Viimati ajakohastatud : 16/07/2018

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
 • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Haldusmenetlused ja vajalikud dokumendid

Teises ELi liikmesriigis reguleeritud kutsealal töötamisega kaasnevad menetlused sõltuvad sellest, kas:

Kui soovite oma juhtumi kohta rohkem teavet saada, võtke ühendust riikliku asutusega, kelle vastutusvaldkonda kuulub teie kutsealal tegutsemine vastuvõtvas riigis.

Tutvuge reguleeritud kutsealade andmebaasiga en , kus näete, millised kutsealad on ELi liikmesriikides reguleeritud ning millised asutused sellega tegelevad.

Te peaksite teadma kutseala nimetust kohalikus keeles: kui soovite töötada Saksamaal pagarina, otsige andmebaasist sõna „Bäcker".

Kui teie kutseala on reguleeritud teie koduriigis, võite seda kõigepealt otsida ka oma emakeeles, et leida kirjelduses esitatud ingliskeelne tõlge; seejärel otsige ingliskeelset nimetust, leides niimoodi teised riigid, kus see on reguleeritud. Kui asjaomane riik, kus te soovite tööle asuda, ei tule otsingus esile, võib see tähendada, et see kutseala ei ole seal reguleeritud.

Kui te oma kutseala andmebaasist ei leia, võite võtta ühendust kutsekvalifikatsioonide riikliku kontaktpunktigaen selles riigis, kus te soovite tööle asuda. Teid võidakse aidata pädeva asutuse kindlakstegemisel ja selles, milliseid dokumente peate esitama.

Teie olukord

Soovin asuda elama välismaale ning töötada seal oma kutsealal

Kui soovite asuda elama teise ELi liikmesriiki , kus teie kutseala on reguleeritud, siis on enne tööleasumist vajalik teie kutsekvalifikatsiooni tunnustamine.

Kui teie kvalifikatsiooni on tunnustatud, võite oma kutsealal tegutseda samadel tingimustel kui asjaomase riigi kodanikud ja need, kellel on selles riigis saadud kvalifikatsioon.

Taotluse ettevalmistamine

Teie kutsealale juurdepääsu eest vastutav asutus vastuvõtvas riigis selgitab, millised dokumendid tuleb teil esitada.

Kui teie kutseala ei ole kodumaal reguleeritud, siis ei pruugi teil olla asjakohaseid diplomeid, tunnistusi ega kutseühingu liikmesuse tõendit. Siis võib osutuda vajalikuks muul viisil tõendada, et olete oma kutsealal tegutsenud vähemalt 2 aastat viimase 10 aasta jooksul.

Menetlused ja tähtajad

Kui taotlete oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist, on asutusel teie taotluse kättesaamise kinnitamiseks ja vajalike dokumentide nõudmiseks aega üks kuu.

Kui nad on tervikliku taotluse kätte saanud, peavad nad otsuse tegema:

 • kolme kuu jooksul, kui olete arst, üldõde, ämmaemand, veterinaararst, hambaarst, proviisor või arhitekt, kelle suhtes rakendatakse automaatset tunnustamisten
 • nelja kuu jooksul kõigi muude kutsealade puhul

Kui asutus leiab, et teie haridus ja kutsealane kogemus ei vasta riigis kehtivatele nõuetele, võidakse teid paluda võtta oma kvalifikatsiooni tõendamiseks täiendavaid meetmeid. Põhimõtteliselt peaksite saama valida sobivustesti ja kohanemispraktika (mis võib kesta 3 aastat) vahel.

Kui teie avaldus tagasi lükatakse, siis tuleb seda põhjendada.

Kui asutus ei vasta ettenähtud aja jooksul, võite võtta ühendust meie abiteenistustega või kutsekvalifikatsioonide riikliku kontaktpunktigaen . Kui sellest ei ole abi, võite anda juhtumi siseriiklikku kohtusse.

Ma soovin välismaal ajutiselt teenuseid pakkuda

Kui soovite ajutiselt pakkuda teenuseid teises ELi liikmesriigis, peate kõigepealt asutama ettevõtte kodumaal, kuigi te ei pea seal tegutsema samaaegselt välismaal töötamisega.

Teil ei ole vaja taotleda kvalifikatsiooni tunnustamist. Võib-olla peate siiski eelnevalt esitama kirjaliku avalduse (paberkandjal või elektrooniliselt) riigis, kus te kavatsete tööle asuda.

Vastuvõttev riik võib ka nõuda, et uuendaksite oma avaldust korra aastas, kui soovite seal jätkuvalt teenuseid pakkuda.

Parim viis selle vajalikkuse väljaselgitamiseks on võtta ühendust kutsekvalifikatsioonide riikliku kontaktpunktigaen vastuvõtvas riigis.

Teie avaldus

Kui avaldus on vajalik, tuleb see esitada otse vastuvõtva riigi pädevale asutusele, kes tegeleb teie kutsealaga (selle väljaselgitamiseks pöörduge seal kutsekvalifikatsioonide tunnustamise riikliku kontaktpunktien poole).

Avaldus peaks hõlmama järgmist:

 • eesnimi, perekonnanimi ja kontaktandmed
 • kodakondsus
 • kutseala riigis, kus te tavaliselt töötate, ning kutseala, millel soovite töötada vastuvõtvas riigis
 • teave teie kutsealase vastutuskindlustuse kohta: kindlustuspakkuja, lepingu number (küsige oma tööandjalt)
 • viited varem samas riigis esitatud avaldustele

Esmakordselt avaldust esitades või juhul, kui teie olukord on muutunud, peate lisama järgmised toetavad dokumendid:

 • tõend kodakondsuse kohta
 • tõend, et olete asutatud seaduslikult mõnes ELi liikmesriigis ja teile ei kehti ühtegi (ka mitte ajutist) tegevuskeeldu
 • kutsekvalifikatsiooni tõend
 • kui teie kutseala ja asjaomane koolitus ei ole reguleeritud riigis, kus te tavaliselt tegutsete: tõend selle kohta, et olete töötanud asjaomasel kutsealal vähemalt 2 aastat viimase 10 aasta jooksul
 • kui teil on julgeolekuga seotud töö (nt turvatöötaja): tõend selle kohta, et teid ei ole kunagi süüdi mõistetud raskes kuriteos

Asjaomased tõendid võivad riigiti erineda. Võtke ühendust vastuvõtva riigi ametiasutusega, mis vastutab teie kutseala eest, et selgitada välja, milliseid dokumente aktsepteeritakse tõendina.

Tähtajad

Enamikul juhtudel võite esitada oma avalduse millal tahes enne vastuvõtvas riigis tööle asumist (isegi kui te ei ole kindel, kas asute tööle).

Kuid kui kutseala, millel soovite töötada, hõlmab potentsiaalset ohtu avalikkuse tervisele või turvalisusele, võib vastuvõttev riik eelnevalt teie kvalifikatsiooni kontrollida.

See tähendab, et te ei saa alustada tööd enne, kui seda on tehtud ja olete saanud ametliku loa.

Kas teie kutseala puhul on nõutav eelnev kontroll? Küsige seda vastuvõtva riigi kutsekvalifikatsioonide riiklikult kontaktpunktilten .

Kui kontroll on vajalik, on vastuvõtva riigi asutusel aega kaks kuud, et kontrollida teie kvalifikatsiooni ja otsustada, kas peate võtma täiendavaid meetmeid - näiteks läbima kohanemisperioodi või sooritama sobivustesti.

Reeglina eeldatakse, et täidate täiendavad tingimused ühe kuu jooksul pärast nendest teada saamist. Kui see ei ole võimalik (näiteks peate sooritama testi, kuid asjaomasel ajavahemikul seda ei korraldata), võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Loa saamise kiirendamiseks veenduge, et teie avaldus sisaldab kogu vajalikku teavet ja kõiki dokumente. Puuduvad dokumendid või vead võivad põhjustada asjatuid viivitusi.

Kinnitatud koopiad / Vandetõlgi tehtud tõlked

Asutused võivad nõuda konkreetsete avaldusega kaasnevate peamiste dokumentide - näiteks kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide - kinnitatud koopiaid (et tõendada nende autentsust) ja/või vandetõlgi tehtud tõlkeid. Vandetõlgi tehtud tõlgete puhul on olemas tagatis, et registreeritud tõlgi tõlge on täpne.

ELi eeskirjadega on sätestatud, et:

Asutused ei saa nõuda vandetõlgi tehtud tõlkeid järgmistel juhtudel:

Eespool kirjeldatud teabega antakse ülevaade keerulistest eeskirjadest, millel on mitmeid erandeid.

Selleks et veenduda, et asjaomaseid erandeid teie suhtes ei rakendata, tutvuge ELi juhendiga kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta .

Näidisjuhtum

Oma õiguste tundmine aitab vältida bürokraatiat

Katarina on Slovakkiast pärit proviisor, kes sooviks töötada Austrias. Austria ametiasutused nõuavad Katarinalt tema avalduse kõigi toetavate dokumentide puhul ka Austria vandetõlgi tehtud tõlkeid.

Kuid Katarinalt ei saa nõuda vandetõlgi tehtud tõlkeid tema diplomitest. Mitmete diplomikategooriate - arstide, üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide diplomite puhul ei nõuta vandetõlgi tehtud tõlkeid.

Enne töö alustamist

Kui teie kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud, võib teil ikkagi olla vajalik registreeruda kutseühingus enne, kui saate kasutada oma ametinimetust ja alustada tööd. Mõnel juhul võivad riiklikud asutused paluda teil demonstreerida keeleoskust.

Täiendav teave .

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: