Podnikanie
Posledná kontrola: 02/07/2020

Práva sociálneho zabezpečenia – štandardné formuláre

Týka sa vás brexit?

Formuláre, ktoré osvedčujú nárok občanov EÚ na dávky (sociálneho zabezpečenia) v prípade, že sa presťahovali do inej krajiny EÚ

Tieto formuláre sú užitočné v prípade, že si chcete uplatniť svoj nárok na dávky, ak žijete alebo pracujete (resp. ste žili alebo pracovali) mimo svojej domovskej krajiny EÚ.

Základným predpokladom však je, že v danej krajine EÚ pracujete a/alebo žijete legálne.

Tieto formuláre nie sú na tomto webovom sídle k dispozícii na stiahnutie. Formuláre si vyžiadajte od relevantnej inštitúcie sociálneho zabezpečeniaen vo svojej krajine.

Formulár

Účel

Vydávajúci orgán a použitie

A1

(bývalý formulár
E 101
E 103)

Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EU – napríklad ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách.

Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečeniapdfen, v ktorej ste zaregistrovaný vo svojej domovskej krajine.

S1

(bývalý formulár
E 106, E 109
ako aj
E 121 – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú)

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú vyslaní pracovníci, cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.

Ak potrebujete informácie o relevantnej inštitúcii, ktorá vydáva formulár S1, kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu.

Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

S2

(bývalý formulár
E 112)

Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.

S3

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej ste pracovali ako cezhraničný pracovník.

U1

(bývalý formulár
E 301)

Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti.

Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečeniaen v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.

Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať.

U2

(bývalý formulár
E 303)

Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ.

Formulár vydáva úrad práce alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečeniaen v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

U3

Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá vám vypláca dávky, o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok.

Úrad práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2.

DA1

(bývalý formulár
E 123)

Oprávňuje vás na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

P1

Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EU, v ktorých ste požiadali starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok.

Orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok.

Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali.

Najčastejšie otázky

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: