Τελευταίος έλεγχος: 25/03/2019

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν είστε προμηθευτής επικίνδυνων χημικών ουσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), οφείλετε να συμμορφώνεστε με τον κανονισμό ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας. Ο κανονισμός αυτός συμπληρώνει τον κανονισμό REACH και διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές ενημερώνονται με κατανοητό τρόπο για τους κινδύνους των χημικών ουσιών μέσω εικονογραμμάτων και τυποποιημένων δηλώσεων σε ετικέτες και δελτία με στοιχεία για την ασφάλεια.

Το νέο σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015 και πρέπει να τηρείται από όλες οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν επικίνδυνες χημικές ουσίες οπουδήποτε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες, ρίξτε μια ματιά στον Οδηγό χημικής ασφάλειας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςpdf. Κατά τον σχεδιασμό διαδικασιών CLP, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις διαδικασίες που συνδέονται με τον REACH καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με τα βιοκτόνα και τα παρασιτοκτόναen.

Επικίνδυνες χημικές ουσίες

Προτού διαθέσετε χημικές ουσίες ή μείγματα τέτοιων ουσιών στην αγορά, θα πρέπει

Αν διαθέσετε στην αγορά μια επικίνδυνη ουσία (είτε μεμονωμένη είτε σε μείγμα με άλλες ουσίες), πρέπει να κοινοποιήσετε την ταξινόμηση και την επισήμανσή της στο μητρώο ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει θεσπίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Οι κοινοποιήσεις γίνονται δωρεάν και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ενός μηνός από τη διάθεση της ουσίας/του μείγματος στην αγορά για πρώτη φορά. Αν είστε εισαγωγέας, η προθεσμία του ενός μηνός υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία μια ουσία (ή μείγμα ουσιών) εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Πώς γίνεται η ταξινόμηση, η επισήμανση και η συσκευασία χημικών ουσιών

Από τον Ιούνιο 2015 πρέπει να τηρείτε 2 κανόνες:

Η 1η Ιουνίου 2017 ορίζεται ως προθεσμία για την εκ νέου επισήμανση και την επανασυσκευασία μειγμάτων που βρίσκονταν ήδη στα ράφια πριν από τον Ιούνιο 2015.

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία)

Ο κανονισμός CLP εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως:

Οι υποχρεώσεις σας εξαρτώνται από τον ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ΕΕ έχει ενσωματώσει στον κανονισμό ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας τους νέους διεθνείς κανόνες του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος (GHS) που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο και να βοηθηθούν οι καταναλωτές.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Εθνικά γραφεία υποστήριξης για τα χημικά προϊόντα

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής σας για θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των κανονισμών CLP και REACH.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: