Navigačný riadok

Aktualizované : 20/04/2016

work

Prenos dávok v nezamestnanosti

Vo všeobecnosti platí, že ak poberáte dávky v nezamestnanosti, musíte sa zdržiavať v krajine, v ktorej sú vám dávky vyplácané. Za istých podmienok však môžete odísť do inej krajiny EÚ, a skúsit' si nájsť prácu tam, pričom budete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

V zahraničí môžete poberať dávku v nezamestnanosti vyplácanú krajinou, v ktorej ste naposledy pracovali, aspoň 3 mesiace. Predĺženie tejto lehoty až na 6 mesiacov závisí od inštitúcie v krajine, ktorá vám dávku vypláca.

Je to možné len v prípade, že ste:

  • úplne nezamestnaný (nie čiastočne alebo prerušovane) a
  • máte nárok na dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Pred odchodom do inej krajiny musíte:

  • byť aspoň 4 týždne registrovaný ako nezamestnaný uchádzač o zamestnanie v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným (výnimky sú možné);
  • podať na pracovnom úrade žiadosť o povolenie exportu dávok v nezamestnanosti — formulár U2 ( bývalý formulár E 303).

Toto povolenie platí len pre jednu krajinu. Ak chcete, aby boli vaše dávky v nezamestnanosti exportované do ďalšej krajiny, musíte podať novú žiadosť. Informujte sa na miestom pracovnom úrade, či budete musieť požiadať o nové povolenie vo vašej domovskej krajine, alebo si ho môžete vybaviť na diaľku.

Po príchode do novej krajiny je potrebné:

  • zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie na miestnom úrade práce do 7 dní odo dňa, keď ste prestali byť k dispozícii pre úrad práce v krajine, z ktorej ste odišli;
  • pri registrácii vyplniť formulár U2 (bývalý formulár E303),
  • umožniť orgánom novej krajiny akékoľvek kontroly týkajúce sa žiadateľov o dávky v nezamestnanosti (ako keby vám dávky v nezamestnanosti vyplácala nová krajina).

Odporúčame vám, aby ste si zistili, aké sú v novej krajine práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie. Môžu byť veľmi odlišné v porovnaní s právami a povinnosťami v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Dávky v nezamestnanosti vám budú vyplácané v tej istej výške ako predtým, priamo na váš bankový účet v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Aby ste nestratili nárok na dávky v nezamestnanosti, mali by ste sa vrátiť do krajiny, z ktorej sú dávky vyplácané, najneskôr v deň, keď váš nárok na dávky končí.

Pre občanov Chorvátska môžu platiť dočasné obmedzenia týkajúce sa práce v niektorých krajinách EÚ.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Ak chcete v zahraničí zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte podať žiadosť o predĺženie tohto obdobia (vrátane udania dôvodov) na pracovnom úrade v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Dôležité je dokázať, že v hostiteľskej krajine máte reálnu príležitosť zamestnať sa. V opačnom prípade môže byť vaša žiadosť o predĺženie 3-mesačnej lehoty zamietnutá.

O predĺženie požiadajte čo najskôr. Musíte tak urobiť pred uplynutím pôvodnej 3-mesačnej lehoty.

Rovnosť zaobchádzania

Pri hľadaní práce v zahraničí máte rovnaké práva ako občania hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o:

  • prístup k práci;
  • podporu služieb zamestnanosti;
  • finančnú podporu na pomoc pri hľadaní práce.

Orgány novej krajiny sa môžu rozhodnúť poskytnúť vám niektoré druhy finančnej podpory na pomoc pri hľadaní práce (napríklad nízko úročené úvery pre nezamestnaných, ktorí začínajú s podnikaním), až keď bude medzi vami ako uchádzačom o zamestnanie a miestnym trhom práce existovať skutočné prepojenie. Pobyt v krajine a hľadanie práce počas primeraného časového obdobia je možné za takéto skutočné prepojenie považovať.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Retour au texte en cours.