Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Студенти

Актуализация : 17/02/2014

Права, условия и формалности

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вие имате право да учите в друга страна от Съюза. Ако престоят ви е по-кратък от 3 месеца, всичко, от което се нуждаете, е валидна лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си национална лична карта или паспорт.

Там можете да бъдете глобен или задържан временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Съобщаване за вашето присъствие

Някои страни от ЕС изискват да съобщите за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ви санкционират, например да ви наложат глоба, ако не го направите.

Равно третиране

По време на своя престой трябва да бъдете третиран като гражданин на страната, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Дори ако сте в страната като турист, не би трябвало например да заплащате по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на вас и вашето семейство право на подпомагане на доходите през първите 3 месеца или стипендия за издръжка, преди да сте получили право на постоянно пребиваване.

Експулсиране

В изключителни случаи съответната държава може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС по време на своето обучение, ако:

 • сте записан в признато учебно заведение;
 • разполагате с достатъчен доход (без значение от източника) да живеете там без подпомагане на доходите;
 • разполагате с пълна здравна осигуровка.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Възможно е да загубите правото си на престой в страната, ако завършите следването си и не можете да докажете, че работите или че все още разполагате с достатъчно средства, за да се издържате.

Регистрация

През първите 3 месеца от вашия престой в друга страна не сте длъжен да се регистрирате (да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой), но можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца в страната може да е необходимо да се регистрирате в съответния орган (често това е общината или местното полицейско управление).

За получаване на удостоверение за регистрация ще са ви необходими:

 • валидна лична карта или паспорт
 • доказателство за записване в признато учебно заведение
 • доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
 • декларация, че разполагате с достатъчно средства за своята издръжка (те могат да са от вашите родители, съпруг и т.н.)

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна. В него се посочват вашето име и адрес, както и датата на регистрация.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата да не е по-висока от тази, която гражданите на съответната страна заплащат за издаването на лични карти.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на своя адрес

Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобен, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

В много държави ще трябва да носите със себе си своето удостоверение за регистрация и националната си лична карта или паспорт по всяко време. Ако ги оставите вкъщи, можете да бъдете глобен, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Лична история

Уверете се, че новият ви адрес е посочен в удостоверението за регистрация

Габор е унгарски студент, който се записва за една година във финландски университет в рамките на програмата за обмен „Еразъм“. В удостоверението за регистрация, което той получава от финландските власти при пристигането си, не е посочен неговият адрес. Това му попречва да си открие банкова сметка, защото адресът му във Финландия не е посочен върху неговата (унгарска) лична карта.

След като се информира по въпроса, Габор успява да убеди властите незабавно да му издадат удостоверение, в което е посочен неговият временен адрес във Финландия.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Равно третиране

По време на своя престой трябва да бъдете третиран като гражданин на страната, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Изключение: Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти стипендии за издръжка по време на следването им, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато вече не отговаряте на условията, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако в продължение на 5 години непрекъснато сте живели законно като студент в друга страна от ЕС, автоматично получавате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на вашето пребиваване:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца на година)
 • по-дълги отсъствия за отбиване на задължителна военна служба
 • едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност или раждане на дете, тежко заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да загубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън съответната страна за период от повече от 2 последователни години.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, потвърждаващ вашето право на престой, без да е необходимо да отговаряте на определени условия.

Равно третиране

По време на своето постоянно пребиваване вие имате същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна при същите условия.

Експулсиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.