Τελευταίος έλεγχος: 11/03/2019

Σήμανση CE

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν στον ΕΟΧ. Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται εντός και εκτός του ΕΟΧ και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά του ΕΟΧ.

Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για να τοποθετήσετε σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να υποβάλετε έναν τεχνικό φάκελο που να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως κατασκευαστής του προϊόντος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να δηλώσετε τη συμμόρφωσή του προς όλες τις απαιτήσεις. Όταν το προϊόν σας λάβει το σήμα CE, ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε στους διανομείς ή/και τους εισαγωγείς όλα τα αποδεικτικά σχετικά με τη σήμανση CE.

Πώς να λάβετε το σήμα CE;

Υπάρχουν διάφορα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι κατασκευαστέςen:

1. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ για το προϊόν σας

Οι απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ καθορίζονται σε οδηγίες που καλύπτουν διάφορα προϊόντα ή τομείς προϊόντωνen, όπως:

Στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα.

2. Ελέγξτε αν το προϊόν σας πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις

Η ευθύνη για την τήρηση όλων των ευρωπαϊκών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το προϊόν σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Αν υπάρχουν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπαen για το προϊόν σας, τα οποία εσείς τα εφαρμόζετε στη διαδικασία παραγωγής, τότε το προϊόν σας πληροί κατά τεκμήριο τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

Η χρήση των προτύπων είναι προαιρετική - δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζετε. Μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε άλλες τεχνικές λύσεις για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων που καθορίζονται στη σχετική οδηγία της ΕΕ.

3. Ενημερωθείτε αν το προϊόν σας πρέπει να ελεγχθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό

Για ορισμένα προϊόντα, ειδικοί οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης («κοινοποιημένοι οργανισμοί») πρέπει να ελέγχουν αν το προϊόν σας πληροί τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα. Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «Nando»en για να δείτε ποιος κοινοποιημένος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη δική σας περίπτωση.

4. Ελέγξτε το προϊόν σας

Εάν το προϊόν σας δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε αν ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει π.χ. να πραγματοποιήσετε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του προϊόντος σας.

5. Καταρτίστε τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος σας

Ο τεχνικός σας φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις.

6. Τοποθετήστε το σήμα CE και συντάξτε δήλωση συμμόρφωσης

Τέλος, μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα CE στο προϊόν σας. Το σήμα πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Εάν υποβάλατε το προϊόν σας προς έγκριση σε κοινοποιημένο οργανισμό στο στάδιο 3, πρέπει να αναγράψετε τον αναγνωριστικό αριθμό αυτού το οργανισμού πάνω στο προϊόν. Επίσης θα πρέπει να συντάξετε και να υπογράψετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στην οποία θα δηλώνετε ότι το προϊόν σας πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις.

Εισαγωγείς

Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος και την τοποθέτηση του σήματος CE, οι εισαγωγείςen οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις και να μην είναι επικίνδυνα για το κοινό. Ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής, που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει.

Διανομείς

Οι διανομείςen πρέπει να έχουν βασική γνώση των νομικών απαιτήσεων - π.χ. ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν το σήμα CE και ποια συνοδευτικά έγγραφα χρειάζονται - και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που εμφανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να μπορούν να αποδείξουν στις εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και ότι έχουν επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Βλέπε και:

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: