Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 24/05/2018

Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (καθεστώς MOSS)

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (καθεστώς MOSS) σάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε τις ακόλουθες υπηρεσίες εντός της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε σε κάθε χώρα της ΕΕ στην οποία παρέχετε:

 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης
 • ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Ακόμη και εάν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται εκτός ΕΕ, μπορείτε να αξιοποιήσετε το σύστημα αυτό καθώς προσφέρονται δύο είδη καθεστώτων: ένα καθεστώς για όσους έχουν έδρα εντός της ΕΕ ( ενωσιακό καθεστώς) και ένα άλλο καθεστώς για όσους έχουν έδρα εκτός ΕΕ ( μη ενωσιακό καθεστώς).

Ενωσιακό καθεστώς
 

Το ενωσιακό καθεστώς αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός της ΕΕ.

Κράτος μέλος εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο καθεστώς, πρέπει να επιλέξετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό πρέπει να είναι η χώρα της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας (εκεί όπου βρίσκεται η έδρα της).

Εάν η έδρα σας βρίσκεται εκτός ΕΕ και διαθέτετε υποκαταστήματα εντός της ΕΕ, μπορείτε να επιλέξετε ως κράτος μέλος εγγραφής οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία έχετε υποκατάστημα.

Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε στο καθεστώς τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος εγγραφής. Αυτές πρέπει να δηλώνονται με βάση τους συνήθεις φορολογικούς κανόνες για τις εγχώριες πωλήσεις.

Κράτος μέλος κατανάλωσης

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες (τιμολόγησης, ταμειακής λογιστικής και ελάφρυνσης για επισφαλείς απαιτήσεις κ.λπ.) του κράτους μέλους κατανάλωσης.

Κράτος μέλος εγκατάστασης

Εάν η επιχείρησή σας διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι χώρες αυτές αναφέρονται ως κράτη μέλη εγκατάστασης. Οι παροχές υπηρεσιών από τα εν λόγω υποκαταστήματα σε ένα κράτος μέλος κατανάλωσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται στο πλαίσιο της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας.

Οι παροχές υπηρεσιών στο/στα κράτος μέλος/κράτη μέλη εγκατάστασης δεν πρέπει να υπάγονται στο ενωσιακό καθεστώς. Αυτές πρέπει να δηλώνονται με βάση τους συνήθεις φορολογικούς κανόνες για τις εγχώριες πωλήσεις.

Μη ενωσιακό καθεστώς
 

Το μη ενωσιακό καθεστώς αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός ΕΕ.

Κράτος μέλος εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο καθεστώς, πρέπει να επιλέξετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Κράτος μέλος κατανάλωσης

Οι χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας είναι γνωστές ως κράτη μέλη κατανάλωσης. Σε αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η χώρα που έχετε επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής.

Όταν παρέχετε υπηρεσίες, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες (τιμολόγησης, ταμειακής λογιστικής και ελάφρυνσης για επισφαλείς απαιτήσεις κ.λπ.) του κράτους μέλους κατανάλωσης.

Εάν η επιχείρησή σας είναι εγκατεστημένη σε χώρα εκτός ΕΕ, αλλά εσείς έχετε εγγραφεί ή απαιτείται να εγγραφείτε για τον ΦΠΑ στην ΕΕ (επειδή πραγματοποιείτε πωλήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ), δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μη ενωσιακό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να αποδίδετε τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου παρέχετε υπηρεσίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η κατάσταση αυτή θα αλλάξει και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μη ενωσιακό καθεστώς.

Εγγραφή

Δεν είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε στο καθεστώς MOSS, αλλά, εάν το πράξετε, θα έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε ορισμένες υπηρεσίες σε χώρες της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε χωριστά σε κάθε μία από αυτές.

Εάν ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS, θα πρέπει να τηρείτε τους κανόνες του σε όλες τις χώρες της ΕΕ όπου παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μερικές μόνον από αυτές.

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά και στα δύο καθεστώτα, μέσω της πύλης του κράτους μέλους εγγραφής.

Μόλις ληφθούν και επικυρωθούν τα στοιχεία της εγγραφής σας, θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα διαβιβαστούν στις σχετικές χώρες της ΕΕ.

Συνήθως η εγγραφή αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μετά την αίτηση ένταξης στο καθεστώς. Για παράδειγμα, εάν ενταχθείτε στο καθεστώς MOSS στις 20 Ιουλίου, η εγγραφή σας θα αρχίσει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επισπεύσετε την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε ήδη εμπορικές συναλλαγές και παρέχετε υπηρεσίες στις 5 Μαρτίου, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής ότι επιθυμείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς πριν από τις 10 Απριλίου. Εάν γίνει αυτό, όλες οι υπηρεσίες που παρέχετε από τις 5 Μαρτίου και μετά θα διέπονται από το καθεστώς.

Διαγραφή από το καθεστώς

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το καθεστώς, πρέπει να ενημερώσετε το κράτος μέλος εγγραφής. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου (τα ημερολογιακά τρίμηνα είναι Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος, Ιούλιος-Σεπτέμβριος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος). Θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση μόλις γίνει δεκτό το αίτημά σας. Από τη στιγμή εκείνη, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το καθεστώς σε κανένα κράτος μέλος για 6 μήνες.

Αλλαγή του κράτους μέλους εγγραφής

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε το κράτος μέλος εγγραφής. Για το ενωσιακό καθεστώς, το νέο κράτος μέλος εγγραφής πρέπει ήδη να αναφέρεται ως ένα από τα κράτη μέλη εγκατάστασής σας. Για το μη ενωσιακό καθεστώς, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά πρέπει να ενημερώσετε τόσο το παλαιό όσο και το νέο κράτος μέλος εγγραφής για την επιλογή σας. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τη 10η ημέρα του μήνα αφότου κάνετε την αλλαγή.

Αποκλεισμός από το καθεστώς

Θα αποκλειστείτε από το καθεστώς εάν:

 • ειδοποιήσετε το κράτος μέλος εγγραφής ότι δεν παρέχετε πλέον τις σχετικές υπηρεσίες
 • δεν παρέχετε σχετικές υπηρεσίες τα τελευταία 2 συναπτά έτη
 • δεν πληροίτε πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένταξη στο καθεστώς
 • δεν τηρείτε συστηματικά του κανόνες του καθεστώτος

Περίοδος «καραντίνας»

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκλειστείτε από τη χρήση ενός ή και των δύο καθεστώτων της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (η λεγόμενη «περίοδος καραντίνας»). Αυτό συμβαίνει:

 • εάν αποφασίσετε να σταματήσετε την παροχή υπηρεσιών που διέπονται από το σύστημα (6 μήνες)
 • εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε οικειοθελώς το σύστημα (6 μήνες) 
 • εάν συστηματικά δεν τηρείτε τους κανόνες (2 χρόνια)

Αριθμός ΦΠΑ

Ενωσιακό καθεστώς

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο αριθμό ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε και για τις εγχώριες δηλώσεις ΦΠΑ.

Μη ενωσιακό καθεστώς

Θα σας χορηγηθεί αριθμός ΦΠΑ από τη χώρα της ΕΕ την οποία έχετε επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής.

Δηλώσεις ΦΠΑ

Πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά λεπτομερείς τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Η δήλωση ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλεται εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου δήλωσης (ημερολογιακό τρίμηνο). Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ΦΠΑ πριν από τη λήξη της περιόδου δήλωσης. Στη συνέχεια, τα δηλούμενα στοιχεία διαβιβάζονται με ασφάλεια από το κράτος μέλος εγγραφής στο σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης.

Αυτές οι δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται επιπλέον των συνήθων εγχώριων δηλώσεων ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες μετάδοσης και τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της βάσης δεδομένων «Tax Information Communication»English.

Τήρηση αρχείων

Οφείλετε να τηρείτε αρχείο των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο του καθεστώτος MOSS, και να το διαθέτετε ηλεκτρονικά χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει να τηρείτε αρχείο των δηλώσεών σας για 10 χρόνια μετά τη λήξη του έτους παροχής υπηρεσιών.

Τα αρχεία σας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία
 • το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας
 • την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας
 • τυχόν μεταγενέστερη αύξηση ή μείωση της φορολογητέας βάσης
 • τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ
 • το πληρωτέο ποσό ΦΠΑ με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου νομίσματος
 • την ημερομηνία και το ύψος των εισπραχθέντων ποσών
 • τυχόν προκαταβολές που εισπράχθηκαν πριν από την παροχή της υπηρεσίας
 • σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, τις πληροφορίες που περιέχονται στο τιμολόγιο
 • το όνομα του πελάτη, εφόσον το γνωρίζει ο υποκείμενος στον φόρο
 • τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του πελάτη.

Περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς MOSS θα βρείτε στην πύλη ΦΠΑ - MOSSEnglish.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.