Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 14/05/2018

Σήμανση CE

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν στον ΕΟΧ ( EΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται εντός και εκτός του ΕΟΧ και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά του ΕΟΧ.

Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για να τοποθετήσετε σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να υποβάλετε έναν τεχνικό φάκελο που να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως κατασκευαστής του προϊόντος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να δηλώσετε τη συμμόρφωσή του προς όλες τις απαιτήσεις. Όταν το προϊόν σας λάβει το σήμα CE, ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε στους διανομείς ή/και τους εισαγωγείς όλα τα αποδεικτικά σχετικά με τη σήμανση CE.

Πώς να λάβετε το σήμα CE;

Υπάρχουν διάφορα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι κατασκευαστέςEnglish:

1. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ για το προϊόν σας

Οι απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ καθορίζονται σε οδηγίες που καλύπτουν διάφορα προϊόντα ή τομείς προϊόντωνEnglish, όπως:

  • Παιχνίδια
  • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Ιατροτεχνολογικές συσκευές
  • Ανελκυστήρες
  • Μέσα ατομικής προστασίας

Στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα.

2. Ελέγξτε αν το προϊόν σας πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις

Η ευθύνη για την τήρηση όλων των ευρωπαϊκών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το προϊόν σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Αν υπάρχουν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπαEnglish για το προϊόν σας, τα οποία εσείς τα εφαρμόζετε στη διαδικασία παραγωγής, τότε το προϊόν σας πληροί κατά τεκμήριο τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

Η χρήση των προτύπων είναι προαιρετική - δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζετε. Μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε άλλες τεχνικές λύσεις για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων που καθορίζονται στη σχετική οδηγία της ΕΕ.

3. Ενημερωθείτε αν το προϊόν σας πρέπει να ελεγχθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό

Για ορισμένα προϊόντα, ειδικοί οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης («κοινοποιημένοι οργανισμοί») πρέπει να ελέγχουν αν το προϊόν σας πληροί τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα. Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «Nando»English για να δείτε ποιος κοινοποιημένος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη δική σας περίπτωση.

4. Ελέγξτε το προϊόν σας

Εάν το προϊόν σας δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε αν ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει π.χ. να πραγματοποιήσετε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του προϊόντος σας.

5. Καταρτίστε τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος σας

Ο τεχνικός σας φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις.

6. Τοποθετήστε το σήμα CE και συντάξτε δήλωση συμμόρφωσης

Τέλος, μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα CE στο προϊόν σας. Το σήμα πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Εάν υποβάλατε το προϊόν σας προς έγκριση σε κοινοποιημένο οργανισμό στο στάδιο 3, πρέπει να αναγράψετε τον αναγνωριστικό αριθμό αυτού το οργανισμού πάνω στο προϊόν. Επίσης θα πρέπει να συντάξετε και να υπογράψετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στην οποία θα δηλώνετε ότι το προϊόν σας πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις.

Εισαγωγείς

Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος και την τοποθέτηση του σήματος CE, οι εισαγωγείςEnglish οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις και να μην είναι επικίνδυνα για το κοινό. Ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής, που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει.

Διανομείς

Οι διανομείςEnglish πρέπει να έχουν βασική γνώση των νομικών απαιτήσεων - π.χ. ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν το σήμα CE και ποια συνοδευτικά έγγραφα χρειάζονται - και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που εμφανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να μπορούν να αποδείξουν στις εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και ότι έχουν επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Βλέπε και:

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.