Navigatsioonitee

Päringu esitamine

 

Teie Euroopa Nõuanne vastab küsimustele, mis laekuvad…

 • üksikisikutelt, kes on ELi, Norra, Islandi või Liechtensteini kodanikud;
 • kolmandate riikide kodanikelt, kes on ELi kodaniku või mõne ELi liikmesriigi alalise elaniku pereliikmed;
 • Euroopa/liikmesriigi teabe- ja nõuandeteenistustelt, kes tegutsevad kodanike nimel;
 • ettevõtjatelt, kelle ettevõtte registrijärgne asukoht on ELis.

Küsimused peavad käsitlema…

 • reaalset (s.t mitte teoreetilist) olukorda, isegi kui on tegemist ainult kavatsusega teise liikmesriiki elama asuda;
 • teie õigusi ühes või mitmes ELi liikmesriigis vastavalt ELi õigusele.

Mida tüüpilised päringud käsitlevad

 • teie õigusi teises ELi liikmesriigis reisides, elades, töötades või pensionipõlve veetes;
 • tarbijaõigusi ELis.

Me ei:

 • nõusta küsimustes, mis kuuluvad liikmesriikide õiguse valdkonda (tegeleme ainult ELi õiguse valdkonda kuuluvate küsimustega);
 • paku teile põhjalikke õigusalaseid nõuandeid, dokumentide analüüse või vahetuid kohtumisi;
 • asenda juristide antavat õigusabi ega esinda teid seaduse ees;
 • algata teie eest kohtuasja ega võta õiguskaitsemeetmeid ettevõtete või asutuste vastu.

Vastame enamikele päringutele

– kuid mõnda liiki küsimused jäävad nõuandeteenistuse Teie Euroopa Nõuanne pädevusest väljapoole ning ei lähe seetõttu arvesse. Nendeks on näiteks:

 • lihtsad teabepäringud, millele leiab vastuse Internetist, või küsimused ELi poliitika kohta;
 • küsimused, mille puhul puudub piiriülene aspekt;
 • täielikult liikmesriigi õiguse (mitte ELi õiguse) raames käsitletavad küsimused;
 • Euroopa programmide raames toetusi või rahastamist käsitlevad küsimused;
 • küsimused kasumile orienteeritud kommertsorganisatsioonidelt (nt õigusbürood), kes tegutsevad klientide nimel
Teie Euroopa Nõuanne saab
vastata küsimustele, nagu:
Olen Poola kodanik ja töötan Austrias. Kas ma võin saada Austrias peretoetust, kuigi mu naine ja neli last elavad Poolas?
Kreeka Tehnikakoda keeldus mind mehhaanikainsenerina registreerimast, kuna ta ei tunnusta mu Ühendkuningriigis omandatud kvalifikatsiooni. Mida soovitate teha?
 
Teie Euroopa Nõuanne ei saa
vastata küsimustele, nagu:
Olen kaks korda oma elukohas taotlenud, et minu maatükini rajataks tee. (küsimus kuulub täielikult liikmesriigi pädevusse)
Olen Itaalia kodanik, kes õpib Edinburghi Ülikoolis. Kas ma kvalifitseerun saama mõnda ELi toetust? (toetuse taotlemine)