Navigačný riadok

Aktualizované : 11/09/2014

family

Rodinné dávky

Krajina, ktorá je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie vrátane rodinných dávok (prídavky na deti, rodičovský príspevok, materská/otcovská dovolenka atď.), sa v rámci EÚ určuje v závislosti od vášho ekonomického statusu a miesta pobytu, nie v závislosti od štátnej príslušnosti.

Uistite sa, že viete, ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa na vás vzťahuje. Nemôžete si vybrať krajinu, v ktorej budete poistení.

Nezabudnite, že rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Ktorá krajina vám bude vyplácať rodinné dávky?

Všeobecne:

 • Ak sa usadíte v inej krajine EÚ a budete tam poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia, vyplácanie rodinných dávok sa bude riadiť režimom danej krajiny.
 • Ak ste však vyslaní do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky) a zároveň zostávate poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo svojej krajine, zodpovednosť za platenie rodinných dávok zostáva naďalej na vašej krajine.
 • Ak váš rodinný príslušník nežije v krajine, v ktorej ste poistení, mohli by ste mať nárok na rodinné prídavky z rôznych krajín.

V takýchto prípadoch príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia situáciu oboch rodičov a rozhodnú o tom, ktorá krajina je primárne zodpovedná za vyplatenie dávok. Ich rozhodnutie bude založené na tzv. pravidlách prednosti .

Ak sa ukáže, že dávky, ktoré vám poskytne krajina primárne zodpovedná za ich vyplácanie, sú nižšie ako dávky, ktoré by ste poberali v „sekundárnej“ krajine, v ktorej máte na ne taktiež nárok (keďže v nej pracujete alebo vám táto krajina vypláca dôchodok), sekundárna krajina vyplatí doplatok rovnajúci sa rozdielu medzi týmito dvoma dávkami. Takto sa zabezpečí, že budete poberať dávky, na ktoré máte nárok, v maximálnej výške.

&nbps;

Pravidlá stanovenia priority

Scenár: ste jediným rodičom, ktorý má nárok na rodinné dávky. Tento nárok máte vo viacerých krajinách, pretože:

 • pracujete v jednej krajine a poberáte dôchodok z ďalšej, resp. ďalších krajín:

  v tom prípade bude za vyplácanie vašich rodinných dávok primárne zodpovedná krajina, v ktorej pracujete . Môžete mať taktiež nárok na doplatok v krajine, ktorá vám vypláca dôchodok.

ALEBO

 • žijete v jednej krajine, ale pracujete v inej:

  v tom prípade bude za vyplácanie vašich rodinných dávok primárne zodpovedná krajina, v ktorej pracujete .

ALEBO

 • dostávate dôchodok z 2 rozličných krajín:

  v tom prípade bude za vyplácanie vašich rodinných dávok primárne zodpovedná krajina, v ktorej žijú vaše deti .

  Ak žijú v krajine, ktorá vám nevypláca žiadny dôchodok, bude mať prednosť ten štát, v ktorom ste boli poistení najdlhšie.

Vždy platí, že ak sú rodinné dávky, ktoré dostávate od primárnej krajiny, nižšie ako dávky, na ktoré máte nárok v iných krajinách, doplatia vám tieto krajiny vzniknutý rozdiel.

Scenár: vy a druhý rodič vašich detí máte obaja nárok na rodinné dávky vo viacerých krajinách, pretože:

 • obaja pracujete v rovnakej krajine EÚ, ale žijete v inej krajine:

  v tom prípade bude za vyplácanie rodinných dávok v súlade so svojimi vlastnými pravidlami zodpovedná krajina, v ktorej pracujete .

ALEBO

 • každý z vás pracuje v inej krajine:

  v tom prípade bude za vyplácanie rodinných dávok v súlade so svojimi vlastnými predpismi zodpovedná krajina, v ktorej žijú vaše deti, a druhá krajina vám bude vyplácať doplatok rozdielu.

ALEBO

 • pracujete v krajine EÚ a druhý rodič detí poberá dôchodok v inej krajine EÚ:

  v tom prípade bude za vyplácanie rodinných dávok v súlade so svojimi vlastnými pravidlami zodpovedná krajina, v ktorej pracujete .

  Môžete mať taktiež nárok na doplatok v krajine, ktorá vypláca dôchodok druhému rodičovi vašich detí.

ALEBO

 • obaja dostávate dôchodok z viacerých krajín EÚ:

  ak máte nárok na dôchodok v krajine, v ktorej žijú vaše deti, táto krajina bude v súlade s vlastnými právnymi predpismi zodpovedná za vyplácanie vašich rodinných dávok.

  Ak nemáte nárok na dôchodok v krajine, v ktorej žijú vaše deti, rodinné dávky vám bude vyplácať krajina, kde ste vy alebo váš partner boli najdlhšie poistení.

ALEBO

 • dostávate dôchodok z jednej krajiny EÚ, ale druhý rodič vašich detí pracuje v inej krajine EÚ.

  v tom prípade bude krajina, v ktorej pracuje druhý rodič vašich detí, zodpovedná aj za vyplácanie vašich rodinných dávok v súlade so svojimi vlastnými predpismi.

  Môžete mať taktiež nárok na doplatok v krajine, ktorá vám vypláca dôchodok.

Celková výška vašich rodinných dávok by sa mala rovnať maximálnej výške dávok, na ktoré máte nárok.

Ak ste rozvedený a váš bývalý manžel/vaša bývalá manželka poberá dávky, ale nevyužíva ich na vyživovanie vašich detí, môžete sa obrátiť na úrad zodpovedný za vyplácanie rodinných dávok v krajine, v ktorej žijú vaše deti, a požiadať, aby sa dávky vyplácali vám, pretože sa o rodinu v skutočnosti staráte vy.

Kde podať žiadosť o rodinné dávky?

O rodinné dávky môžete požiadať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máte vy alebo druhý rodič na ne nárok. Úrad v krajine, v ktorej o dávky požiadate, bude o vašej žiadosti informovať všetky ostatné krajiny, ktoré nesú príslušnú zodpovednosť vo vašom prípade.

Ak ste v stanovenej lehote požiadali o dávky v jednej krajine, znamená to, že ste splnili lehoty aj vo všetkých ostatných krajinách EÚ, v ktorých na ne máte nárok. O svoje dávky nemôžete prísť len preto, že krajina, v ktorej ste svoju žiadosť pôvodne podali, ju postúpila príslušnému orgánu v inej členskej krajine príliš neskoro.

Informujte sa u vnútroštátnych orgánov o zákonných lehotách pre žiadosti o rodinné dávky. Ak ich nedodržíte, môžete o ne prísť.

Vnútroštátne orgány sú povinné navzájom spolupracovať a vymieňať si všetky informácie potrebné na vyriešenie vašej žiadosti. Aby dokázali prekonať jazykové bariéry, používajú pri výmene informácií štandardné dokumenty (bývalé formuláre typu E).

&nbps;

Rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Všetky krajiny poskytujú rodinné dávky v nejakej forme, ale ich výška a podmienky ich priznania sa vo veľkej miere líšia. V niektorých krajinách budete dostávať pravidelné dávky, zatiaľ čo v iných krajinách získate na základe svojej rodinnej situácie namiesto dávok daňové úľavy.

Pozrite si informácie o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hosťovskej krajine, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli mať výrazný dosah na váš celkový príjem.

Informácie o rodinných dávkach podľa jednotlivých štátov:

Vyberte si:

Európsky poradca v oblasti zamestnanosti vám poskytne aj základné informácie o rodinných dávkach, na ktoré máte nárok vo vašej novej krajine.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Footnote

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.