mohou v některých zemích uplatňovat:

 • Malé pivovary ( nevyrábějící více než 200 000 hl piva ročně) a lihovary (s produkcí maximálně 10 hl čistého alkoholu ročně) mohou získat slevu na dani až do výše 50 % ze standardní sazby.
 • Sleva na dani nebo osvobození od daně se může rovněž týkat drobných výrobců vína ( s produkcí méně než 1 000 hl ročně).
 • Spotřební daň se nemusí platit z podomácku vyrobených produktů, které nejsou vyráběny pro obchodní účely, s výjimkou lihovin.
 • Snížené sazby spotřební daně lze použít na víno a kvašené nápoje, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových.

Elektřina a energetické produkty

Tyto produkty podléhají spotřební dani, pokud se používají jako:

 • pohonné hmoty
 • topná paliva.

Na energetické produkty používané jako suroviny, pro chemickou redukci nebo v elektrolytických a metalurgických procesech se působnost směrnice nevztahuje. To znamená, že členské státy se mohou rozhodnout, zda budou v případě takového použití energetických produktů daň vybírat či nikoli.

Mezi hlavní produkty, které jsou zdaněny, patří:

 • minerální oleje
 • pevná paliva uhlí, koks, lignit
 • zemní plyn
 • elektřina
 • alkoholy, pokud jsou určeny k použití jako topné palivo nebo pohonné hmoty
 • živočišné nebo rostlinné oleje, pokud jsou tyto určeny k použití jako topné palivo nebo pohonné hmoty.

Snížené sazby a osvobození od daně

Povinná osvobození od daně:

 • energetické produkty a elektřina používané k výrobě elektrického proudu (na ně se však může vztahovat daňová povinnost z důvodu ochrany životního prostředí).
 • energetické produkty dodávané jako palivo pro leteckou přepravu s výjimkou létání pro soukromé rekreační účely.
 • energetické produkty dodávané jako palivo pro plavbu ve vodách Společenství pro jiná než soukromá rekreační plavidla.

Volitelné osvobození od daně nebo snížení daně pod minimální úroveň zdanění v EU:

 • „zelená" elektřina
 • elektřina vyráběná vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
 • energetické produkty používané pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
 • plavba po vnitrozemských vodních cestách
 • elektřina, zemní plyn, uhlí a pevná paliva spotřebovávané domácnostmi
 • energeticky náročný podnik (určitá pravidla musejí být dodržena)
 • biopaliva (určitá pravidla musejí být dodržena)

Volitelná daňová diferenciace nad minimální úroveň zdanění v EU:

 • veřejná doprava
 • vozidla záchranné služby
 • komerční použití plynového oleje (velká nákladní vozidla)
 • členění podle jakosti a množství energetického produktu (například obsahu síry v palivu)

Předpisy EU stanoví minimální sazby spotřební daně z energetických produktů. Úplný seznam sazeb spotřební daně uplatňovaných v EU u energetických produktů najdete zde.

Tabákové výrobky

Právní předpisy EU týkající se spotřebních daní z tabákových výrobkůfrdeen uvádí tyto kategorie danitelných produktů:

 • cigarety
 • doutníky
 • doutníčky
 • tabák ke kouření (např. jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret)

Právní předpisy EU stanoví zásady zdanění i minimální sazby, které musí být uplatňovány.

Úplný seznam sazeb spotřební daně uplatňovaných v EU u tabákových výrobků najdete zde.

 

Ostatní výjimky

Zboží podléhající spotřební dani je zpravidla od daně osvobozeno, je-li určeno k použití:

 • v diplomatických nebo konzulárních vztazích
 • ozbrojenými silami kterékoli členské země NATO
 • mezinárodními organizacemi.

Je-li zboží podléhající spotřební dani přepravováno příjemcem patřícím do jedné z výše uvedených kategorií, musí být k němu přiloženo osvědčení o osvobození od spotřební daně.

Země EU mají možnost osvobodit od spotřební daně také zboží, pokud je prodáváno:

 • bezdaňových prodejnáchpřepravováno v osobním zavazadle cestujícího do země mimo EU nebo na území EU, na něž se nevztahují unijní předpisy o spotřebních daních
 • na palubě letadla nebo lodi v průběhu letu či plavby do nečlenské nebo z nečlenské země nebo do území EU či z území EU, na něž se nevztahují unijní předpisy o spotřebních daních.
Kdo odvádí daň a kdy
 

Prodej jinému podniku

Kdy je spotřební daň splatná?

Existuje významný rozdíl mezi tím, kdy se výrobek stane předmětem spotřební daně a kdy je nutné tuto daň zaplatit.

Většina příslušných výrobků se stává předmětem spotřební daně v  okamžiku výroby nebo dovozuna území EU.

Splatnost daně však může být pozastavena, dokud není zboží „propuštěno ke spotřebě". To znamená v okamžiku, kdy již nejsou výrobky v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Chcete-li vyrábět, skladovat a přepravovat zboží podléhající spotřební dani, aniž byste museli spotřební daň platit (v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně), musíte mít zvláštní povolení od příslušné země .

Dojde-li ke zničení nebo ztrátě zboží podléhajícího spotřební dani před jeho propuštěním ke spotřebě, a to z důvodu nepředvídatelných okolností nebo přírodní katastrofy, není nutné spotřební daň hradit.

Kdo je plátcem spotřební daně?

Spotřební daň platí:

 • fyzická nebo právnická osoba, která je „oprávněným skladovatelem", tj. je oprávněna vyrábět, zpracovávat, skladovat, distribuovat nebo přijímat zboží podléhající spotřební dani
 • jiná osoba (odesílatel, příjemce, dopravce, třetí strana zajišťující přepravu apod.), která způsobila, že zboží opustilo režim s podmíněným osvobozením od daně
 • osoba, která podala prohlášení o dovozu, jestliže je zboží dovezeno a není okamžitě podmíněně od daně osvobozeno.

Přeprava zboží do různých zemí Unie bez nutnosti odvádět daň

Aby mohl prodávající přepravovat zboží a zároveň nepozbyl právo na podmíněné osvobození od spotřební daně (tj. aby daň zaplatil kupující v zemi určení v místní sazbě), musí se řídit následujícími pravidly.

 

Pravidlo č. 1: Záruka proti přepravním rizikům

Předpisy země EU, z níž je zboží odesíláno, požadují, aby se na toto zboží vztahovala záruka kryjící rizika spojená s přepravou, která je platná na celém území EU.

Tuto záruku může poskytnout prodávající (skladovatel nebo registrovaný odesílatel), nebo případně dopravce nebo kupující. Případně se mohou dohodnout, že záruku poskytnou společně.

Země EU, z níž je zboží odesíláno, může od požadavku záruky upustit, pokud je zboží přepravováno výlučně v rámci jejích hranic.

Stejně tak není třeba žádné záruky pro přepravu energetických produktů v rámci EU, a to pod podmínkou, že se přeprava uskutečňuje po moři nebo pevným potrubím a že existuje mezi dotčenými členskými státy příslušná dohoda.

Pravidlo č. 2: Elektronický správní doklad (e-AD)

Stejně jako záruku musí prodávající zaslat i elektronický správní doklad (e-AD) příslušnému správci daně v zemi odeslání za pomoci elektronického systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS) .

Správce daně:

 • ověří platnost údajů v e-AD (např.  číslo povolení pro účely spotřební daně prodejce a kupujícího) a přidělí prodávajícímu správní referenční kód
 • odešle e-AD svému protějšku ve členském státě kupujícího (který jej předá kupujícímu).

Před zahájením přepravy musí prodávající e-AD s správním referenčním kódem vytisknout a předat přepravní společnosti.

Před zahájením přepravy má prodávající kdykoli právo elektronický správní doklad zrušit. Během přepravy může navíc prostřednictvím systému EMCS změnit místo určení.

Pokud je systém EMCS nedostupný, může přepravovat zboží bez zaplacení spotřební daně, pokud:

 • je k němu přiložen listinný doklad, který obsahuje stejné údaje jako e-AD
 • o tom uvědomípříslušný orgán státu odeslání. Některé země trvají na tom, aby obchodník získal předběžné povolení předtím, než zahájí přepravu.

Pravidlo č. 3: Přijetí zboží

Kupující má 5 pracovních dnů na to, aby potvrdil přijetí zboží v systému EMCS. Pak:

 • příslušný orgán v zemi určení v EU ověří platnost tohoto oznámení
 • zaregistruje oznámení o přijetí zboží a předá jej svému protějšku v zemi odeslání, který jej pak odešle prodávajícímu.

Jakmile toto oznámení prodávající obdrží, může požádat o  uvolnění záruky.

Bude-li se prodávající těmito 3 pravidly řídit, nebude muset spotřební daň z přepravovaného zboží platit.

Je nutné si pečlivě zkontrolovat údaj o objemu zboží uvedený v oznámení o přijetí zboží – spotřební daň se totiž nebude muset platit pouze z tohoto potvrzeného množství.

Pokud došlo při přepravě ke ztrátě nebo zničení části zboží, a tato ztráta nebo zničení je potvrzeno příslušným orgánem v zemi, kde k události došlo nebo kde byla zjištěna, může prodávající obdržené a potvrzené množství v dokumentaci změnit tak, aby odpovídalo realitě.

Kontrola čísla plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera

Potřebujete-li zjistit, zda je číslo plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera platné či nikoli, zadejte jej do systému ověření autorizace pro spotřební daň (SEED) .

Po zadání platného čísla zobrazí systém SEED seznam výrobků, se kterými může váš partner obchodovat.

Prodej soukromým osobám

Prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani přímo soukromým osobám a místem prodeje je vaše země, musíte účtovat spotřební daně podle sazeb platných ve vaší zemi.

Na soukromé osoby se nevztahují žádné limity pro nákup a převoz produktů mezi členskými zeměmi EU, a to pod podmínkou, že nakoupené produkty jsou určeny k soukromým účelům a ne pro další prodej, s výjimkou nového dopravního prostředku. Daně ( DPHdefrenspotřební daň ) jsou zahrnuty do ceny výrobků v členském státě, kde byly zakoupeny a v žádném jiném členském státě se neplatí žádná další daň.

Tabák a alkohol

Zvláštní pravidla však platí pro některé zboží, na které se vztahuje spotřební daň, jako jsou například alkoholové nápoje a tabákové výrobky. Pokud soukromá osoba takový produkt zakoupí v jednou členském státě a odveze ho do jiného členského státu, pak se zásada, že v zemi určení ze zboží nemusí platit spotřební daně, uplatní, pouze pokud je zboží:

 • určeno pro vlastní potřebu cestujícího a
 • je přepravováno daným cestujícím.

Při určování, zda jsou tyto výrobky pro vlastní potřebu cestujících, musí členské státy zohlednit všechny relevantní faktory. Jedním z nich je množství zboží. Členské země si mohou pro jednotlivé druhy zboží stanovit vlastní indikativní úroveň, při jejímž dodržení bude množství zboží ještě považováno k vlastní potřebě cestujícího. Toto orientační maximální množství by mělo být alespoň:

a) Tabákové výrobky

 • cigarety: 800 ks
 • doutníčky (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus): 400 ks
 • doutníky: 200 ks
 • kuřácký tabák: 1,0 kg

b) Alkoholické nápoje

 • lihoviny: 10 l
 • meziprodukty: 20 l
 • víno (z nich nejvýše 60 l šumivých): 90 l
 • pivo: 110 l

Pokud jde o tabákové výrobky, mohou země EU omezit počet cigaret, které s sebou můžete přivézt ze zemí EU, kde se dosud neuplatňuje minimální sazba spotřební daně. Tato hranice nesmí být nižší než 300 cigaret.

V současné době tuto nižší úroveň uplatňuje Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko pro cestující z Bulharska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska.

Online a dálkový prodej

Prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani soukromé osobě přes internet, musíte zaplatit spotřební daň a použít při tom sazbu země, která platí ve státě, v němž zákazník bydlí.

Ve většině zemí EU je jmenování daňového zástupce povinné. Jedním z jeho úkolů je zaplatit vaším jménem spotřební daň, pokud to příslušný orgán dané země   schválí.

Před odesláním zboží musíte:

 • informovat příslušný orgán země určení o dodávce
 • zaručit výše uvedeným, že spotřební daň bude zaplacena.

Vrácení daně

Jestliže jste již spotřební daň za zboží, které jste prodali, zaplatili ve své zemi, můžete požádat o vrácení této částky, a neplatit ji tudíž dvakrát. K tomu je třeba:

 • informovat orgán vašeho státu o odeslání zboží (jakož i orgán státu určení)
 • poskytnout výše uvedeným důkazy o tom, že jste zaplatili spotřební daň v zemi určení.

Tabákové výrobky

K internetovému prodeji tabákových výrobků musí prodávající v některých zemích EU splnit tyto požadavky:

 • používat daňové kolky nebo jiné daňové značení země určení, které prokazuje, že jste v dané zemi zaplatili spotřební daň
 • uvádět zdravotní varování v jazyce či jazycích země určení.
 • registrovat se v členském státě, kde je prodejce usazen, i v členském státě spotřebitele.

Členské státy mohou využít možnost zakázat přeshraniční prodej tabákových výrobků spotřebitelům na dálku .

Připravované právní předpisy EU

Veřejné konzultace

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: