Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Ak sa vám nedarí nájsť prácu

 • Ak sa mi nepodarí nájsť si v zahraničí prácu a vrátim sa do svojej krajiny skôr, ako je uvedené na formulári U2 (resp. E 303), môžem si prácu hľadať v inom štáte?

  ÁNO — Ak chcete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti, môžete požiadať o nový formulár U2 (Informujte sa na pracovnom úrade, ktorý vydal pôvodný formulár U2, či budete musieť požiadať o nové povolenie vo vašej domovskej krajine, alebo si ho môžete vybaviť na diaľku).

  Celková dĺžka pobytu v zahraničí (t.j. vo všetkých štátoch, v ktorých si hľadáte zamestnanie v čase, keď poberáte dávky v nezamestnanosti) nesmie presiahnuť 3 mesiace (v prípade schválenia príslušným orgánom, ktorý vám vypláca dávky, je možné predĺženie až na 6 mesiacov).

 • Ako dlho sa môžem zdržiavať v inej krajine, v ktorej si hľadám prácu?

  Odpoveď na túto otázku má dve časti:

  Vaše právo na pobyt v inom členskom štáte EÚ

  Ako nezamestnaná osoba hľadajúca si prácu môžete zostať v zahraničí po celú dobu, počas ktorej môžete preukázať, že si hľadáte zamestnanie a máte dobrú šancu si ho nájsť (napr. na základe kópií žiadostí o zamestnanie, pozvánok na pohovory, kladných reakcií na vaše žiadosti atď.). Platí to aj v prípade, ak nemáte žiadny príjem alebo ste prestali poberať dávky v nezamestnanosti.

  Ak ste počas pobytu v zahraničí prišli o prácu, máte naďalej nárok na pobyt, ako aj na rovnaké výhody ako občania daného štátu, ak:

  • ste dočasne práceneschopný z dôvodu choroby alebo úrazu;
  • ste zaregistrovaný na príslušnom úrade práce ako nedobrovoľne nezamestnaná osoba po tom, čo ste:
   • boli zamestnaný počas viac ako jedného roka — alebo
   • menej ako jedného roka (v tomto prípade máte nárok na rovnaké zaobchádzanie ako občania daného štátu po dobu najmenej 6 mesiacov);
  • začínate odbornú prípravu (ak nie ste nedobrovoľne nezamestnaný, príprava musí súvisieť s vaším predchádzajúcim zamestnaním).

  Právo pokračovať v poberaní dávok v nezamestnanosti počas pobytu v zahraničí

  Ak si hľadáte prácu v inom členskom štáte, môžete dávky v nezamestnanosti poberať počas 3 mesiacov. Bude vám vyplácaná dávka v tej istej výške, priamo na váš bankový účet v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Ak chcete zostať v zahraničí dlhšie ako 3 mesiace, môžete požiadať o trojmesačné predĺženie. Žiadosť musíte predložiť priamo pracovnému úradu v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

  Vnútroštátne orgány nie sú povinné udeliť predĺženie. Ich rozhodnutie bude založené na vašej osobnej situácii. Niektoré orgány udeľujú predĺženie iba vo výnimočných prípadoch (ak ste napr. boli chorý alebo mali úraz počas prvých troch mesiacov). Iným stačí predložiť dôkaz o tom, že si aktívne hľadáte prácu v zahraničí (napr. kópie žiadostí o prácu).

Získať hlavné informácie o tejto téme
Ak sa vám nedarí nájsť prácu
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo