Последна проверка : 29/10/2018

Маркировка „CE"

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

За много продукти е необходимо да получат маркировката „СЕ", преди да могат да бъдат продавани в ЕИП (ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Маркировката „СЕ" доказва, че вашият продукт е бил подложен на оценка и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Тя е валидна за продукти, произведени във и извън ЕИП, които след това се продават в рамките на ЕИП.

Маркировката „CE" е валидна само за продукти, за които са въведени спецификации на ЕС.

За да поставите на ваш продукт маркировката „CE", трябва да подготвите техническа документация, доказваща, че той отговаря на всички изисквания на равнище ЕС. Като производител на продукта вие носите цялата отговорност, когато декларирате, че той отговаря на всички изисквания. След като поставите маркировката „CE" върху вашия продукт, може да се наложи да предоставите на вашите дистрибутори и/или вносители цялата документация, отнасяща се до маркировката.

Как да получите маркировката „CE"?

За производителитеen съществуват различни процедури:

1. Вижте какви са изискванията на ЕС за вашия продукт

Изискванията на равнище ЕС са посочени в директиви, които обхващат различни продукти или продуктови секториen, например:

Тези директиви определят основните изисквания, на които продуктите трябва да отговарят.

2. Проверете дали вашият продукт отговаря на специфичните изисквания

Вие носите отговорност за това продуктът ви да отговаря на всички законови изисквания на ЕС. Ако за вашия продукт съществуват хармонизирани европейски стандартиen и при производствения процес вие се придържате към тях, тогава се приема, че вашият продукт отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

Прилагането на стандартите е доброволно — вие не сте задължени да го правите. Можете да изберете и други технически решения, за да изпълните основните изисквания, посочени в съответната директива на ЕС.

3. Проверете дали вашият продукт трябва да бъде изпитан от нотифициран орган

При някои продукти се налага специални органи за оценяване на съответствието („нотифицирани органи") да проверяват дали те отговарят на специфичните технически изисквания. Това не е задължително за всички продукти. Използвайте базата данни Nandoen, за да разберете с кой нотифициран орган трябва да се свържете.

4. Тествайте продукта си

Ако не се налага продуктът ви да бъде изпитван от независим орган, вие трябва да проверите дали той отговаря на техническите изисквания. Това включва оценяване и документиране на евентуални рискове при използване на продукта.

5. Съставете техническа документация

Вашата техническа документация трябва да включва всички документи, които доказват, че вашият продукт отговаря на техническите изисквания.

6. Поставете маркировката „CE" и изгответе декларация за съответствие

Накрая, можете да поставите маркировката „CE" на вашия продукт. Маркировката трябва да бъде видима, четлива и незаличима. Ако на стъпка 3 се е наложило участието на нотифициран орган, трябва да посочите неговия идентификационен номер върху продукта. Трябва също така да изготвите и подпишете декларация за съответствие, в която да се посочва, че продуктът отговаря на всички законови изисквания на ЕС.

Вносители

Докато производителите носят отговорност за осигуряване на съответствието на продуктите с изискванията и за поставянето на маркировката „CE", вносителитеen трябва да се погрижат за това внасяните от тях продукти да отговарят на приложимите изисквания и да не представляват риск за европейските граждани. Вносителят трябва да се увери, че производителят от страна извън ЕС е изпълнил всички необходими процедури и че документацията е достъпна при поискване.

Дистрибутори

Дистрибуторитеen трябва да имат основни познания за законовите изисквания, включително за това на кои продукти трябва да е поставена маркировката „CE" и каква документация трябва да съпътства тези продукти. Те трябва да са в състояние да идентифицират продукти, които очевидно не отговарят на изискванията. Дистрибуторите трябва също така да могат да докажат пред националните органи, че са действали с дължимата грижа и разполагат с потвърждение от производителя или вносителя, че всички необходими процедури са изпълнени. Освен това те трябва да са в състояние да съдействат да националните органи да получат необходимата документация.

Вж. също:

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: