Navigačný riadok

Aktualizované : 22/09/2014

work

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

To, ktorá krajina zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie, závisí od 2 faktorov:

 • vašej pracovnej situácie (či ste zamestnaný, SZČO, nezamestnaný, vyslaný alebo cezhraničný pracovník atď.)
 • krajiny vášho bydliska - t. j. nie od vašej štátnej príslušnosti.

Krajinu, v ktorej ste poistený, si nemôžete vybrať sám.

Počas vášho pobytu v zahraničí budete poistený buď vo vašej domovskej, alebo v hostiteľskej krajine. V oboch prípadoch sa budete musieť po presťahovaní do novej krajiny uistiť, či je vaše poistenie stále platné.

Aby ste sa vyhli vážnym problémom alebo nedorozumeniam, naštudujte si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia v krajine, do ktorej sa sťahujete.

Čo robiť, ak

Žijete a pracujete v zahraničí

Ako migrujúci pracovník v - zamestnaný alebo SZČO - by ste sa mali prihlásiť do systému sociálneho zabezpečenia vo vašej hostiteľskej krajine.

Vy a vaša rodina tak budete krytí systémom sociálneho zabezpečenia tejto krajiny. Jej zákony určujú vaše nemocenské, rodinné, dôchodkové dávky, ako aj dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí, dávky v nezamestnanosti a pri odchode do predčasného dôchodku.

Oprávňujúce obdobia

V mnohých krajinách bude váš nárok na dávky závisieť od toho, ako dlho ste v minulosti prispievali do systému.

Krajina, v ktorej žiadate o dávky, je povinná zohľadniť všetky obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo odvádzali príspevky do systémov sociálneho zabezpečenia v iných členských štátoch EÚ. Musí ich zohľadniť rovnakým spôsobom, ako keby sa tieto obdobia realizovali v súlade s jej vlastnými právnymi predpismi.

Ak sa tak nestane, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby.

Príbeh

Všetky odpracované obdobia v EÚ sa počítajú

Ana z Poľska pracovala 6 rokov v Poľsku a potom sa presťahovala do Nemecka, kde pracovala 2 roky.

Mala dopravnú nehodu, po ktorej ochrnula, a preto v Poľsku aj Nemecku požiadala o invalidný dôchodok.

Nemecké úrady jej žiadosť zamietli, pretože nemala v Nemecku odpracovaných 5 rokov (minimálne obdobie potrebné na vznik nároku na invalidný dôchodok).

Pri výpočte Aniných odpracovaných rokov však mali úrady zohľadniť aj obdobia odpracované v Poľsku. V takom prípade je výsledok 8 rokov, viac než nemecké kvalifikačné minimum.

Ana teda má nárok na poberanie invalidného dôchodku z Nemecka aj Poľska, pričom každá krajina ho bude vyplácať proporčne podľa rokov, ktoré v nich Ana odpracovala.

Ste pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (<2 roky)

Ako občan EÚ môžete prechodne pracovať v inej krajine EÚ, pričom sa na vás naďalej bude vzťahovať vaše domáce sociálne zabezpečenie, t. j. systém sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej zvyčajne pracujete.

Vyslanie do inej krajiny EÚ (bez ohľadu na to, či ste zamestnanec alebo SZČO) nemá vplyv na práva, ktoré máte vy alebo vaša rodina v oblasti sociálneho zabezpečenia (zdravotné poistenie, rodinné dávky, invalidný a starobný dôchodok atď.).

Budete v zahraničí počas celého vyslania?

 • Požiadajte svoju domácu zdravotnú poisťovňu o vystavenie formulára S1 (bývalý formulár E 106).

  Tento dokument potvrdzuje, že vy a vaša rodina máte nárok na zdravotnú starostlivosť počas vášho vyslania.

 • Po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti.

Budete podnikať len krátke návštevy?

V tom prípade budete potrebovať len európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám poskytne vaša domáca zdravotná poisťovňa alebo úrad sociálneho zabezpečenia.

Utrpeli ste pracovný úraz?

Máte nárok na:

 • lekárske ošetrenie v krajine vyslania (v hostiteľskej krajine),
 • nemocenské dávky počas vašej práceneschopnosti, ktoré vám vyplatí vaša domovská krajina.

Ste štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ak ste ako štátny zamestnanec vyslaný do inej krajiny EÚ (napr. na veľvyslanectvo, konzulát alebo iný úrad v zahraničí), bude sa na vás vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia krajiny, ktorá vás vyslala.

Jej zákony určujú vaše nemocenské, rodinné, dôchodkové dávky, ako aj dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí a pri odchode do predčasného dôchodku.

Iné pravidlá však platia, ak počas vyslania prídete o prácu.

Pracujete v jednej krajine, ale žijete v inej (cezhraničný pracovník)

Ako cezhraničný pracovník (zamestnaný alebo SZČO):

 • platíte príspevky sociálneho zabezpečenia (a tým pádom ste poistený) v krajine EÚ, v ktorej pracujete.
 • lekárske ošetrenie však môžete získať aj v krajine, v ktorej žijete.
 • ak ste stratili prácu, o dávky v nezamestnanosti by ste mali požiadať v krajine, v ktorej žijete.

Pre každú oblasť sociálneho zabezpečenia platia iné pravidlá (zdravotnú starostlivosť, nezamestnanosť, dôchodky, rodinné dávky atď.)

Príbeh

Príspevky sociálneho zabezpečenia platíte iba v krajine, v ktorej pracujete

Balázs žil v Maďarsku a pracoval v Rakúsku. V Rakúsku platil príspevky sociálneho zabezpečenia. Maďarské úrady však tvrdia, že mal platiť príspevky do maďarského systému sociálneho zabezpečenia.

Cezhraniční pracovníci EÚ sú poistení v jednom systéme sociálneho zabezpečenia, a to v krajine zamestnania. Požiadavka maďarských úradov je neopodstatnená.

Pracujete vo viacerých krajinách

Platí, že ak pracujete vo viacerých krajinách EÚ, ale podstatnú časť práce (aspoň 25 %) vykonávate v krajine vášho bydliska, potom je za vaše sociálne zabezpečenie zodpovedná táto krajina.

Osobitné prípady

Ak...

Krajina, v ktorej ste poistený

pracujete menej ako 25 % času v krajine vášho bydliska

Krajina, kde sa nachádza sídlo alebo prevádzka vášho zamestnávateľa

pracujete pre viacerých zamestnávateľov, ktorých sídla sa nachádzajú v rôznych krajinách

Krajina, v ktorej máte bydlisko

ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a nevykonávate podstatnú časť svojej práce v krajine vášho bydliska

Krajina, v ktorej vykonávate väčšinu svojej práce

ak máte zamestnanie v jednej krajine a v inej vykonávate samostatne zárobkovú činnosť

Krajina, v ktorej máte zamestnanie

Hľadáte prácu

Poberáte dávky v nezamestnanosti?

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti z krajiny EÚ, v ktorej ste sa stali nezamestnanými, odchod do zahraničia na účely hľadania práce nezasiahne do vašich práv (ani do práv členov vašej rodiny) týkajúcich sa zdravotného poistenia, rodinných prídavkov, invalidných a starobných dôchodkov atď.

Aby ste mali vy a vaša rodina počas dočasného pobytu v zahraničí zabezpečené zdravotné poistenie, nezabudnite si sebou vziať svoj európsky preukaz zdravotného poistenia.

Keď si nájdete zamestnanie, môžu sa na vás vzťahovať rôzne predpisy sociálneho zabezpečenia.

Preštudujte si pravidlá platné vo vašej krajine

Nepoberáte dávky v nezamestnanosti?

Ak nepoberáte žiadne dávky v nezamestnanosti a chcete si hľadať prácu v inej krajine EÚ, máte nárok na sociálne zabezpečenie (zdravotné poistenie, rodinné prídavky atď.) v krajine bydliska.

Orgány sociálneho zabezpečenia určia krajinu vášho bydliska na základe zoznamu kritérií, medzi ktoré patrí:

 • dĺžka pobytu,
 • rodinný stav a väzby,
 • bytová situácia,
 • miesto, kde vykonávate svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť,
 • charakter zárobkovej činnosti,
 • miesto bydliska na účely zdanenia.

Ani v prípade, ak nemáte dostatok zdrojov pre seba a svoju rodinu, vás nemôžu príslušné orgány nútiť k odchodu z krajiny, ak viete dokázať, že stále hľadáte prácu a existuje šanca, že ju aj nájdete.

Uchovajte si kópie:

 • žiadostí o zamestnanie,
 • pozvánok na pohovory
 • a odpovedí na vaše žiadosti o zamestnanie.

Z práva EÚ nevyplýva členskému štátu, v ktorom si hľadáte prácu, povinnosť poskytovať finančnú podporu alebo iný typ sociálnej pomoci cudzím uchádzačom o zamestnanie, ktorí si prvýkrát hľadajú prácu.

Príbeh

Overte si, či vám krajina, v ktorej si hľadáte prácu, poskytne finančnú podporu

Bjӧrn z Nemecka požiadal o dávky v nezamestnanosti v Belgicku. Keď platnosť jeho formulára U2 (bývalý formulár E 303) skončila, Bjӧrn sa rozhodol zostať v Belgicku a požiadal o dávky v nezamestnanosti.

Jeho žiadosť bola zamietnutá. Podľa belgického práva Bjӧrn nemá nárok na dávky v nezamestnanosti v Belgicku, pretože tam nikdy nepracoval.

V právnych predpisov EÚ nie je stanovené žiadne automatické právo na finančnú podporu (alebo iný druh pomoci) pre osoby, ktoré si prvýkrát hľadajú prácu v inej krajine EÚ. Takáto pomoc však môže vyplývať z vnútroštátnych predpisoch, preto sa vždy informujte u miestnych orgánov.

Pomoc a poradenstvo

Footnote

Ide teda o krajinu, v ktorej obvykle žijete alebo v ktorej sa nachádza vaše centrum záujmu.

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

alebo občan Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.

28 členských štátov EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.