Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Pobyt


Práva, podmienky a formality

 • Bývam v inom členskom štáte EÚ už 6 rokov. Znamená to, že mám status občana s trvalým pobytom?

  ÁNO – môžete požiadať vnútroštátne orgány o vydanie potvrdenia o tomto statuse.

 • Každý rok trávim 2 mesiace vo svojom byte na pobreží v inom členskom štáte EÚ. Musím sa niekde zaregistrovať?

  NIE –  keď váš pobyt neprekročí 3 mesiace, jediná povinnosť, ktorú by ste prípadne museli splniť (ak to dotknutý štát požaduje), je oznámiť svoju prítomnosť na príslušnom úrade.

 • Keď vycestujem do iného členského štátu ako turistka, musím splniť nejaké formality?

  NIE – ak sa tam zdržíte kratšie ako 3 mesiace, môže sa od vás požadovať, aby ste svoju prítomnosť v krajine oznámili krátko po príchode príslušným orgánom, čo však zvyčajne za vás urobí hotel, v ktorom bývate.

 • Legálne som pracovala v inom členskom štáte EÚ viac ako 5 rokov. Môžu odo mňa orgány naďalej požadovať dôkaz o tom, že som zamestnaná v tomto štáte, keď žiadam o obnovenie registračného potvrdenia?

  NIE – po uplynutí 5 rokov legálneho pobytu máte automaticky právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte. Namiesto obnovenia registračného potvrdenia by ste mali požiadať o doklad o trvalom pobyte, ktorý potvrdí vaše právo zdržiavať sa na území tohto štátu, a to aj v prípade, že už nepracujete alebo potrebujete podporu k príjmu.

 • Mám voľné finančné zdroje a plánujem sa presťahovať do iného štátu EÚ. Potrebujem preukázať orgánom v dotknutom štáte, že mám dostatok prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom?

  ÁNO – ak preukážete, že máte dostatočné finančné zdroje a komplexné krytie nemocenského poistenia platné v dotknutom štáte, môžete sa tam zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace.

 • Podnikám ako samostatne zárobkovo činná osoba a nedávno som sa presťahoval do iného štátu EÚ. Počas prvých troch mesiacov sa nemusím zaregistrovať. Môžem začať pracovať skôr ako sa zaregistrujem?

  ÁNO – môžete tam podnikať bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte registračné potvrdenie.

 • Som fínsky dôchodca a plánujem sa presťahovať do Talianska. Dôchodok mi stačí na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom a mám komplexné nemocenské poistenie, ktoré sa viaže na môj dôchodok a je platné v Taliansku. Keď dokážem preukázať tieto skutočnosti, mám nárok získať trvalý pobyt?

  NIE – nie okamžite. Talianske orgány vám najskôr vydajú registračné potvrdenie. V prípade, že v Taliansku ostanete nepretržite počas obdobia 5 rokov, získate právo na trvalý pobyt. Po získaní tohto práva nebudete viac musieť preukazovať, že máte dostatočné zdroje na svoj pobyt v Taliansku.

 • Som projektový manažér z Talianska na 7 mesačnom vyslaní v Belgicku, ktoré sa skončí o 3 mesiace. V Belgicku bývam v priateľkinom byte (zadarmo). Mám výnimku z povinnosti registrovať sa v Belgicku, keďže si tam neprenajímam byt ani neplatím nijaké poplatky za služby?

  NIE – máte povinnosť sa zaregistrovať bez zbytočného odkladu. V Belgicku majú registračnú povinnosť všetci občania EÚ, ktorí sa tam zdržiavajú viac ako 3 mesiace. Keď sa nezaregistrujete, nemôžu vás síce vyhostiť, ale môžu vám udeliť pokutu.

 • Zabudol som sa zaregistrovať na mestskom úrade v inom členskom štáte, v ktorom žijem dlhšie ako 3 mesiace. Hrozí mi vyhostenie?

  NIE – vyhostiť vás nemôžu. V závislosti od konkrétneho štátu však môžete dostať pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti.

 • Zvyknem viackrát ročne vycestovať maximálne na týždeň za prácou do iného členského štátu. Mám povinnosť vybaviť nejaké formality?

  NIE – ak váš pobyt nikdy nie je dlhší ako 3 mesiace, tak jediná povinnosť, ktorú by ste prípadne museli splniť, je oznámiť svoju prítomnosť v prípade, že to dotknutý štát vyžaduje.

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

 • Musím sa starať o môjho bratranca, ktorý je vážne chorý. Je občanom EÚ, nemá však nijaký príjem. V inom členskom štáte EÚ mi ponúkli stále zamestnanie. Budem sa tam môcť presťahovať spoločne s bratrancom?

  ÁNO – najlepšie bude, ak váš bratranec požiada o pobyt ako osoba s nezávislými zdrojmi. Môžu ho vyzvať, aby preukázal dostatočné zdroje na svoju obživu.

  Bude musieť preukázať, že ho budete pravidelne podporovať počas celého jeho plánovaného pobytu a že má zdravotné poistenie, ktoré platí v novom štáte. Príslušné orgány by mu mali bezodkladne vydať registračné potvrdenie.

 • Som Nór a spoločne s mojím homosexuálnym manželom sa sťahujeme do Španielska. Aký právny status mu prisúdia španielske orgány?

  S pobytom v Španielsku, ktoré uznáva manželstvo partnerov rovnakého pohlavia, by nemal mať žiadny problém.

  Nie všetky členské štáty EÚ však majú rovnaký prístup k registrovaným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia. V niektorých krajinách nemajú takíto partneri automatické právo na pobyt a ich status posúdia vnútroštátne orgány jednotlivo od prípadu k prípadu.

 • Som slovenská štátna občianka a pred 6 rokmi som odišla za svojim manželom do Nemecka, ktorý tam pracoval. Manžel pred dvomi mesiacmi umrel a ja nemám žiadny osobný príjem – mzda môjho manžela predstavovala jediný zdroj našich príjmov. Nemecké orgány mi oznámili, že musím preukázať, že mám dostatočné osobné zdroje, ale ja ich práve teraz nemám. Musím sa vrátiť na Slovensko na obdobie kým si nenájdem prácu?

  NIE – v zmysle právnych predpisov EÚ môžete naďalej bývať v Nemecku bez splnenia ďalších podmienok, pretože ste sa tam zákonne zdržiavali 5 rokov.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

 • Som Nemec a budem pracovať ako lekár v Holandsku. Moja registrovaná partnerka z Mexika tam pôjde spoločne so mnou. Bude sa považovať za moju manželku na účely formalít súvisiacich s pobytom?

  ÁNO – v otázkach práva na pobyt majú registrovaní partneri v Holandsku plné práva. Uplatnia sa rovnaké formality, ako keby ste boli zosobášení.

  Nie všetky členské štáty EÚ však pristupujú k registrovaným partnerom rovnako – v niektorých štátoch nemajú takíto partneri automatické právo na pobyt a ich status posúdia vnútroštátne orgány jednotlivo od prípadu k prípadu.

 • Som bulharská lekárka a našla som si prácu v nemocnici v Maďarsku. Môj nevlastný brat, ktorý je ruským občanom a vyrastal od detstva so mnou a mojimi rodičmi v Bulharsku, by rád išiel spolu so mnou do Budapešti. Má automatické právo na pobyt v Maďarsku ako rodinný príslušník občana EÚ?

  NIE – pretože nie je váš závislý príbuzný v priamom rade, avšak ak by maďarské orgány jeho pobyt zamietli, museli by svoje rozhodnutie odôvodniť, čo môžu urobiť len po rozsiahlom preskúmaní vášho osobného vzťahu s nevlastným bratom.

 • V prípade, že odchádzam za prácou do iného štátu EÚ na obdobie jedného mesiaca, bude musieť moja manželka, ktorá pôjde so mnou, ale nie je občiankou EÚ, vybavovať nejaké formality?

  NIE –  keď váš pobyt neprekročí 3 mesiace, manželka sa nebude musieť registrovať, i keď bude pravdepodobne musieť oznámiť svoju prítomnosť. Vždy by však mala mať pri sebe svoj platný pas, ktorý postačuje na preukázanie jej práva na pobyt.

Voľby

 • Ak som na voličskom zozname v mojom novom štáte pobytu a v tomto štáte je účasť na voľbách povinná, musím ísť voliť?

  ÁNO – rovnako ako občania dotknutého štátu.

Práva, podmienky a formality

 • Ak som účastníkom jazykového kurzu v inom členskom štáte EÚ, mám povinnosť sa registrovať na mestskom úrade?

  Závisí to od toho, aký dlhý je váš pobyt – ak neprekročí 3 mesiace, nebudete sa musieť registrovať, i keď vás môžu požiadať, aby ste orgánom oznámili svoju prítomnosť.

  Ak sa zdržíte dlhšie, môže vám vzniknúť povinnosť zaregistrovať sa na príslušných úradoch.

 • Ak strávim rok v inom členskom štáte EÚ ako študentka v rámci programu Erasmus bez toho, aby som tam pracovala alebo mala iný príjem, ako preukážem, že mám dostatočné zdroje na celé obdobie svojho pobytu?

  Dostatočné zdroje vám môžu poskytnúť vaši rodičia/váš zákonný zástupca, napríklad ak vám každý mesiac poukážu na váš bankový účet finančné prostriedky.

 • What happens if I forget to report my presence in a country where this is required? Can I be expelled?

  NO - You can't be expelled, but you may have to pay a (proportionate) fine, depending on that country's laws.

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

 • Som Belgičanka a spoločne s mojou manželkou sa sťahujeme do Švédska. Aký právny status jej prisúdia švédske orgány?

  Švédske orgány na ňu budú nazerať ako na ktoréhokoľvek iného manželského partnera, nakoľko Švédsko uznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

  Nie všetky členské štáty EÚ však majú rovnaký prístup k manželstvám/registrovaným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia. V niektorých krajinách nemajú manželskí partneri/partneri rovnakého pohlavia automatické právo na pobyt a ich status posúdia vnútroštátne orgány jednotlivo od prípadu k prípadu.

 • Som Estónec a som doktorandom v Spojenom kráľovstve. Moji estónski rodičia sú odo mňa závislí a chceli by počas môjho štúdia bývať som mnou v Londýne. Majú ako rodinní príslušníci občana EÚ automaticky právo na vydanie registračného potvrdenia?

  NIE – vaša štátna príslušnosť môže podporiť ich žiadosť o pobyt, avšak na jej základe nezískavajú nijaké automatické práva. V prípade, že britské orgány zamietnu žiadosť vašich rodičov, musia im zaslať písomné rozhodnutie s uvedením všetkých dôvodov zamietnutia a ich následkov pre vašich rodičov.

 • Som Maďarka a pred 6 rokmi som sa presťahovala do Rakúska za mojim maďarským manželom, ktorý tam študoval. Pred dvomi mesiacmi umrel. Rakúske orgány mi oznámili, že na to, aby som získala povolenie na trvalý pobyt, musím preukázať, že mám dostatočné zdroje na svoju obživu (čo nemám, žili sme z manželových úspor). Postupujú rakúske orgány správne?

  NIE – môžete naďalej bývať v Rakúsku, pretože ste tam mali zákonný pobyt počas 5 rokov. Vaše právo na trvalý pobyt nemôže byť podmienené preukázaním dostatočných zdrojov.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

 • Idem na mesačný jazykový pobyt do Holandska. Moja manželka rovnakého pohlavia, ktorá nie je občianka EÚ a s ktorou som sa zosobášila v Belgicku, ide so mnou. Musí splniť nejaké formality?

  NIE – v Holandsku bude mať rovnaké postavenie ako ktorýkoľvek iný manželský partner.

  Na pobyt kratší ako 3 mesiace bude potrebovať len platný pas (i keď možno bude potrebovať takisto víza v závislosti od krajiny, z ktorej pochádza).

  Takisto bude možno musieť oznámiť svoju prítomnosť v dotknutom štáte. Svoj pas by mala mať vždy so sebou.

 • Som Japonka a vo Švédsku žijem v registrovanom partnerstve so Švédom spoločne s mojim synom (23 rokov) z predchádzajúceho manželstva. Môj partner sa rozhodol pre magisterské štúdium na Islande a ja by som sa chcela k nemu pripojiť spoločne s mojim synom. Môj syn je japonským občanom a študuje, t. j. je na nás závislý. Dostane na Islande pobytový preukaz?

  ÁNO – (ako dieťa partnera občana EÚ) pretože je ako študent na vás závislý (nezaopatrená osoba) napriek tomu, že je starší ako 21 rokov.

 • Som rumunský študent a rok budem študovať v Nórsku. Moji rodičia (moldavskí štátni príslušníci) by chceli prísť a žiť so mnou počas obdobia trvania môjho štúdia. Majú automatické právo na pobyt v Nórsku ako rodinní príslušníci občana EÚ?

  NIE – môžete však o pobyt požiadať nórske orgány, ktoré sa musia žiadosťou zaoberať. Ak nórske orgány pobyt zamietnu, musia svoje rozhodnutie odôvodniť, čo môžu urobiť len po rozsiahlom preskúmaní vašich osobných okolností.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi