Available languages:

Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 01/03/2017

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ – Κύπρος

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

Αν μετακομίσετε στην Κύπρο από άλλη χώρα της ΕΕ για προσωρινή διαμονή (ως φοιτητής, συνταξιούχος, ιδιοκτήτης δεύτερης κατοικίας, διασυνοριακός εργαζόμενος), το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου σας, που έχει εκδοθεί από άλλη χώρα της ΕΕ, εξακολουθεί να ισχύει για την περίοδο για την οποία υπεγράφη.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασφαλιστήριο αυτό ακόμα και μετά τη μετακόμισή σας από άλλη χώρα της ΕΕ στην Κύπρο (αφού εγγραφείτε επίσημα ως κάτοικος), εφόσον το όχημά σας είναι ταξινομημένο σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ιστορικό ασφαλιστικών αξιώσεων

Το σύστημα εκτίμησης επικινδυνότητας που χρησιμοποιούν συνήθως οι ασφαλιστές οχημάτων στην Κύπρο βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια.

Κάθε ασφαλιστική εταιρεία είναι ελεύθερη να αποφασίζει, ανάλογα με τις πρακτικές ανάληψης ασφαλίσεων που ακολουθεί, αν θα χρησιμοποιεί το σύστημα «bonus malus». Η ίδια αρχή ισχύει και για το σύστημα έκπτωσης λόγω μη αξιώσεων. Στην Κύπρο τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε νομοθετική ρύθμιση και οι ασφαλιστικές εταιρείες ακολουθούν ελεύθερο καθεστώς τιμολόγησης. Σημειωτέον επίσης ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προστασία με το σύστημα έκπτωσης λόγω μη αξιώσεων έναντι πρόσθετου ασφαλίστρου.

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, οι ασφαλιστές της Κύπρου δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να λάβουν υπόψη το ιστορικό μη αξιώσεων σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων σας.

Έγγραφα που εκδίδονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και αφορούν το ιστορικό μη αξιώσεων μπορούν να γίνουν δεκτά υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να γίνονται δεκτά, τα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται και να υπογράφονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και να φέρουν πρωτότυπη επίσημη σφραγίδα της εταιρείας (εκτός αν αποστέλλονται από το φαξ της ασφαλιστικής εταιρείας). Οι περισσότερες κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες δεν δέχονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από πράκτορες/μεσίτες.

Τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου/αριθμό ταυτότητας/αριθμό μητρώου της εταιρείας
  2. αριθμό ασφαλιστηρίου
  3. αριθμό κυκλοφορίας οχήματος,
  4. περίοδο ασφάλισης προσώπου/επιχείρησης
  5. είδος κάλυψης
  6. ημερομηνία τυχόν ατυχήματος
  7. πληρωθείσες/εκκρεμείς αποζημιώσεις
  8. εάν οι ζημίες ήταν προς τρίτους και/ή ίδιες ζημίες
  9. εάν ο ασφαλισμένος δικαιούται «έκπτωση λόγω μη αξιώσεων».

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία σε μια ασφαλιστική εταιρεία

Αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο μια ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο χειρίστηκε ένα θέμα που σας αφορά, σας συνιστούμε να προβείτε στις ακόλουθες διαδικασίες, προκειμένου να επιταχύνετε την έρευνά της.

Προμηθευτείτε το κατάλληλο έντυπο καταγγελίας από τα τοπικά γραφεία της ασφαλιστικής σας εταιρείας, ή από τον ασφαλιστικό σας πράκτορα ή από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα, ταχυδρομική επιστολή ή φαξ. Βεβαιωθείτε ότι η καταγγελία σας έχει σταλεί και ότι απευθύνεται στον υπεύθυνο/τη μονάδα της ασφαλιστικής εταιρείας που ασχολείται με τη διεκπεραίωση καταγγελιών. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε την καταγγελία σας τηλεφωνικώς. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί απλώς να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο/τη μονάδα της ασφαλιστικής εταιρείας, που έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης καταγγελιών.Σας συμβουλεύουμε, ανεξαρτήτως του τρόπου που επιλέγετε για την υποβολή της καταγγελίας σας, να παρέχετε την ακριβή περιγραφή της και όσο το δυνατόν περισσότερα λεπτομερή στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να μην παραλείπετε τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας. Σας συνιστούμε επίσης, σε περίπτωση που υποβάλλετε την καταγγελία σας στην ασφαλιστική εταιρεία προφορικά, να σημειώνετε το όνομα του υπαλλήλου με τον οποίον μιλήσατε, καθώς και την ημερομηνία και ώρα που έγινε η συνομιλία σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την πορεία της έρευνας της καταγγελίας σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας απλώς με τον υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών.Μόλις ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, και εφόσον δεν είστε ικανοποιημένος/η με το αποτέλεσμα, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε την καταγγελία σας στον Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητήen (τηλ. 00357 22 848900). Διατηρείτε επίσης το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγετε κατά της εταιρείας ανά πάσα στιγμή.

Επίλυση διαφορών

Εάν δεν συμφωνείτε με μια καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση ή με οποιαδήποτε άλλη απόφαση του ασφαλιστή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χρηματοπιστωτικό Διαμεσολαβητή της Δημοκρατίας της Κύπρου. Ο Χρηματοπιστωτικός Διαμεσολαβητήςen παρέχει υπηρεσίες εξώδικης επίλυσης διαφορών σε όσους υποβάλλουν επίσημη καταγγελία κατά χρηματοοικονομικής επιχείρησης, όπως ασφαλιστικής εταιρείας, υπό τον όρο ότι η καταγγελία τους αφορά διαφορά χρηματοοικονομικής φύσεως μεταξύ των μερών. Μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα ή επίσημη καταγγελία στη διεύθυνση: enquiries@financialombudsman.gov.cy ή complaints@financialombudsman.gov.cy.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: